28.10.2007 Aktualizacja: 19.01.2021

Zatwierdzenie instruktora szkolenia

Instruktorzy prowadzący szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

Procedura zatwierdzania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego instruktora szkolenia z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego.

Zgodnie z § 15 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, zwanego dalej "KPS" (Dz.U. z 2016 r., poz. 1852), osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień instruktora powinny spełnić następujące wymagania:

1) pozytywnie przejść sprawdzenie przeszłości obejmujące:

a) ustalenie tożsamości osoby na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość,
b) uzyskanie informacji z rejestrów karnych ze wszystkich państw pobytu, w rozumieniu pkt 11.0.3 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998, z co najmniej 5 poprzedzających lat albo uzyskanie informacji o braku negatywnych przesłanek na podstawie art. 188a ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze,
c) uzyskanie informacji o zatrudnieniu i kształceniu oraz o wszystkich okresach przerw w zatrudnieniu i kształceniu z co najmniej 5 poprzedzających lat;

2) posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania ochrony podmiotów prowadzących działalność lotniczą, uzyskane w wyniku co najmniej dwuletniego zatrudnienia na stanowisku związanym z ochroną lotnictwa cywilnego;

3)  posiadać kwalifikacje w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego potwierdzone ukończeniem szkolenia instruktorów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Instruktorzy zamierzający prowadzić szkolenia dla operatorów kontroli bezpieczeństwa muszą posiadać certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa.

W celu zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu instruktora szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego należy złożyć dokumentację potwierdzającą spełnienie powyższych wymogów, uzupełnioną o adres poczty elektronicznej instruktora.

Dokumenty, o których mowa w punktach 1-2 powyżej, przedkłada się w oryginałach, natomiast dokumenty , o których mowa w punkcie 3 przedkłada sie w formie kopii i powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Dokumentację należy złożyć w kancelarii ULC wraz z pismem przewodnim adresowanym do Prezesa ULC, zawierającym wniosek o zatwierdzenie instruktora. W imieniu Prezesa Urzędu Departament Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym (LOB) dokonuje oceny merytorycznej i formalnej nadesłanych dokumentów.

Wzór wniosku o zatwierdzenie instruktora:

docplik do pobrania34.5 KB

 

Ponadto, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282), ULC ma obowiązek pobierania opłaty skarbowej za wydanie przez Prezesa decyzji w sprawie zatwierdzenia instruktora i umieszczenia w wykazie instruktorów ochrony lotnictwa cywilnego w oparciu o Kodeks postępowania administracyjnego. W związku z faktem, iż wydanie ww. decyzji nie jest ujęte w Obwieszczeniu, Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016 r. stawek opłat lotniczych (M.P. z dnia 15 lutego 2016 r. poz. 154), opłata skarbowa wynosi 10 zł.
Opłata powinna być wniesiona na konto Urzędu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, a kopia dowodu wpłaty dołączona do wniosku o zatwierdzenie instruktora.

Dane do przelewu:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57
00-056 Warszawa
Nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
z dopiskiem „opłata skarbowa za zatwierdzenie instruktora szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (imię i nazwisko osoby zatwierdzanej)”

W związku z § 13 ust. 11 KPS, instruktorzy podlegają szkoleniom okresowym, w okresach co trzy lata, licząc od dnia uzyskania zaświadczenia wydawanego po ukończeniu szkolenia instruktorskiego. Zgodnie z § 13 ust. 13 KPS – kopia zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego, jest niezwłocznie przekazywana przez instruktora Prezesowi ULC. Ponadto, instruktorzy, w celu utrzymania posiadanych uprawnień do prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, muszą przechodzić, zgodnie z pkt 11.1.5, w związku z pkt 11.5.1 lit b załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, sprawdzenie przeszłości w regularnych odstępach czasu nieprzekraczających pięciu lat. Dokumenty potwierdzające przejście sprawdzenia przeszłości z wynikiem pozytywnym, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 KPS, instruktor powinien przedłożyć Prezesowi ULC.
Spełnienie powyższych wymagań przez instruktora jest warunkiem utrzymania uprawnień i pozostawania w wykazie instruktorów.

Wykaz podmiotów dysponujących programami szkolenia dla instruktorów szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego znajduje się w zakładce „Program szkolenia”.

Dane kontaktowe do komórki odpowiedzialnej za realizację procedury:
Urząd Lotnictwa Cywilnego Departament Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym
Inspektorat Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego
tel. +48 22 520 72 36
fax.: +48 22 520 74 71

Marek Lebedów (naczelnik Inspektoratu)
Dariusz Kaczmarczyk (główny specjalista)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies