24.05.2012 Aktualizacja: 03.07.2019

Prawo UE – rozporządzenie 965/2012

Informujemy, że zgodnie z art. 10 pkt 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 965/2012 z dnia 5 października 2012 ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 Rzeczpospolita Polska zamierza powiadomić Komisję Europejską i EASA o niestosowaniu przepisów załączników I-V do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 do dnia 28 października 2014 r.

Wszystkie certyfikaty AOC wydane zgodnie z Rozporządzeniem (EWG) nr 3922/91  (samoloty) lub JAR-OPS 3 (śmigłowce) ważne w dniu wejścia w życie Rozporządzenia Komisji (UE) 965/2012 pozostają ważne do daty ich ważności ,ale nie dłużej niż do dnia 28 października 2014 r.

Nowe przepisy OPS

W dniu 25/10/2012 Komisja Europejska opublikowała Rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008. (Dziennik Urzędowy UE L 296 z 25 października 2012).

Rozporządzenie ustanawia szczegółowe przepisy dotyczące operacji zarobkowego transportu lotniczego przy użyciu samolotów i śmigłowców, w tym dotyczące inspekcji na płycie statków powietrznych operatorów znajdujących się pod nadzorem w zakresie bezpieczeństwa sprawowanym przez inne państwo, kiedy znajdują się one na lotniskach położonych na terytorium podlegającym postanowieniom Traktatu.

Rozporządzenie ustanawia również szczegółowe przepisy dotyczące warunków wydawania, utrzymywania, zmieniania, ograniczania, zawieszania lub cofania certyfikatów operatorów statków powietrznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 216/2008, i które wykorzystywane są do operacji zarobkowego transportu lotniczego, uprawnień i obowiązków posiadaczy certyfikatów oraz warunków, w których przeprowadzanie operacji lotniczych może być zabronione, ograniczone lub uzależnione od spełnienia pewnych warunków w interesie bezpieczeństwa.

Rozporządzenie wchodzi w życie 3-go dnia po opublikowaniu.

Rozporządzenie zawiera 5 załączników:

 • Załącznik I – Definicje terminów używanych w załącznikach II-V
 • Załącznik II – Wymagania urzędowe dotyczące operacji lotniczych (Part-ARO)
 • Załącznik III – Wymagania organizacyjne dla operacji lotniczych (Part-ORO)
 • Załącznik IV – Operacje zarobkowego transportu lotniczego (Part-CAT)
 • Załącznik V – Szczególne zatwierdzenia (Part-SPA)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:296:0001:0148:PL:PDF

W dniu 24/08/2013 Komisja Europejska opublikowała Rozporządzenie Komisji (UE) nr 800/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. zmieniające Rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008. Rozporządzenie wprowadza drobne zmiany w tekście rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 oraz załączników I-V oraz wprowadza dwa nowe załączniki:

 • Załącznik VI- Operacje niezarobkowe wykonywane przy użyciu skomplikowanych statków powietrznych  z napędem silnikowym (Part-NCC)
 • Załącznik VII- Operacje niezarobkowe wykonywane przy użyciu innych niż skomplikowane statków powietrznych (Part-NCO)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:227:0001:0074:PL:PDF

W dniu  27 stycznia 2014 w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano Rozporządzenie Komisji (UE) nr 71/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008. Rozporządzenie wdraża nową koncepcję EASA w zakresie danych dotyczących zgodności operacyjnej (OSD – Operational Suitability Data).

Tekst rozporządzenia nr 71/2014
pdfplik do pobrania739.6 KB
Specyfikacje certyfikacyjne CS-GEN-MMEL
pdfplik do pobrania1.04 MB
Specyfikacje certyfikacyjne CS-MMEL
pdfplik do pobrania1.11 MB
Specyfikacje certyfikacyjne CS-FCD – dane dla załogi lotniczej
pdfplik do pobrania465.28 KB
Specyfikacje certyfikacyjne CS-CCD – dane dla personelu pokładowego
pdfplik do pobrania432.37 KB

W dniu  31 stycznia 2014 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano Rozporządzenie Komisji (UE) nr 83/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008. Rozporządzenie wprowadza wymagania dotyczące ograniczeń czasu lotu i służby oraz wymagania dotyczące wypoczynku w zarobkowym przewozie lotniczym  (CAT) z wykorzystaniem samolotów.

Tekst Rozporządzenia nr 83/2014
pdfplik do pobrania959.02 KB
Specyfikacje certyfikacyjne CS-FTL.1
pdfplik do pobrania250.66 KB
AMC i GM do Part-ORO Amdt. 3 (podczęść FTL)
pdfplik do pobrania239.7 KB

W dniu 24 kwietnia 2014 r. w Dzienniku Urzędowym UE nr L 123 opublikowano Rozporządzenie Komisji (UE) nr 379/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008. Rozporządzenie ustanawia szczegółowe przepisy dotyczące:

 • operacji zarobkowego transportu lotniczego wykonywanych przy użyciu szybowców i balonów;
 • operacji  zarobkowych wykonywanych przy użyciu samolotów i śmigłowców, mających początek i koniec na tym samym lotnisku lub miejscu operacji lotniczej;
 • operacji specjalistycznych wykonywanych przy użyciu samolotów, śmigłowców, balonów i szybowców, uwzględniając poszczególne aspekty tych operacji oraz związane z nimi ryzyko.

Rozporządzenie stosuje się od 1 lipca 2014 r.

Treść rozporządzenia: pdfplik do pobrania1.74 MB
AMC/GM do CR rozporządzenia965/2012: pdfplik do pobrania166.45 KB
AMC/GM zmiana 1 do Part-DEF: pdfplik do pobrania216.02 KB
AMC/GM wydanie 3 do Part-ARO: pdfplik do pobrania857.1 KB
AMC/GM wydanie 2 do Part-ORO: pdfplik do pobrania1.14 MB
AMC/GM wydanie 2 do Part-CAT: pdfplik do pobrania3.38 MB
AMC/GM zmiana 1 do wydania 2 do Part-CAT (PED): pdfplik do pobrania345.6 KB
AMC/GM ze zmiana 1 do Part-SPA: pdfplik do pobrania783.88 KB
AMC/GM  wydanie 2 do Part-NCO: pdfplik do pobrania736.26 KB
AMC/GM zmiana 1 do wydania 2 do Part-NCO (PED): pdfplik do pobrania279.48 KB
AMC/GM do Part-NCC: pdfplik do pobrania1.19 MB
AMC/GM zmiana 1 do Part-NCC (PED): pdfplik do pobrania323.65 KB
AMC/GM do Part-SPO: pdfplik do pobrania1.28 MB
AMC/GM zmiana 1 do Part-SPO (PED): pdfplik do pobrania279.06 KB

W dniu 30 stycznia 2015 r. w Dzienniku Urzędowym UE nr L 24/5 opublikowano Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2015/140 z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012  w odniesieniu do sterylnej kabiny załogi lotniczej i sprostowania tego rozporządzenia. Rozporządzenie wprowadza zmiany edycyjne do aktualnego brzmienia rozporządzenia oraz wprowadza dodatkowe obowiązki na operatorów lotniczych w zakresie   zapewnienia, by członkowie załogi nie musieli wykonywać podczas krytycznych faz lotu czynności innych niż konieczne do bezpiecznej eksploatacji statku powietrznego.

Rozporządzenie stosuje się 20 dni od opublikowania.

Treść rozporządzenia
pdfplik do pobrania338.81 KB
AMC/GM zmiana 2 do Part-DEF
pdfplik do pobrania200.16 KB
AMC/GM zmiana 1 do wydania 2 do Part-ORO
pdfplik do pobrania506.35 KB
AMC/GM zmiana 2 do wydania 2 Part-CAT
pdfplik do pobrania378.71 KB
AMC/GM zmiana 2 do Part-SPO
pdfplik do pobrania230.72 KB
AMC/GM zmiana 2 do Part-NCC
pdfplik do pobrania218.1 KB
AMC/GM zmiana 2 do wydania 2 Part-NCO
pdfplik do pobrania212.73 KB

W dniu 24 kwietnia 2015 r. w Dzienniku Urzędowym UE nr L 106/18 opublikowano Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2015/640 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie dodatkowych specyfikacji zdatności do lotu dla danego rodzaju operacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012. Rozporządzenie to ustanawia  wspólne dodatkowe specyfikacje zdatności do lotu w celu wspierania ciągłej zdatności do lotu i poprawy bezpieczeństwa:
a) statków powietrznych zarejestrowanych w państwie członkowskim;
b) statków powietrznych zarejestrowanych w państwie trzecim i eksploatowanych przez operatora, nad którym nadzór zapewnia państwo członkowskie.

Rozporządzenie stosuje się od dnia 14 maja 2015 r. Jednakże pkt 26.50, 26.105, 26.110, 26.120, 26.150, 26.155, 26.160, 26.200 i 26.250 załącznika I stosuje się od dnia 14 maja 2017 r.
Treść rozporządzenia:
pdfplik do pobrania421.47 KB

Dyrektor wykonawczy EASA Decyzją nr 2015/012/R z dnia 4 maja 2015 r wprowadził do stosowania zmiany do AMC/GM  do rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012.
• AMC/GM  zmiana 3 do Part-DEF
pdfplik do pobrania298.1 KB
• AMC/GM  wydanie 2 zmiana 2 do Part-ORO
pdfplik do pobrania426.4 KB
• Uzasadnienie do zmiany AMC
pdfplik do pobrania507.42 KB

W dniu 1 sierpnia 2015 r. w Dzienniku Urzędowym UE nr L 206/21 opublikowano Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2015/1329 z dnia 31 lipca 2015 r.  zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 w odniesieniu do operacji wykonywanych przez unijnych przewoźników lotniczych statkami powietrznymi zarejestrowanymi w państwie trzecim. Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2015 r.
Treść rozporządzenia:
pdfplik do pobrania326.62 KB

Dyrektor Wykonawczy EASA Decyzją nr 2015/022/R z dnia 25 września 2015 wprowadził do stosowania z dniem 1/10/2016 r zmienione AMC /GM do następujących części rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012:


Dyrektor Wykonawczy EASA Decyzją nr 2015/023/R z dnia 25 września 2015 wprowadził do stosowania z dniem 1/10/2016 r zmienione AMC /GM do następujących części rozporządzenia Komisji (UE) nr1178/2011:

Dyrektor Wykonawczy EASA Decyzją nr 2015/021/R z dnia 12 października 2015 wprowadził do stosowania z dniem publikacji zmienione AMC /GM do następujących części rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012:

Dyrektor Wykonawczy EASA Decyzją nr 2015/027/R z dnia 16 grudnia 2015 wprowadził do stosowania z dniem publikacji zmienione AMC/GM do następujących części rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 w odniesieniu do szkoleń EBT:
pdfplik do pobrania415.63 KB

• AMC/GM wydanie 2 zmiana 4 do Part-ORO
pdfplik do pobrania400.54 KB

W dniu 16 grudnia 2015 r. w Dzienniku Urzędowym UE nr L 330/1 opublikowano Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2015/2338 z dnia 11 grudnia 2015 r.  zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 w odniesieniu do  wymagań dotyczących rejestratorów parametrów lotu, urządzeń umożliwiających lokalizację pod wodą i systemów śledzenia pozycji statku powietrznego. Rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po opublikowaniu.

Treść rozporządzenia:

• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2015/2338
pdfplik do pobrania366.33 KB

Dyrektor Wykonawczy EASA Decyzją nr 2015/030/R z dnia 17 grudnia 2015 r. wprowadził do stosowania z dniem publikacji zmienione AMC/GM do następujących części rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 w odniesieniu do  wymagań dotyczących rejestratorów parametrów lotu, urządzeń umożliwiających lokalizację pod wodą i systemów śledzenia pozycji statku powietrznego (pierwszy pakiet):
pdfplik do pobrania431.85 KB

• AMC/GM wydanie 2 zmiana 5 do Part-ORO
pdfplik do pobrania273.26 KB

• AMC/GM wydanie 2 zmiana 4 do Part-CAT
pdfplik do pobrania294.14 KB

• AMC/GM zmiana 4 do Part-NCC
pdfplik do pobrania292.52 KB

• AMC/GM zmiana 4 do Part-SPO
pdfplik do pobrania293.17 KB


Dyrektor Wykonawczy EASA Decyzją nr 2016/004/R z dnia 22 stycznia 2016 r. wprowadził do stosowania zmienione AMC/GM do następujących części rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 w zakresie przewozu pasażerów kategorii specjalnych (SCP):

 

W dniu 23 lipca 2016 r. w Dzienniku Urzędowym UE nr L 198 zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2016/1199 z dnia 22 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 w odniesieniu do zatwierdzania operacyjnego nawigacji w oparciu o charakterystyki systemów, certyfikacji dostawców usług danych i nadzoru nad nimi oraz morskich operacji śmigłowcowych, a także mające na celu sprostowanie tego rozporządzenia. Dokument wprowadza m.in. następujące zmiany:

 • usuwa konieczność uzyskiwania zatwierdzenia do wykonywania niektórych operacji PBN (za wyjątkiem skomplikowanych specyfikacji nawigacyjnych RNP AR APCH oraz RNP 0.3) – od dnia 25 sierpnia 2016 r.
 • zmienia wygląd i zawartość Specyfikacji operacyjnej - od dnia 25 sierpnia 2016 r. – specyfikacje muszą zostać wymienione na nowe wzory w ciągu 6-ciu miesięcy)
 • wprowadza wymagania na wykonywanie morskich operacji śmigłowcowych (HOFO) – od dnia 1 lipca 2018 r
 • w drodze odstępstwa umożliwia eksploatację skomplikowanych samolotów o MTOM poniżej 5700 kg z silnikami turbośmigłowymi zgodnie z przepisami Part-NCO - od dnia 25 sierpnia 2016 r;
 • wprowadza obowiązek zarządzania bazami danych – od dnia 1 stycznia 2019 r.
 • zmienia przepisy w zakresie wymagań na pasy bezpieczeństwa niektórych małych samolotów - od dnia 25 sierpnia 2016 r.
 • Treść rozporządzenia pdfplik do pobrania648.44 KB

 

Dyrektor Wykonawczy EASA Decyzjami nr: 2016/014/R-2016/021/R, z dnia 29 lipca 2016 r. wprowadził do stosowania z dniem publikacji zmienione AMC/GM do następujących części rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012:

 • AMC/GM wydanie 3 zmiana 2 do Part-ARO

pdfPlik do pobrania266.74 KB

 • AMC/GM wydanie 2 zmiana 6 do Part-CAT

 pdfPlik do pobrania458.71 KB

 • GM zmiana 4 do Part-DEF

pdfPlik do pobrania290.01 KB

 • AMC/GM zmiana 5 do Part-NCC

pdfPlik do pobrania457.33 KB

 • AMC/GM wydanie 2 zmiana 3 do Part-NCO

pdfPlik do pobrania485.69 KB

 • AMC/GM wydanie 2 zmiana 8 do Part-ORO

pdfPlik do pobrania354.46 KB

 • AMC/GM zmiana 3 do Part-SPA

pdfPlik do pobrania502.87 KB

 • AMC/GM zmiana 5 do Part-SPO

pdfPlik do pobrania459.09 KB

 

Dyrektor Wykonawczy EASA Decyzją nr: 2016/012/R z dnia 12 września 2016 r. wprowadził do stosowania z dniem publikacji zmienione AMC/GM do następujących części rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012:

 

Dyrektor Wykonawczy EASA Decyzją nr 2016/022/R z dnia 6 października 2016 wprowadził do stosowania z dniem 1 lipca 2018 r. AMC i GM do załączników: Definicje, Part-ARO, Part-ORO, Part-CAT, Part-SPA, Part-NCC, Part-NCO i Part-SPO rozporządzenia (UE) nr 965/2012.

 • GM Definicje - Poprawka 5

pdfplik do pobrania287.1 KB

 • AMC i GM do Part-ARO - wydanie 3, poprawka 4

pdfplik do pobrania288.71 KB

 • AMC i GM do Part-ORO - numer 2, poprawka 9

pdfplik do pobrania287.21 KB

 • AMC i GM do Part-CAT - Wydanie 2, poprawka 8

pdfplik do pobrania312.34 KB

 • AMC i GM do Part- SPA - Poprawka 4

pdfplik do pobrania821.31 KB

 • AMC i GM Part-NCC - Poprawka 7

pdfplik do pobrania274.55 KB

 • AMC i GM do Part-NCO - numer 2, poprawka 4

pdfplik do pobrania276.81 KB

 • AMC i GM Part- SPO - poprawkę 7

pdfplik do pobrania275.26 KB

***

W dniu 2 marca 2017 w Dzienniku urzędowym UE nr L 55/1 zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/363 z dnia 1 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 w odniesieniu do szczególnego zatwierdzenia dotyczącego operacji jednosilnikowego samolotu turbinowego w nocy lub w warunkach meteorologicznych dla lotów według wskazań przyrządów oraz do wymogów w zakresie zatwierdzania szkolenia na temat materiałów niebezpiecznych dotyczącego zarobkowych operacji specjalistycznych, operacji niezarobkowych wykonywanych skomplikowanymi technicznie statkami powietrznymi z napędem silnikowym i niezarobkowych operacji specjalistycznych wykonywanych skomplikowanymi technicznie statkami powietrznymi z napędem silnikowym. Dokument wprowadza m.in. następujące zmiany:
• Wyłącza z przepisów wspólnotowych loty wykonywane w celu przebazowania statków powietrznych;
• Wprowadza przepisy umożliwiające wykorzystywanie jednosilnikowych samolotów turbinowych w nocy lub warunkach IMC w przewozie lotniczym;
• Znosi obowiązek zatwierdzania programów szkolenia w zakresie materiałów niebezpiecznych dla  niektórych rodzajów operacji lotniczych;
• Zmienia wygląd specyfikacji operacyjnej w AOC.
Rozporządzenie wchodzi w życie 20-go dnia po jego opublikowaniu.
pdfplik do pobrania565.45 KB

 

 

EU struktura przepisow operacyjnych 1 2

 

 

 

 

struktura operacje lotnicze 

 

tabela operacje


Operacje lotnicze – przegląd obowiązywalności przepisów wg EASA

pdfplik do pobrania108.73 KB

Materiały z Seminarium z dnia 24.01.2013 r. 

1. Prezentacja z Seminarium
pdf plik do pobrania 6.00 Mb

2. Pytania i odpowiedzi - prezentacja z seminarium
pdf plik do pobrania 774.46 Kb

3. Struktura przepisów
pdf plik do pobrania 32.84 Kb

Materiały z Seminarium z dnia 27.09.2013 r.
pptplik do pobrania4.5 MB

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w zakresie implementacji Rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012
pdfplik do pobrania214.44 KB

Materiały z seminarium AWC 2.12.2013
pdfplik do pobrania955.49 KB

Materiały z Warsztatów EASA i ULC z zakresu przepisów zarobkowego przewozu lotniczego samolotami i śmigłowcami oraz ograniczeń czasu lotu i służby (FTL) - 15-16.05.2014 r.

pdfGeneral.pdf1.24 MB

pdfCertification_and_Oversight.pdf360.54 KB

pdfQuestions_on_Part_CC.pdf434.33 KB

pdfORO_GEN.pdf629.78 KB

pdfMiscellaneous_Q.pdf430.76 KB

pdfLeasing_vs_code_share.pdf360.15 KB

pdfHelicopter_CAT_OPS.pdf857.65 KB

pdfFlight_Time_Limitation_FTL.pdf2.67 MB

pdfFinal_Review.pdf686.52 KB

 
Materiały z seminarium AOC dla szybowców i balonów w dniu 6.11.2014 r.
pdfplik do pobrania619.55 KB

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies