26.08.2009 Aktualizacja: 09.03.2022

Egzamin na operatora kontroli bezpieczeństwa


1. Egzamin dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa
Zgodnie z art. 186b ust. 11 ustawy Prawo lotnicze, zwanej dalej "ustawą" w szkoleniu w celu uzyskania certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa może wziąć udział osoba,
co do której ustalono brak negatywnych przesłanek do wykonywania przez tę osobę kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, o których mowa w art. 188a ust. 4 i 5 ustawy.


Zgodnie z art. 186b ust. 12 ustawy podmiot wykonujący zadania w zakresie kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym albo podmiot wnioskujący o wyznaczenie przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako zarejestrowany agent lub zarejestrowany dostawca zaopatrzenia pokładowego, kierując osobę na szkolenie w celu uzyskania certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa, występuje do komendanta oddziału Straży Granicznej z wnioskiem o ustalenie braku negatywnych przesłanek, o których mowa w art. 188a ust. 4 i 5 ustawy.


W przypadku braku dokumentu potwierdzającego spełnienie wymogu wskazanego w art. 186b ust. 11 ustawy osoba ta nie może brać udziału w szkoleniu w celu uzyskania certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa.


Osoba zamierzająca ubiegać się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa powinna ukończyć szkolenie, o którym mowa w pkt. 11.2.3.1-11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, zwanego dalej „załącznikiem do rozporządzenia 2015/1998”.


Zgłoszenia na egzamin osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa, dokonuje jej pracodawca lub ośrodek szkoleniowy w którym ta osoba ukończyła szkolenie, o którym mowa w pkt. 11.2.3.1-11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998.


Zgłoszenie na egzamin, wypełnione zgodnie z załączonym wzorem, oraz kopię (skan) dokumentu potwierdzającego brak negatywnych przesłanek, o których mowa w art. 188a ust. 4 ustawy Prawo lotnicze i kopię dokumentu (skan) potwierdzającego odbycie szkolenia dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa, pracodawca albo ośrodek szkolenia przesyła na adres poczty elektronicznej:


Zgłoszenie na egzamin należy przesyłać w pliku Word (wersja edytowalna) oraz w pliku PDF zawierającym imię i nazwisko, podpis osoby zgłaszającej oraz datę zgłoszenia.
Zapisy osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa na egzamin w danym miesiącu rozpoczynają się od pierwszego dostępnego terminu
(do wyczerpania miejsc), a następnie na kolejne dostępne terminy i kończą się nie później niż na 2 dni robocze przed terminem egzaminu.

Dowodem rejestracji osoby na egzamin jest otrzymanie przez osobę dokonującą zgłoszenia wiadomości drogą elektroniczną z Urzędu Lotnictwa Cywilnego potwierdzającej zapis na wyznaczony termin egzaminu.
Pliki do pobrania:


Formularz zgłoszenia na egzamin

Wzór wypełnienia formularza zgłoszenia

Egzamin przeprowadzany jest zgodnie z przepisami Rozdziału 6 załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, zwanego dalej: ”KPS”.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu dla osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa jest:
a) ustalenie przez egzaminatora tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin – na podstawie okazanego przez nią dowodu osobistego lub paszportu,
b) przedstawienie dokumentu potwierdzającego brak negatywnych przesłanek, o których mowa w art. 188a ust. 4 ustawy Prawo lotnicze,
c) przedstawienie dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa.


TERMINY EGZAMINÓW

W 2022 r. wyznaczono następujące terminy egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa:
24, 25, 26, 27 stycznia
2, 3 oraz 22, 23, 24 lutego
22, 23 oraz 29, 30 marca
21, 22 oraz 26, 27 kwietnia
23, 24, 25 maja
1, 2 oraz 28, 29 czerwca
19, 20 oraz 26, 27 lipca
6, 7, 8 oraz 27, 28 września
4, 5, 6 oraz 25, 26 października
22, 23 oraz 29, 30 listopada
19, 20, 21 grudnia
Powyższe terminy mogą ulec zmianie.
Egzaminy odbywają się w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego przy ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa.


Po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, osoba składa do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wniosek o wydanie certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty lotniczej, o której mowa w części III podczęść 3.13 ust. 1 pkt 9 tabeli nr 1 załącznika nr 6 do ustawy Prawo Lotnicze.
Wniosek wraz z dowodem uiszczenia opłaty lotniczej składa się w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Lotnictwa Cywilnego albo doręcza się przez operatora pocztowego na adres Urząd Lotnictwa Cywilnego, Departament Ochrony w Lotnictwie Cywilnym, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa albo przesyła się na adres poczty elektronicznej:
Wniosek składa się w terminie nieprzekraczającym miesiąca od dnia zaliczenia egzaminu.
Plik do pobrania
Wniosek o wydanie certyfikatu

Decyzja Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o wydaniu certyfikatu wraz z certyfikatem jest wysłana listem poleconym na adres osoby, podany we wniosku o wydanie certyfikatu.
Zgodnie z art. 26a ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. opłacie lotniczej podlegają przeprowadzane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego egzaminy i wykonywane czynności związane z wydaniem certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa.


Zgodnie z Tabelą nr 1, część III, pkt. 3.12.11 Inne certyfikaty, zaświadczenia, zatwierdzenia oraz dokumenty, stanowiącą załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2022 r. stawek opłat lotniczych (M.P. z dnia 15 lutego 2022 r. poz. 230), opłata za wydanie certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa wynosi aktualnie 184 zł.


Zgodnie z art. 26e ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze opłatę lotniczą za czynności urzędowe, związane z przeprowadzeniem egzaminu i wydaniem certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa wnosi się z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.
Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Dane do przelewu:
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
NBP o/o Warszawa
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 - 247 Warszawa
rachunek bankowy dochodów budżetu państwa
IBAN: PL31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
SWIFT CODE: NBPLPLPW
z dopiskiem „opłata lotnicza za wydanie certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa dla (imię i nazwisko)”.
Dane kontaktowe:
 telefon 22 520 74 72 lub 22 520 72 36
 adres poczty elektronicznej:

 

2. Egzamin kończący ponowną certyfikację operatorów kontroli bezpieczeństwa
Zgodnie z § 46 ust. 1 KPS operatorzy kontroli bezpieczeństwa podlegają ponownej certyfikacji w sposób określony dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa, nie później niż na 3 miesiące przed upływem 3 lat od dnia uzyskania certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa albo ukończenia ponownej certyfikacji z wynikiem pozytywnym.


Proces ponownej certyfikacji operatorów kontroli bezpieczeństwa obejmuje:
a) ocenę wyników operacyjnych, o której mowa w pkt 11.3.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998;
b) egzamin prowadzony w formie:
 testu pisemnego wielokrotnego wyboru sprawdzającego wiedzę teoretyczną,
 sprawdzianu umiejętności praktycznych prowadzonego z wykorzystaniem egzaminacyjnego programu komputerowego, który zawiera obrazy wygenerowane przez urządzenia do kontroli bezpieczeństwa, w zakresie analizy obrazów, o którym mowa w § 42 ust. 3 KPS, stosownie do posiadanych uprawnień.
Ponowną certyfikację operatorów kontroli bezpieczeństwa przeprowadza organ lub podmiot, o którym mowa w § 16 ust. 3 pkt 1, 4 i 5 KPS, posiadający:
a) program ponownej certyfikacji zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
b) program komputerowy umożliwiający przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w § 49 ust. 1 pkt 2 lit. b KPS, w sposób określony w § 42 ust. 3 KPS.


Warunkiem przystąpienia operatora kontroli bezpieczeństwa do ponownej certyfikacji jest:
a) ustalenie przez instruktora prowadzącego ponowną certyfikację tożsamości tego operatora na podstawie okazanego przez niego dowodu osobistego lub paszportu,
b) przedstawienie aktualnego dokumentu potwierdzającego brak negatywnych przesłanek, o których mowa w art. 188a ust. 4 ustawy Prawo lotnicze,
c) przedstawienie dokumentu potwierdzającego otrzymanie pozytywnej oceny wyników operacyjnych,
d) przedstawienie certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa lub zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym ostatniej ponownej certyfikacji.


W przypadku niezaliczenia egzaminu, o którym mowa w § 49 ust. 1 pkt 2 KPS, operator kontroli bezpieczeństwa może dwukrotnie przystąpić do egzaminu poprawkowego w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia egzaminu, jednak nie później niż przed upływem trzech lat od dnia uzyskania certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa albo ukończenia ponownej certyfikacji z wynikiem pozytywnym.


Do czasu zaliczenia egzaminu poprawkowego operator kontroli bezpieczeństwa nie wykonuje czynności, o których mowa w pkt 11.2.3.1‒11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998.
W przypadku zaliczenia ponownej certyfikacji operator kontroli bezpieczeństwa otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym ponownej certyfikacji.


Kopię zaświadczenia o ukończeniu ponownej certyfikacji, operator kontroli bezpieczeństwa przekazuje Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego w terminie 14 dni od dnia ukończenia ponownej certyfikacji.
Operator kontroli bezpieczeństwa składa kopię zaświadczenia w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Lotnictwa Cywilnego, albo doręcza przez operatora pocztowego na adres Urząd Lotnictwa Cywilnego, Departament Ochrony w Lotnictwie Cywilnym, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa, albo przesyła na adres poczty elektronicznej:


Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego skreśla operatora kontroli bezpieczeństwa z listy operatorów kontroli bezpieczeństwa w przypadku:
a) śmierci operatora kontroli bezpieczeństwa;
b) nieukończenia z wynikiem pozytywnym ponownej certyfikacji;
c) stwierdzenia wystąpienia negatywnych przesłanek, o których mowa w art. 188a ust. 4 ustawy Prawo lotnicze.


Nieukończenie ponownej certyfikacji z wynikiem pozytywnym, powoduje konieczność odbycia szkolenia dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa i przystąpienia do egzaminu w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.


Wykaz podmiotów dysponujących programami szkolenia dla operatorów kontroli bezpieczeństwa oraz programami ponownej certyfikacji znajduje się w zakładce „Zatwierdzanie programu szkolenia”.
Dane kontaktowe:
 telefon 22 520 74 72 lub 22 520 72 36
 adres poczty elektronicznej:

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies