17.02.2010 Aktualizacja: 28.04.2014

Dokumenty

 

Jakich dokumentów będę potrzebować...?

dokumenty


W trakcie podróży samolotem bez względu na to, czy lot odbywa się wewnątrz granic RP czy też poza nimi każdy pasażer niezależnie od wieku zobowiązany jest do posiadania dokumentu tożsamości, który pozwoli odpowiednim służbom pracującym na lotnisku na identyfikację osoby. W świetle polskich regulacji dokumentami takimi są przede wszystkim: ważny dokument paszportowy lub dowód osobisty.

Dowód osobisty

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość posiadacza, poświadczającym obywatelstwo polskie oraz uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy. Więcej informacji dotyczących wydania dowodu osobistego znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW) (https://msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/ewidencja-ludnosci-dowo/dowody-osobiste/4532,Informacje-ogolne.html).

Dokument paszportowy

Dokument paszportowy (w tym m.in. paszport zwykły, paszport tymczasowy) jest dokumentem poświadczającym obywatelstwo polskie, tożsamość jego posiadacza oraz uprawniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą (zarówno na terytorium Unii Europejskiej, jak i w państwach trzecich).

Szczegółowe informacje na temat uregulowań prawnych dotyczących wydawania paszportów znajdą Państwo na stronie MSW (https://www.msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/informacje-paszportowe/11427,Informacje-paszportowe.html).

Osoby małoletnie podróżujące w ruchu krajowym lub wewnątrz strefy Schengen

Wskazane jest, aby osoby małoletnie podróżujące drogą lotniczą wewnątrz kraju lub w ruchu tzw. wewnątrz schengeńskim posiadały przy sobie dokument mogący potwierdzić ich tożsamość, tj. np. dowód osobisty. Poświadczenie tożsamości pasażera w transporcie lotniczym wynika ze standardów ochrony w lotnictwie cywilnym i jest warunkiem niezbędnym do potwierdzenia u niektórych przewoźników lotniczych, że osoba wchodząca na pokład samolotu jest tą samą osobą, której dane widnieją na posiadanym przez nią bilecie lotniczym i karcie wstępu do samolotu.

Osoby małoletnie podróżujące w ruchu międzynarodowym

Zgodnie ze standardami Miedzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego ustanawiającymi zasadę „1 osoba=1 dokument podróży”, osoby małoletnie zamierzające podróżować w ruchu międzynarodowym powinny w tym celu posiadać własny dowód osobisty lub paszport.

Wiza

Przy przekraczaniu granic niektórych państw obywatel RP zobowiązany jest do posiadania wizy. Ambasady poszczególnych państw oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych udzielają stosownych informacji na temat wymogów wizowych.

Zanim rozpoczną Państwo podróż poza granice Rzeczypospolitej Polskiej zalecamy wcześniejsze uzyskanie informacji na temat wymogów dot. warunków wjazdu i pobytu obywateli polskich do kraju, który planują Państwo odwiedzić.

Lista państw oraz warunki wjazdu i pobytu, w tym także w zakresie obowiązku wizowego znaleźć można na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych (http://poradnik.poland.gov.pl/)

Obywatele polscy posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa

Kwestię tę reguluje art. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161), który stanowi, iż „1. Obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie. 2. Obywatel polski nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadanie równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki”.

Wobec tego obywatele polscy posiadający równolegle obywatelstwo innego państwa, o ile podczas kontroli granicznej zdecydują się na posługiwanie się paszportem tego innego państwa (zwłaszcza zwolnionego z obowiązku wizowego np. USA, CA, AU), powinni pamiętać, że ich pobyt w Polsce oraz innych państwach UE będzie limitowany i nie może przekroczyć 90 dni w każdym okresie 180-dniowym. Zatem przekroczenie tego limitu pobytu przez osobę legitymującą się paszportem innego państwa traktowane będzie jako naruszenie prawa i winno być sankcjonowane.

Jednocześnie gdy podczas procedury weryfikacji okoliczności naruszenia ww. przepisów, ujawniony zostanie fakt posiadania przez podróżnego polskiego obywatelstwa, to od tego momentu, zostanie potraktowany on wyłącznie jak obywatel polski, m.in. nie będzie już możliwe sankcjonowanie za przedłużenie dozwolonego pobytu w Polsce, a ponadto warunkiem uzyskania zgody na wyjazd z RP (szczególnie w bezpośrednich połączeniach lotniczych do USA, CA), niezbędne będzie uzyskanie w Polsce ważnego polskiego dokumentu paszportowego, uprawniającego w tej sytuacji ob. polskiego do przekroczenia granicy.

Mając na względzie powyższe uwarunkowania Urząd Lotnictwa Cywilnego zaleca, aby zechcieli je Państwo uwzględnić podczas planowania podróży lotniczych do Polski.

Materiał został opracowany dzięki uprzejmości funkcjonariuszy SG z Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies