26.08.2009 Aktualizacja: 09.06.2022

Egzamin na operatora kontroli bezpieczeństwa

Egzamin dla kandydatów na operatorów kontroli bezpieczeństwa

W dniu 18 lutego 2014 roku Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podpisał Decyzję nr 6 w sprawie regulaminu przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na operatorów kontroli bezpieczeństwa oraz w dniu 23 października 2018 roku Decyzję nr 21 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na operatorów kontroli bezpieczeństwa.

pdfplik do pobrania594.78 KB

pdfplik do pobrania1.05 MB

***

Zgodnie z art. 186b ust. 11ustawy Prawo lotnicze, zwanej dalej "ustawą"  warunkiem udziału w szkoleniu w celu uzyskania certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa jest brak negatywnych przesłanek do wykonywania przez te osoby kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, o których mowa w art. 188a ust. 4 i 5 ustawy.

Zgodnie z art. 186b ust. 12 ustawy podmiot wykonujący lub zamierzający wykonywać zadania w zakresie kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, kierując osobę na szkolenie w celu uzyskania certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa, występuje do właściwego terytorialnie komendanta oddziału Straży Granicznej z wnioskiem o ustalenie braku negatywnych przesłanek do wykonywania przez tę osobę kontroli bezpieczeństwa, o których mowa w art. 188a ust. 4 i 5 ustawy.

W przypadku braku dokumentu potwierdzającego spełnienie wymogu wskazanego w art. 186b ust. 11 ustawy osoba kierowana nie może brać udziału w szkoleniu w celu uzyskania certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa.

W 2022 roku w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego przy ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa, wyznaczono następujące terminy egzaminów dla kandydatów na operatorów kontroli bezpieczeństwa:

24-27 stycznia
2-3 oraz 22-24 lutego
22-23 oraz 29-30 marca
21-22 oraz 26-27 kwietnia
23-25 maja
1-3 oraz 6-10 czerwca
19-20 oraz 26-27 lipca
6-8 oraz 27-28 września
6-8 oraz 27-28 października
22-23 oraz 29-30 listopada
19-21 grudnia


Powyższe terminy mogą ulec zmianie.

 
Zapisy na poszczególne sesje egzaminacyjne odbywają się drogą elektroniczną – adres email: 

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu +48 22 520 72 36

Funkcjonariusze Straży Granicznej na egzamin zapisywani są przez swoich przełożonych w ośrodku szkoleniowym, w którym ukończyli kurs dla operatorów kontroli bezpieczeństwa.

Po uzyskaniu oceny pozytywnej z obu części egzaminu, osoba zostaje wpisana na prowadzoną przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego listę operatorów kontroli bezpieczeństwa i otrzymuje certyfikat. Dokument ten jest wysłany listem poleconym na adres podany przez osobę egzaminowaną podczas rejestracji na egzamin. Egzamin dla kandydatów na operatorów kontroli bezpieczeństwa nie podlega opłacie.

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu, osoba egzaminowana ma prawo do dwóch egzaminów poprawkowych. Powtarza się tylko tę część egzaminu, z której kandydat nie uzyskał oceny pozytywnej.

W przypadku niezaliczenia drugiego egzaminu poprawkowego, w celu ponownego przystąpienia do egzaminu niezbędne jest powtórzenie specjalistycznego szkolenia zawodowego dla osób wykonujących kontrolę bezpieczeństwa.


Zgodnie z § 33 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, zwanego dalej „KPS” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1852), operatorzy kontroli bezpieczeństwa podlegają ponownej certyfikacji w sposób określony w pkt 11.3.3 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998, w okresie, o którym mowa w pkt 11.3.1 lit. b załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998.

W § 33 ust. 4 KPS określono, że warunkiem przeprowadzenia ponownej certyfikacji jest posiadanie przez podmiot prowadzący taką certyfikację programu ponownej certyfikacji zatwierdzonego przez Prezesa ULC.

Natomiast § 33 ust. 5 KPS stanowi, że kopia certyfikatu potwierdzającego ponowną certyfikację operatora kontroli bezpieczeństwa, jest niezwłocznie przekazywana przez tę osobę Prezesowi ULC, co jest warunkiem utrzymania uprawnień i pozostawania na liście operatorów kontroli bezpieczeństwa.

Wykaz podmiotów dysponujących programami szkolenia dla operatorów kontroli bezpieczeństwa oraz programami ponownej certyfikacji znajduje się w zakładce „Program szkolenia”.

Wszelkich dalszych informacji udziela Inspektorat Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, Departament Ochrony w Lotnictwie Cywilnym
tel. +48 22 520 72 36

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że od 1 stycznia 2012 r., w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dn. 18 sierpnia 2011 r. Nr 170 Poz. 1015), obowiązuje opłata lotnicza za wydanie certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa. Ta czynność urzędowa została ujęta w Tabeli nr 1, część III, pkt. 3.13.9 Inne certyfikaty, zaświadczenia, zatwierdzenie oraz dokumenty.


Zgodnie z Tabelą nr 1, część III, pkt. 3.12.11 Inne certyfikaty, zaświadczenia, zatwierdzenia oraz dokumenty, stanowiącą załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2022 r. stawek opłat lotniczych (M.P. z dnia 15 lutego 2022 r. poz. 230), opłata za wydanie certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa wynosi aktualnie 184 zł.

W związku z art. 261 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), jeżeli strona nie wpłaciła należności z tytułu opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, prosimy o wniesienie należności w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Zgodnie z art. 261 § 2 Kpa jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, czynność uzależniona od opłaty ulegnie zaniechaniu.

Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub na konto, a kopia dowodu wpłaty powinna zostać dołączona do wniosku o wydanie certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa.

Dane do przelewu:
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
NBP o/o Warszawa
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 - 247 Warszawa
rachunek bankowy dochodów budżetu państwa
IBAN: PL31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
SWIFT CODE: NBPLPLPW
z dopiskiem „opłata lotnicza za wydanie certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa dla (imię i nazwisko)”.

Wniosek o wydanie certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa:

docplik do pobrania29.5 KB

 

 

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies