02.10.2007 Aktualizacja: 15.11.2018

Przepisy i standardy międzynarodowe

Realizacja zadań dotyczących procesów związanych z wdrażaniem międzynarodowych przepisów i standardów lotniczych do krajowych regulacji prawnych w celu zapewnienia pełnej standaryzacji zagadnień technicznych i zagadnień związanych z ochroną środowiska należy do właściwości Wydziału Analiz i Standardów Techniki Lotniczej (LTT-4).

Od 1.05.2004 roku istotnym źródłem prawnym dla polskich osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność w zakresie techniki lotniczej (projektowanie, produkcja i obsługa techniczna statków powietrznych, części i wyposażenia) jest prawo europejskie.

Najważniejsze dokumenty w tym zakresie można podzielić na trzy grupy:

•    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Komisji Europejskiej,
•    wymagania techniczne, tzw. specyfikacje certyfikacyjne (Certification Specifications),
•    akceptowalne sposoby spełnienia wymagań i wytyczne (Acceptable Means of Compliance and Guidance Material).
Rozporządzenia są w całości wiążące i podlegają bezpośredniemu stosowaniu we wszystkich Państwach Członkowskich Unii Europejskiej.

Najważniejsze rozporządzenia związane z techniką lotniczą to:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91,
  • Rozporządzenie Komisji (UE) 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (zastępujące rozporządzenie Komisji (WE)1702/2003),
  • Rozporządzenie Komisji (UE) 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (zastępujące rozporządzenie Komisji (WE) 2042/2003),


Rozporządzenia unijne oraz zmiany do nich, wraz z tłumaczeniem na język polski zweryfikowanym przez służby prawne Rady i Komisji Europejskiej, dostępne są w serwisie prawnym EUR-Lex na portalu Unii Europejskiej oraz na stronach internetowych EASA (Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego) – w zakresie dotyczącym kompetencji Agencji.

Na stronach internetowych EASA publikowane są również specyfikacje certyfikacyjne, akceptowalne sposoby spełnienia wymagań i wytyczne oraz inne decyzje Dyrektora Wykonawczego EASA (EASA Executive Director). Jako dokumenty niższego rzędu nie są one jednak tłumaczone na język polski w organach UE.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»