02.12.2020 Aktualizacja: 14.01.2021

Uzyskanie certyfikatu LUC

Certyfikat operatora lekkich systemów bezzałogowych statków powietrznych (LUC)

3

ETAP I

O certyfikat LUC ubiegać się może osoba prawna.

Wniosek o certyfikat LUC lub o zmianę istniejącego certyfikatu LUC składa się do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Wzór wniosku znajduje się będzie udostępniony wkrótce.

ETAP II

Po dostarczeniu dokumentów do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, następuje ich analiza. Dokumenty powinny zawierać m.in.:

 • opis systemu zarządzania operatora systemem bezzałogowego statku powietrznego,
  w tym jego struktury organizacyjnej i systemu zarządzania bezpieczeństwem;
 • imię i nazwisko (imiona i nazwiska) odpowiedzialnego członka (odpowiedzialnych członków) personelu operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego, w tym osoby odpowiedzialnej za zatwierdzanie operacji z użyciem systemów bezzałogowych statków powietrznych;
 • oświadczenie, że całość dokumentacji przedłożonej właściwemu organowi została zweryfikowana przez wnioskodawcę i uznana za spełniającą odpowiednie wymagania
 1. W przypadku spełnienia wszystkich wymagań ULC określa warunki, jakimi obwarowane jest uprawnienie przyznane operatorowi systemu bezzałogowego statku powietrznego w certyfikacie LUC.

W ramach warunków zatwierdzenia ULC może przyznać posiadaczowi certyfikatu LUC uprawnienie do zatwierdzania swoich własnych operacji bez konieczności:

- składania do ULC oświadczenia o operacji;

- ubiegania się w ULC o zezwolenie na operację.

Należy jednak pamiętać, że nie zwalnia to posiadacza certyfikatu LUC z prowadzenia pełnej dokumentacji wykonywanych operacji.

 1. W przypadku braków w przekazanej dokumentacji pracownik Urzędu:
  1. informuje o tym wnioskodawcę telefonicznie albo za pomocą poczty elektronicznej

lub;

 1. wystawia wezwanie do uzupełnienia braków formalnych.

Jeżeli w/w braki zostaną uzupełnione we wskazanym terminie następuje wznowienie procedowania dokumentu.

 1. W przypadku negatywnej analizy wniosku, np. gdy nie został ustanowiony i wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem, pracownik ULC informuje o tym wnioskodawcę podając powody odmowy wydania certyfikatu LUC.

ETAP III

Po otrzymaniu certyfikatu LUC operator ma prawo wykonywać loty na warunkach i ograniczeniach wskazanych w wydanym certyfikacie LUC, przestrzegając wytycznych o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2019/947.

Informacje ogólne

 • Certyfikat LUC wydaje się na czas nieokreślony. Zachowuje on ważność pod warunkiem że: posiadacz certyfikatu LUC stale spełnia odpowiednie wymogi rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/947 oraz nie zrezygnowano z tego certyfikatu lub go nie cofnięto.
 • Rozpatrzenie wniosku o wydanie certyfikatu LUC nie podlega opłacie lotniczej.
 • Proces wydania certyfikatu LUC nie powinien trwać dłużej niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 • Wszelkie zmiany warunków zatwierdzenia operatora systemu BSP oraz wszelkie istotne zmiany elementów funkcjonującego u posiadacza certyfikatu LUC systemu zarządzania bezpieczeństwem wymagają uzyskania uprzedniej zgody ULC.
 • Posiadacz certyfikatu LUC zapewnia każdej osobie należycie upoważnionej przez właściwy organ dostęp do: wszelkich obiektów, systemów bezzałogowych statków powietrznych, dokumentów, ewidencji, danych, procedur oraz do wszelkich innych materiałów związanych z prowadzoną przez niego działalnością, która podlega certyfikacji bądź obowiązkowi uzyskania zezwolenia na operację lub złożenia oświadczenia o operacji, bez względu na to, czy swoją działalność zlecił lub podzlecił innej organizacji.
 • Kontakt w sprawie wydawania certyfikatów LUC e-mail: 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies