30.12.2020 Aktualizacja: 12.08.2021

Wyznaczone podmioty i uznane podmioty

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE DLA PODMIOTÓW SZKOLĄCYCH WPISANYCH DO RPS

Timeline

Podmiot szkolący, który uzyskał przed 31.12.2020 r. zaświadczenie o wpisie do Rejestru Podmiotów Szkolących (RPS) może dalej kontynuować przeprowadzanie szkoleń/egzaminów, nie dłużej niż do 1 stycznia 2022 r. spełniając poniższe:

1. Właściciel podmiotu, który nie szkoli i nie wykonuje operacji samodzielnie jest zobowiązany:
• Zarejestrować się jako operator w rejestrze operatorów ULC;
• Złożyć wniosek o zamiarze przeprowadzenia egzaminu teoretycznego do wykonywania operacji w podkategorii A2 kategorii „otwartej” – w przypadku przeprowadzania egzaminów do podkategorii A2 kategorii „otwartej”; lub
• Złożyć Dodatek 2/N (Oświadczenie o operacji) – w przypadku przeprowadzania szkoleń do NSTS); lub
• Złożyć wniosek o zamiarze przeprowadzenia szkolenia i egzaminu zgodnie z uzyskanym zezwoleniem na operację – w przypadku przeprowadzania szkoleń na podstawie uzyskanego zezwolenia na operację;
• Zatrudnić personel szkolący (pilotów) posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia szkoleń i egzaminów.

Personel szkolący (piloci) nie są zobowiązani składać osobnych dodatków do Urzędu ponieważ podlegają pod oświadczenia złożone przez podmiot wyznaczony przeprowadzający szkolenie.


Uwaga!
Jeżeli personel szkolący (piloci) planują wykonywać czynności lotnicze zgodnie z NSTS niezależnie od operatora zatrudniającego - czyli samodzielnie, pod „swoim szyldem”, powinni złożyć Dodatek 2/N (Oświadczenie o operacji) we własnym imieniu (jako operator SBSP) – więcej informacji znajduje się TUTAJ.

Wzory dokumentów do pobrania znajdują się na końcu strony.


2. Właściciel podmiotu, który szkoli i wykonuje operacje samodzielnie jest zobowiązany:

• Zarejestrować się jako operator w rejestrze operatorów ULC;
• Uzupełnić profil pilota;
• Złożyć wniosek o zamiarze przeprowadzenia egzaminu teoretycznego do wykonywania operacji w podkategorii A2 kategorii „otwartej” – w przypadku przeprowadzania egzaminów do podkategorii A2 kategorii „otwartej”; lub
• Złożyć Dodatek 2/N (Oświadczenie o operacji) – w przypadku przeprowadzania szkoleń do NSTS; lub
• Złożyć wniosek o zamiarze przeprowadzenia szkolenia i egzaminu zgodnie z uzyskanym zezwoleniem na operację – w przypadku przeprowadzania szkoleń na podstawie zezwolenia na operację;
• Posiadać odpowiednie kompetencje do wykonywanych szkoleń i przeprowadzania egzaminów.

Wzory dokumentów do pobrania znajdują się na końcu strony


Uwaga!
Podmiot szkolący może kontynuować swoją działalność szkoleniową po otrzymaniu od Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego:
• decyzji administracyjnej w przedmiocie przeprowadzania egzaminu do podkategorii A2 kategorii „otwartej”,
• potwierdzenia odbioru i kompletności oświadczenia oraz posiadania wpisu do rejestru podmiotów szkolących (RPS) jednak nie dłużej niż do 1.01.2022 r.;
• decyzji administracyjnej w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia i egzaminu zgodnie z uzyskanym zezwoleniem na operację.


Wyznaczony podmiot informuje Prezesa ULC o wydaniu dokumentów, w tym przesyła do Urzędu Arkusz Excel („LISTA KURSANTÓW”), wpisując następujące dane:

• datę szkolenia oraz nazwę wyznaczonego podmiotu,
• nazwisko i imię ucznia-pilota,
• jego adres e-mail (adres na który zostało założone konto w rejestrze operatorów ULC),
• nr operatora (osoby przeszkolonej),
• datę zdania egzaminu w podkategorii A2, datę wystawienia certyfikatu wiedzy teoretycznej i potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego. Jeśli nie przeprowadzono egzaminu/szkolenia, pole należy pozostawić puste.


Arkusz należy wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Pracownik Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych otrzymując arkusz Excel, odnajduje profil ucznia-pilota, jako operatora i wprowadza w systemie uzyskane kompetencje pilota. Uzyskane kompetencje pilota będą od tej chwili wyświetlały się w rejestrze operatorów ULC w zakładce „Dane pilota”.


Wyznaczony podmiot archiwizuje wystawioną dokumentację.


Przeszkolony uczeń-pilot może wykonywać operację w oparciu o NSTS dopiero po otrzymaniu certyfikatu wiedzy teoretycznej i potwierdzeniu ukończenia szkolenia praktycznego oraz po złożeniu do Urzędu Dodatku 2/N (Oświadczenia o operacji).
Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.


W celu kontynuowania działalności szkoleniowej po 1.01.2022 r. podmiot szkolący powinien do 2.12.2021 r. złożyć:

wniosek o zamiarze przeprowadzenia egzaminu teoretycznego do wykonywania operacji w podkategorii A2 kategorii „otwartej” - w celu przeprowadzenia egzaminu do A2;
• Dodatek 2/N (Oświadczenie o operacji) oraz Dodatek 4/N (Oświadczenie operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego, który zamierza przeprowadzić szkolenie i egzamin teoretyczny oraz szkolenie praktyczne i ocenę umiejętności praktycznych pilotów bezzałogowych statków powietrznych w odniesieniu do NSTS) - w celu przeprowadzania szkoleń/egzaminów teoretycznych i praktycznych do NSTS;
wniosek o zamiarze przeprowadzenia szkolenia i egzaminu zgodnie z uzyskanym zezwoleniem na operację – w celu przeprowadzenia szkoleń/egzaminów teoretycznych i praktycznych na podstawie uzyskanego zezwolenia na operację

- aby stać się wyznaczonym podmiotem

albo:

• Dodatek 6/N (Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o uznanie przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do celów prowadzenia szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych pilotów bezzałogowych statków powietrznych w odniesieniu do NSTS) – w celu przeprowadzenia szkoleń praktycznych i oceny umiejętności praktycznej

- aby stać się uznanym podmiotem


Wzory dokumentów do pobrania znajdują się na końcu strony.

NOWY PODMIOT SZKOLĄCY

 

 Nowy podmiot szkolący schemat

*Wyznaczony podmiot może zarówno złożyć dokumentację w celu przeprowadzania egzaminów do podkategorii A2 kategorii „otwartej” jak i do prowadzenia szkoleń/ egzaminów do kategorii szczególnej.

 
WYDAWANIE DOKUMENTACJI KURSANTOM

WYDAWANIE DOKUMENTACJI KURSANTOM

*Jeżeli uznany podmiot przeprowadzi szkolenie praktyczne i ocenę umiejętności praktycznej, uczeń-pilot otrzymując potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego do celów NSTS, powinien zgłosić się do wyznaczonego podmiotu celem przystąpienia do szkolenia i egzaminu teoretycznego oraz otrzymania certyfikatu wiedzy teoretycznej i potwierdzenia ukończenia szkolenia praktycznego. W niniejszym certyfikacie należy dokonać adnotacji, iż szkolenie praktyczne i ocenia umiejętności praktycznych przeprowadzono w uznanym podmiocie.


Procedura przesyłania dokumentacji do Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych przez wyznaczone podmioty po przeprowadzeniu szkoleń/ egzaminów.


Wyznaczony podmiot po przeprowadzonym szkoleniu/egzaminie wydaje dokumentację
przy użyciu systemu teleinformatycznego, w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje uczeń-pilot, zaś drugi jest przechowywany przez wyznaczony podmiot:

Potwierdzenie zdania egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 kategorii „otwartej” – w przypadku egzaminu do podkategorii A2 kategorii „otwartej”.
Certyfikat wiedzy teoretycznej i potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego – w przypadku przeszkolenia do NSTS lub na podstawie uzyskanego zezwolenia na operację.


Wyznaczony podmiot informuje Prezesa ULC o wydaniu dokumentów, w tym przesyła do Urzędu Arkusz Excel („LISTA KURSANTÓW”), wpisując następujące dane:

• datę szkolenia oraz nazwę wyznaczonego podmiotu,
• nazwisko i imię ucznia-pilota,
• jego adres e-mail (adres na który zostało założone konto w rejestrze operatorów ULC),
• nr operatora (osoby przeszkolonej),
• datę zdania egzaminu w podkategorii A2, datę wystawienia certyfikatu wiedzy teoretycznej i potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego. Jeśli nie przeprowadzono egzaminu/szkolenia, pole należy pozostawić puste.


Arkusz należy wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Pracownik Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych otrzymując arkusz Excel, odnajduje profil ucznia-pilota, jako operatora i wprowadza w systemie uzyskane kompetencje pilota. Uzyskane kompetencje pilota będą od tej chwili wyświetlały się w rejestrze operatorów ULC w zakładce „Dane pilota”.


Wyznaczony podmiot archiwizuje wystawioną dokumentację.


Wzory dokumentów do pobrania znajdują się na dole strony.


Uczeń-pilot przed przystąpieniem do egzaminu i przed otrzymaniem potwierdzenia ukończenia egzaminu w zakresie uzyskania certyfikatu A2 jest zobowiązany:

1. Zarejestrować się jako operator SBSP w rejestrze operatorów ULC (wygenerowanie numeru operatora);
2. Wypełnić profil pilota (wygenerowanie numeru pilota)
3. Posiadać aktualne kompetencje A1/A3;
4. Ukończyć szkolenie praktyczne w trybie samokształcenia w warunkach operacyjnych dla podkategorii A3 (UAS.OPEN.040 pkt 1 i 2);
5. Zgłosić się w podmiocie wyznaczonym do przeprowadzania dodatkowego egzaminu z wiedzy teoretycznej okazując aktualne kompetencje A1/A3;
6. Złożyć w podmiocie wyznaczonym przez właściwy organ, oryginał oświadczenia o ukończeniu szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia – wzór oświadczenia znajduje się TUTAJ.


Uczeń-pilot przed uzyskaniem certyfikatu wiedzy teoretycznej i potwierdzenia ukończenia szkolenia praktycznego jest zobowiązany:

1. Zarejestrować się jako operator SBSP w rejestrze operatorów ULC (wygenerowanie numeru operatora SBSP);
2. Wypełnić profil pilota (wygenerowanie numeru pilota);
3. Posiadać aktualne kompetencje A1/A3.


Uwaga!
W przypadku jeżeli uczeń-pilot wyrazi chęć na zrealizowanie szkolenia do NSTS albo szkolenia do wykonywania operacji na podstawie zezwolenia na operację, oraz jednocześnie będzie chciał uzyskać kompetencje A2 – zobowiązany jest posiadać:

• kompetencje A1/A3;
• ukończyć szkolenie praktyczne w trybie samokształcenia w warunkach operacyjnych dla podkategorii A3; oraz
• złożyć oryginał oświadczenia o ukończeniu szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia.

 

DODATKOWE INFORMACJE


Kto może przeprowadzić egzamin do podkategorii A2 kategorii „otwartej”?
Egzamin A2 może przeprowadzać wyznaczony podmiot, który złożył do Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

• Wniosek o zamiarze przeprowadzenia egzaminu teoretycznego do wykonywania operacji w podkategorii A2 kategorii „otwartej”


Jak egzaminować do podkategorii A2?

Informacje znajdziesz TUTAJ


Członek personelu odpowiedzialny za zadania z zakresu szkolenia teoretycznego i egzaminu teoretycznego oraz szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych (o których mowa w pkt 4 dodatek 3 do załącznika do rozporządzenia (UE) 2019/947):

•  Wszystkie osoby posiadające ważne uprawnienia INS (do dnia 1.01.2022 r.);
•  Wszystkie osoby posiadające poświadczenie wystawione przez Prezesa ULC, o posiadanym doświadczeniu instruktorskim;
• Osoby które przeszły szkolenie dedykowane kadrze szkoleniowej i uzyskały potwierdzenie kwalifikacji personelu szkolącego wystawione przez ULC.

Wniosek o wydanie poświadczenia spełnienia wymagań określonych w pkt 4 lit. c i lit. d Dodatku 3 Załącznika do rozporządzenia nr 2019/947/UE (pobierz plik).


Sugerowany program szkolenia kompetencyjnego dla członków personelu odpowiedzialnego za zadania z zakresu szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych:

Program szkolenia kompetencyjnego (pobierz plik)

 Zasady


WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA DLA PODMIOTÓW SZKOLĄCYCH:

Wniosek o zamiarze przeprowadzenia egzaminu teoretycznego do wykonywania operacji w podkategorii A2 kategorii „otwartej” (pobierz plik);
• Dodatek 2/N (Oświadczenie o operacji) (pobierz plik);
• Dodatek 4/N (Oświadczenie operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego, który zamierza przeprowadzać szkolenie i egzamin teoretyczny oraz szkolenie praktyczne i ocenę umiejętności praktycznych pilotów bezzałogowych statków powietrznych w odniesieniu do NSTS) (pobierz plik);
Wniosek o zamiarze przeprowadzenia szkolenia i egzaminu zgodnie z uzyskanym zezwoleniem na operację (pobierz plik);
• Dodatek 6/N (Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o uznanie przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do celów prowadzenia szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych pilotów bezzałogowych statków powietrznych w odniesieniu do NSTS) (pobierz plik).


WAŻNE!

W oświadczeniach istnieje możliwość wskazania więcej niż jeden nr NSTS.
NSTS-09 jest scenariuszem wyłącznie do wykonywania lotów. Nie ma możliwości szkolenia do NSTS-09.
• W przypadku rozszerzenia szkoleń o nowe NSTS operator szkolący powinien ponownie złożyć Dodatek 2/N i Dodatek 4/N oraz wypisać wszystkie NSTS również wymienione w poprzednio złożonych oświadczeniach.

Oświadczenia należy składać:
• drogą pocztową na adres Urzędu z własnoręcznym podpisem lub
• drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e-PUAP, procedurę znajdziesz TUTAJ


WZORY DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE PILOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

Potwierdzenie zdania egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 kategorii „otwartej”wydaje „wyznaczony podmiot” (pobierz plik)
Potwierdzenie zdania egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 kategorii „otwartej”, wersja w języku angielskim – gdy pilot prosi podmiot o potwierdzenie ukończenia egzaminu w języku angielskim – wydaje „wyznaczony podmiot” (pobierz plik);
Certyfikat wiedzy teoretycznej i potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznegowydaje „wyznaczony podmiot(pobierz plik);
Potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego do celów NSTS – wydaje „uznany podmiot” (pobierz plik);

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies