28.10.2007 Aktualizacja: 30.05.2022

Egzamin dla instruktorów

1. Egzamin dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień instruktora prowadzącego szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień instruktora powinna spełniać wymagania, o których mowa w § 16 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, zwanego dalej: ”KPS”.
Zgodnie z § 16 ust. 5 załącznika do KPS organy i podmioty, o których mowa w § 16 ust. 3 załącznika do KPS, przekazują Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego wniosek o wpis na listę instruktorów osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień instruktora, nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, pod rygorem niedopuszczenia do egzaminu.


Do wniosku dołącza się niżej wymienione dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przez tę osobę, o których mowa w § 16 ust. 1 załącznika do KPS:
1) oryginał zaświadczenia potwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zatwierdzenie jako instruktora wydane przez upoważniony organ (zaświadczenie wydane przez każdy Urząd Gminy zawierające pełny odpis danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych) albo notariusza;
2) oryginał informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz rejestrów karnych ze wszystkich państw pobytu, w których osoba przebywała stale przez okres 6 miesięcy lub dłużej,
w rozumieniu pkt. 11.0.3 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998, z 5 poprzedzających lat oraz jeżeli jest to wymagane przepisami prawa, informację o braku negatywnych przesłanek na podstawie art. 188a ust. 4 ustawy Prawo Lotnicze, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Straż Graniczną - w przypadku, gdy sprawdzenia przeszłości nie dokonuje Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
3) oryginał informacji o zatrudnieniu i kształceniu oraz o wszystkich okresach przerw w zatrudnieniu i kształceniu z 5 poprzedzających lat, potwierdzonej przez pracodawcę (zestawienie obejmujące udokumentowane zatrudnienie i kształcenie, uwzględniające wszystkie przerwy przekraczające 28 dni – z datami i miejscami zatrudnienia i kształcenia);
4) oryginał informacji o posiadaniu przez osobę wiedzy i doświadczenia w zakresie funkcjonowania ochrony podmiotów prowadzących działalność lotniczą, uzyskanych w wyniku co najmniej pięcioletniego wykonywania zadań związanych z ochroną lotnictwa cywilnego albo, w przypadku prowadzenia wyłącznie szkoleń zespołów z PWMW, oryginał informacji o posiadaniu przez osobę wiedzy i doświadczenia uzyskanego w wyniku co najmniej trzyletniego wykonywania zadań związanych z wykorzystaniem lub szkoleniem psów do wykrywania materiałów wybuchowych;
5) kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia dla instruktorów potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
6) kopię certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa (nie wymagane, jeśli instruktor nie będzie prowadził szkoleń dla operatorów kontroli bezpieczeństwa), potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
7) zgłoszenie na egzamin, wypełnione zgodnie z załączonym wzorem, zawierające dane o których mowa w § 18 ust. 3 załącznika do KPS; zgłoszenie na egzamin należy dołączyć w pliku Word (wersja edytowalna) oraz w pliku PDF zawierające imię, nazwisko i podpis osoby zgłaszającej oraz datę zgłoszenia; zapisy na egzamin w danym miesiącu rozpoczynają się od pierwszego dostępnego terminu (do wyczerpania miejsc), a następnie na kolejne dostępne terminy;
8) dowodem rejestracji osoby na egzamin jest otrzymanie przez osobę dokonującą zgłoszenia wiadomości drogą elektroniczną z Urzędu Lotnictwa Cywilnego potwierdzającej zapis na wyznaczony termin egzaminu;
9) dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w sprawie wydania certyfikatu instruktora prowadzącego szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz certyfikatu instruktora.


Dokumenty, o których mowa w pkt. 1-4 powinny być opatrzone datą wydania nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Dokumentację składa się w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Lotnictwa Cywilnego albo doręcza się przez operatora pocztowego na adres: Urząd Lotnictwa Cywilnego, Departament Ochrony w Lotnictwie Cywilnym, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa.

Egzamin przeprowadzany jest zgodnie z przepisami Rozdziału 6 załącznika do KPS.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień instruktora jest:
a) ustalenie przez egzaminatora tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin – na podstawie okazanego przez nią dowodu osobistego lub paszportu,
b) spełnienie wymagań, o których mowa w § 16 ust. 1 i 3 załącznika do KPS.


Po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień instruktora składa do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wniosek o wydanie certyfikatu instruktora wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji i certyfikatu instruktora.
Wniosek wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej składa się w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Lotnictwa Cywilnego albo doręcza się przez operatora pocztowego na adres Urząd Lotnictwa Cywilnego, Departament Ochrony w Lotnictwie Cywilnym, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa albo przesyła na adres poczty elektronicznej:


Wniosek składa się w terminie nieprzekraczającym miesiąca od dnia zaliczenia egzaminu.
Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.), Urząd Lotnictwa Cywilnego ma obowiązek pobierania opłaty skarbowej za wydanie przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie wydania certyfikatu instruktora oraz certyfikatu instruktora w oparciu o Kodeks postępowania administracyjnego. W związku z faktem, iż wydanie ww. decyzji i certyfikatu nie jest ujęte w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2021 r. stawek opłat lotniczych (M.P. z dnia 15 lutego 2021 r. poz. 180), opłata skarbowa za wydanie decyzji i certyfikatu wynosi 10 zł.
Opłata powinna być wniesiona na konto Urzędu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, a dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o zatwierdzenie instruktora.
Decyzja Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o wydaniu certyfikatu wraz z certyfikatem jest wysyłana listem poleconym na adres osoby podany we wniosku o wydanie certyfikatu.

2. Egzamin kończący szkolenie okresowe dla instruktora prowadzącego szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego
Zgodnie § 15 ust. 11 załącznika do KPS, instruktorzy podlegają szkoleniom okresowym, nie rzadziej niż raz na 3 lata, licząc od dnia uzyskania certyfikatu instruktora albo dnia ukończenia poprzedniego szkolenia okresowego dla instruktorów.


Warunkiem przystąpienia do egzaminu instruktora prowadzącego szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego jest:
a) ustalenie przez egzaminatora tożsamości instruktora zgłaszającego się na egzamin – na podstawie okazanego przez niego dowodu osobistego lub paszportu;
b) przekazanie egzaminatorowi w dniu egzaminu oryginału informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz rejestrów karnych ze wszystkich państw pobytu, w których instruktor przebywał stale przez okres 6 miesięcy lub dłużej, w rozumieniu pkt. 11.0.3 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998, z 5 poprzedzających lat oraz jeżeli jest to wymagane przepisami prawa, informację o braku negatywnych przesłanek na podstawie art. 188a ust. 4 ustawy Prawo Lotnicze, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Straż Graniczną - w przypadku gdy sprawdzenia przeszłości nie dokonuje Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
c) przekazanie egzaminatorowi w dniu egzaminu oryginału informacji o zatrudnieniu i kształceniu oraz o wszystkich okresach przerw w zatrudnieniu i kształceniu z 5 poprzedzających lat, potwierdzonej przez pracodawcę (zestawienie obejmujące udokumentowane zatrudnienie i kształcenie, uwzględniające wszystkie przerwy przekraczające 28 dni – z datami i miejscami zatrudnienia i kształcenia);
d) przekazanie egzaminatorowi kopii dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia okresowego dla instruktorów, potwierdzonego za zgodność z oryginałem;
e) przesłanie formularza zgłoszenia instruktora na egzamin, wypełnionego zgodnie z załączonym wzorem, w pliku Word (wersja edytowalna) oraz w pliku PDF zawierającego imię, nazwisko i podpis osoby zgłaszającej oraz datę zgłoszenia.


Dokumenty, o których mowa w pkt. b i c powinny być opatrzone datą wydania nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed zgłoszeniem na egzamin.
W celu weryfikacji dokumentów o których mowa w pkt. b-d organ albo podmiot, o którym mowa w § 16 ust. 3 pkt 1‒4 załącznika do KPS, przesyła kopie tych dokumentów na adres poczty elektronicznej , nie później niż na 7 dni roboczych przed wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego terminem egzaminu.
Zgłoszenia instruktora na egzaminu dokonuje organ albo podmiot, o którym mowa w § 16 ust. 3 pkt 1‒4 załącznika do KPS, lub ośrodek szkoleniowy, w którym instruktor odbył stosowne szkolenie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej , nie później niż na 2 dni robocze przed wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego terminem egzaminu.


Zapisy na egzamin w danym miesiącu rozpoczynają się od pierwszego dostępnego terminu (do wyczerpania miejsc), a następnie na kolejne dostępne terminy.
Dowodem rejestracji instruktora na egzamin jest otrzymanie przez osobę dokonującą zgłoszenia wiadomości drogą elektroniczną z Urzędu Lotnictwa Cywilnego potwierdzającej zapis na wyznaczony przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego termin egzaminu.
Egzamin kończący szkolenie okresowe dla instruktorów przeprowadzany jest przez Komisję egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z przepisami Rozdziału 6 załącznika do KPS.


Po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego dla instruktorów, Urząd Lotnictwa Cywilnego wysyła listem poleconym na adres instruktora podany w formularzu zgłoszenia na egzamin.
Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.), Urząd Lotnictwa Cywilnego ma obowiązek pobierania opłaty skarbowej za czynności związane z wydaniem przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego instruktorów w oparciu o Kodeks postępowania administracyjnego.
W związku z faktem, iż wydanie ww. zaświadczenia nie jest ujęte w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2021 r. stawek opłat lotniczych (M.P. z dnia 15 lutego 2021 r. poz. 180), opłata skarbowa wynosi 10 zł.

 

3. Egzamin dla instruktora ubiegającego się o certyfikat instruktora prowadzącego szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

W związku z § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie KPS instruktor prowadzący szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego obowiązany jest, w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, zdać egzamin dla instruktorów w celu uzyskania certyfikatu instruktora.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu instruktora ubiegającego się o certyfikat instruktora prowadzącego szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego jest:
a) ustalenie przez egzaminatora tożsamości instruktora zgłaszającego się na egzamin – na podstawie okazanego przez niego dowodu osobistego lub paszportu;
b) okazanie dokumentu potwierdzającego, że sprawdzenie przeszłości instruktora zgłaszającego się na egzamin zakończyło się wynikiem pozytywnym, chyba że sprawdzenie przeszłości przeprowadza Prezes Urzędu;
c) przedstawienie dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia okresowego dla instruktorów;
d) przesłanie formularza zgłoszenia instruktora na egzamin, wypełnionego zgodnie z załączonym wzorem, w pliku Word (wersja edytowalna) oraz w pliku PDF zawierającego imię, nazwisko i podpis osoby zgłaszającej oraz datę zgłoszenia.

Dokument, o których mowa w pkt. b powinien być opatrzony datą wydania nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed zgłoszeniem na egzamin.


Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina, że instruktor, zgodnie z art. 189c ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784, 847 i 1898), od dnia 31 grudnia 2021 r. podlega rozszerzonemu sprawdzeniu przeszłości, które przeprowadza Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.


Egzamin dla instruktorów przeprowadzany jest przez Komisję egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z przepisami Rozdziału 6 załącznika do KPS.


W celu weryfikacji dokumentów, o których mowa w pkt. b i c, organ albo podmiot, o którym mowa w § 16 ust. 3 pkt 1‒4 załącznika do KPS, przesyła kopie tych dokumentów na adres poczty elektronicznej , nie później niż na 7 dni roboczych przed wyznaczonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego terminem egzaminu.


Zapisy na egzamin w danym miesiącu rozpoczynają się od pierwszego dostępnego terminu (do wyczerpania miejsc), a następnie na kolejne dostępne terminy.


Dowodem rejestracji instruktora na egzamin jest otrzymanie przez osobę dokonującą zgłoszenia wiadomości drogą elektroniczną z Urzędu Lotnictwa Cywilnego potwierdzającej zapis na wyznaczony przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego termin egzaminu.


Zgłoszenia instruktora na egzamin dokonuje organ albo podmiot, o którym mowa w § 16 ust. 3 pkt 1‒4 załącznika do KPS, lub ośrodek szkoleniowy, w którym instruktor odbył stosowne szkolenie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej , nie później niż na 2 dni robocze przed wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego terminem egzaminu.


Dowodem rejestracji instruktora na egzamin jest otrzymanie przez osobę dokonującą zgłoszenia wiadomości drogą elektroniczną z Urzędu Lotnictwa Cywilnego potwierdzającej zapis na wyznaczony termin egzaminu.


Zapisy na egzamin w danym miesiącu rozpoczynają się od pierwszego dostępnego terminu (do wyczerpania miejsc), a następnie na kolejne dostępne terminy.


Dowodem rejestracji instruktora na egzamin jest otrzymanie przez osobę dokonującą zgłoszenia wiadomości drogą elektroniczną z Urzędu Lotnictwa Cywilnego potwierdzającej zapis na wyznaczony przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego termin egzaminu.


Po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, instruktor składa do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wniosek o wydanie certyfikatu instruktora prowadzącego szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.


Wniosek wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej składa się w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Lotnictwa Cywilnego albo doręcza się przez operatora pocztowego na adres Urząd Lotnictwa Cywilnego, Departament Ochrony w Lotnictwie Cywilnym, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa albo przesyła na adres poczty elektronicznej: .


W przypadku niezdania egzaminu dla instruktorów w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie KPS, instruktora skreśla się z listy instruktorów.

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.), Urząd Lotnictwa Cywilnego ma obowiązek pobierania opłaty skarbowej za wydanie przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie wydania certyfikatu instruktora oraz certyfikatu instruktora w oparciu o Kodeks postępowania administracyjnego. W związku z faktem, iż wydanie ww. decyzji i certyfikatu nie jest ujęte w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2021 r. stawek opłat lotniczych (M.P. z dnia 15 lutego 2021 r. poz. 180), opłata skarbowa za wydanie decyzji i certyfikatu wynosi 10 zł.


Decyzja Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o wydaniu certyfikatu wraz z certyfikatem jest wysłana listem poleconym na adres osoby podany we wniosku o wydanie certyfikatu.

 

4. Informacje dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień instruktora i instruktorów.


TERMINY EGZAMINÓW

W 2022 r. wyznaczono następujące terminy egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień instruktora oraz instruktorów:


4, 28, 31 stycznia

1, 4, 25, 28 lutego

1, 2, 3 marca

29 kwietnia

26 maja

27 czerwca

22 lipca

2, 30 września
28 października
25 listopada
2 grudnia


Powyższe terminy mogą ulec zmianie.
Egzaminy odbywają się w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego przy ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa.


Dane do przelewu:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57 00-056 Warszawa
Nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
z dopiskiem „opłata skarbowa za wydanie certyfikatu instruktora (imię i nazwisko osoby zatwierdzanej)”

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o wpis na listę instruktorów

Formularz zgłoszenia na egzamin

Wzór wypełnienia formularza zgłoszenia

Wniosek o wydanie certyfikatu

Wykaz podmiotów dysponujących programami szkolenia dla instruktorów znajduje się w zakładce „Zatwierdzanie programu szkolenia”.

Lista certyfikowanych instruktorów prowadzących szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego:

pdflista_instruktorów.pdf549.36 KB

Dane kontaktowe:
 telefon 22 520 74 72 lub 22 520 72 36
 adres poczty elektronicznej:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies