02.10.2007 Aktualizacja: 15.11.2018

Dokumentacja techniczna

Wydział Analiz i Standardów Techniki Lotniczej (LTT-4) zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z dokumentacją techniczną statków powietrznych dla których Prezes Urzędu wydał certyfikat typu oraz uzupełniające certyfikaty typu oraz wydanymi przez Prezesa Urzędu orzeczeniami zdatności i dyrektywami zdatności.
W zakresie dotyczącym dokumentacji technicznej, do zadań Wydziału należy m.in.:
a)    przechowywanie lub zachowanie dostępu do odpowiedniej dokumentacji związanej z wydanymi przez Prezesa Urzędu, zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi, certyfikatami, zatwierdzeniami i autoryzacjami,
b)    prowadzenie współpracy z producentami sprzętu lotniczego, w zakresie pozyskania informacji odnośnie aktualności dokumentacji,
c)    publikacja na stronie internetowej Dyrektyw Zdatności wydanych przez ULC,
d)    przechowywanie oraz ewidencja wydanych Certyfikatów Typu wraz z arkuszami danych.

 ***

Informacja dla użytkowników Continental TSIO550-K
CRITICAL SERVICE BULLETIN
pdfplik do pobrania351.82 KB

***

Informacja do wszystkich użytkowników samolotów ultralekkich z zabudowanymi spadochronowymi systemami ratowniczymi


Informacja Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 05.02.2018 r.


Dotyczy:  wszystkich Użytkowników ultralekkich samolotów z zabudowanymi spadochronowymi systemami ratowniczymi.


W związku ze zdarzeniem, do jakiego doszło na ultralekkim samolocie typu 3Xtrim ULTRA 450 z zabudowanym balistycznym spadochronowym systemem ratowniczym typu GRS, podczas którego po aktywowaniu systemu w powietrzu czasza spadochronu pozostała w pokrowcu, a samolot uległ uszkodzeniu w wyniku twardego lądowania, postanowiono ostrzec wszystkich użytkowników samolotów z systemami GRS/BRS* o możliwości wystąpienia tego typu zagrożenia. Ustalenia Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL) zawarte w raporcie końcowym wskazały, że przyczyną nierozwinięcia się spadochronu było pochłonięcie znacznej części energii rakiety na wyrwanie oszklenia otworu w poszyciu kadłuba (przewidzianego na wyrzut rakiety ze spadochronem w pokrowcu na zewnątrz samolotu), w rezultacie czego spadochron wyrzucony na zewnątrz samolotu nie wydostał się z pokrowca i nie rozwinął. Jako czynnik sprzyjający zaistniałej sytuacji wskazano na zastosowanie uszczelki wokół oszklenia otworu wyrzutu, która ulegając stwardnieniu pod wpływem czynników środowiskowych i eksploatacyjnych mogła przyczynić się do osłabienia skuteczności działania rakiety systemu.
Mając powyższe okoliczności na uwadze, w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów wszystkich samolotów ultralekkich z zabudowanymi balistycznymi spadochronowymi systemami ratowniczymi  GRS/BRS (w szczególności samolotów mających podobne rozwiązania konstrukcyjne do samolotów 3Xtrim), informujemy wszystkich Właścicieli oraz Użytkowników o konieczności wykonania poniższych czynności:
1) Przed najbliższym lotem lub lotami przeprowadzenie jednorazowego przeglądu zabudowy systemu GRS/ BRS, podczas którego należy dokładnie sprawdzić stan techniczny wszystkich elementów systemu, szczególnie pod kątem starzenia się, a także zgodność zabudowy systemu z warunkami podanymi w Instrukcji Obsługi Technicznej samolotu oraz Instrukcji Producenta balistycznego, spadochronowego systemu ratowniczego.
UWAGA: Niedopuszczalne jest umieszczanie jakichkolwiek dodatkowych przedmiotów w przestrzeni przedziału zabudowy systemu ratowniczego.
2)    W przypadku niestwierdzenia niezgodności i pozostawienia systemu na samolocie należy ostrzec wszystkich użytkowników, którym udostępniany jest samolot o zagrożeniu związanym z możliwością nieskutecznego działania systemu GRS/BRS zabudowanego na samolocie, nawet przy właściwym jego przygotowaniu do użycia.
Do czasu wprowadzenia działań korygujących opisanych w pkt. 3) każdy Użytkownik samolotu powinien być świadomy, że użycie systemu GRS/BRS w sytuacji awaryjnej może nie zmniejszyć zagrożenia bezpieczeństwa lotu i w sytuacji awaryjnej wypracowywać należy optymalne działania zgodnie z Instrukcją Użytkowania w Locie.
3) W przypadku wykrycia niezgodności zabudowy z wymaganiami lub nieprawidłowego stanu technicznego elementów systemu GRS/ BRS, w tym części i elementów płatowca związanych z jego zabudową i sterowaniem, należy wyłączyć samolot z eksploatacji i skierować do naprawy, do Producenta samolotu lub do certyfikowanego podmiotu w zakresie obsługi i napraw. Usunięcie nieprawidłowości w zabudowie systemu powinno odbyć się z udziałem uprawnionego, zgodnie z wymaganiami Producenta systemu ratowniczego mechanika.
4) O wykryciu nieprawidłowości związanych z zakresem technicznym projektu typu samolotu należy poinformować posiadacza certyfikatu typu lub zatwierdzenia dokumentacji typu oraz Inspektorat Certyfikacji Wyrobów Lotniczych w Departamencie Techniki Lotniczej ULC.
Powyższa informacja została opracowana na podstawie zaleceń PKBWL zawartych w Raporcie końcowym nr 2810/17.
Jednocześnie informujemy, że zalecenia Komisji PKBWL w odniesieniu do wszystkich typów samolotów 3Xtrim zostaną objęte krajową Dyrektywą Zdatności nr SP-0001-2018-A.
Oznaczenia:  * -   GRS/BRS to handlowe oznaczenia spadochronowych systemów ratowniczych
GRS- Galaxy Rescue System
BRS: Ballistic Recovery Systems

 

***

 Informacja  do  wszystkich użytkowników samolotów D4 Fascination (wszystkich wariantów), o wprowadzeniu zaleceń zdatności do lotu:
1) dla samolotów typu D4 Fascination z certyfikatem typu TC EASA.A.019 – zawartych w biuletynie  ADxC-28-SB-002 Issue A, dated 26 March 2015, wydanym przez posiadacza certyfikatu typu, firmę AD&C
2) dla samolotów D4 „Fascination”- różnych wariantów, zaliczonych do Aneksu II, Rozporządzenia UE nr 216/2008 – zaleceń zawartych w Dyrektywie Zdatności (AD)- LTA-Nr.: LSG 14-002, wydanej przez DEUTSCHER AERO CLUB e.V.
Na podstawie wstępnej analizy przyczyn wypadku samolotu (German Federal Bureau of Aircraft Accident Investigation – BFU) stwierdzono, że pęknięcie i złamanie skrzydła  spowodowane było utratą wyważenia masowego lotki na skutek usterkowego jego połączenia z lotką. Badanie wypadku jest w nadal w toku. Użytkownicy samolotów D4 Fascinaton powinni zastosować się do zaleceń zdatności do lotu określonych w ww. dokumentach.

 

***

Informacja zgodnie z dyrektywą (EASA AD 2016-0026) dla mechaników spadochronowych
(Dotyczy: HEINRICH MERTENS 10-30/24, 12-61/24 R oraz 12-82/23)
W związku z opublikowaniem Dyrektywy EASA 2016-0026oraz zawartym w niej stwierdzeniem:
„Ponieważ spadochrony ratownicze nie są "obowiązkowym" wyposażeniem określonym w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 965/2012 (Operacje lotnicze) i nie są uważane za "zainstalowany sprzęt" na statku powietrznym, spadochrony ratownicze nie są przedmiotem rozporządzenia Komisji (UE) 1321 / 2014 (część M). Jednak właściciele i użytkownicy spadochronów ratowniczych muszą być zgodni z AD w oparciu o rozporządzenie Komisji (UE) 965/2012, pkt ORO.GEN.155 (b) i NCO.GEN.145 (b).”

oraz zgodnie z krajowym rozporządzeniem (Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 26 marca 20013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze  do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków - Dz. U.  z 2013 r, poz. 440 z późn. zm. - załącznik nr 4 „spadochrony”) mechanicy spadochronowi mają obowiązek posiadania list podmiotów (z danymi kontaktowymi) dla których obsługiwały spadochrony lub dopuszczały je do skoków (niezależnie czy spadochrony są w systemie „easowskim” czy krajowym). Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami mechanicy spadochronowi przekazują  informację o ograniczeniach lub zakazie używania danego typu sprzętu spadochronowego podmiotom, którym dla ich spadochronów zostały wydane karty sprzętu spadochronowego lub dokonały w dokumentach poświadczeń.

***
 Dyrektywy Zdatności wydane przez EASA

 ***
Dyrektywy Zdatności wydane przez ULC

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies