02.10.2007 Aktualizacja: 05.02.2021

Emisja spalin i hałas statków powietrznych

Certyfikacja w zakresie hałasu i emisji spalin

Certyfikacja w zakresie hałasu i emisji spalin statków powietrznych produkcji polskiej nie objętych odpowiedzialnością EASA lub w ramach kontraktu podpisanego pomiędzy EASA a ULC należy do zadań Inspektoratu Certyfikacji Wyrobów Lotniczych (LTT-3).

Wzór wniosku o przeprowadzenie procesu certyfikacji w tym zakresie jest wysyłany do wnioskującego. Po wypełnieniu wniosek należy przesłać do Dyrektora Departamentu Techniki Lotniczej wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty według tabeli nr 1, część III, 3.3, punkt 6.2) załącznika nr 6 do ustawy - Prawo lotnicze.

Wydawanie Świadectw zdatności w zakresie hałasu

Wydawanie Świadectw zdatności w zakresie hałasu dla statków powietrznych, rejestrowanych w Rejestrze Cywilnych Statków Powietrznych należy odpowiednio do zadań Inspektoratu Nadzoru nad Zapewnieniem Ciągłej Zdatności do Lotu Skomplikowanych Statków Powietrznych (LTT-1) albo Inspektoratu Nadzoru nad Zapewnieniem Ciągłej Zdatności do Lotu Statków Powietrznych Lotnictwa Ogólnego (LTT-2).

Świadectwo zdatności w zakresie hałasu stwierdza, że statek powietrzny spełnia odpowiednie wymagania I tomu Załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Jest to jednym z warunków niezbędnych do dopuszczenia go do użytkowania.

W przypadku importowanych statków powietrznych wniosek po wypełnieniu należy złożyć w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty według tabeli nr 1, część III, 3.3, punkt 6.3 załącznika nr 6 do ustawy - Prawo lotnicze.

W przypadku statków powietrznych wyprodukowanych w Polsce i wprowadzanych do polskiego rejestru jako produkt krajowy, zgodnie z tabelą opłaty lotniczej za wydanie świadectwa opłata lotnicza nie jest pobierana (brak takiej pozycji w tabeli opłaty lotniczej). W takich przypadkach należy wnieść opłatę skarbową za wydanie decyzji – 10zł. Natomiast w przypadku importu statku powietrznego wyprodukowanego w Polsce, tak jak przy imporcie innych statków powietrznych, za wydanie świadectwa hałasu należy wnieść opłatę wg pkt 6.3 tabeli opłaty lotniczej nr 1, część III, 3.3.

W przypadku modyfikacji świadectwa hałasu (polega na zmianie danych wpisanych do świadectwa) brak jest opłaty lotniczej. W takim przypadku należy wnieść opłatę skarbową za wydanie decyzji. Podobnie w przypadku wydawania duplikatu. Tabela opłat nie przewiduje opłaty za wydanie duplikatu świadectwa hałasu.

Jeżeli natomiast przed modyfikacją świadectwa hałasu, o której wyżej, należy przeprowadzić proces certyfikacji, to podlega on opłacie wg tabeli opłat nr 1, część III, 3.3 pkt 6.2. Sama modyfikacja świadectwa hałasu podlega jedynie opłacie skarbowej za wydanie decyzji.

Druki i wzory dokumentów 

Departament Techniki Lotniczej przypomina o obowiązku spełniania formalnych wymagań dotyczących sposobu reprezentowania strony, ustalonych w przepisach prawa, w przypadku składania pism i wniosków do Urzędu.
Osoby prawne, występujące w postępowaniu administracyjnym jako strony, działają przez swoich ustawowych lub statutowych przedstawicieli zgodnie z reprezentacją wynikającą z KRS.

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, strona postępowania może również działać przez pełnomocnika. W takich przypadkach do akt każdej sprawy powinien zostać dołączony oryginał pełnomocnictwa albo jego kopia poświadczona za zgodność przez notariusza. Zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do składanego pełnomocnictwa.

Stwierdzone braki będą skutkować wezwaniem do ich usunięcia w określonym czasie, a ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Wniosek o wydanie Świadectwa Zdatności w zakresie hałasu
docxWniosek o wydanie Świadectwa Zdatności w zakresie hałasu90.15 KB

W pliku do pobrania, oprócz wzoru wniosku, znajdują się informacje o niezbędnych dodatkowych dokumentach oraz opłatach. Wnioski są przyjmowane wyłącznie w Punkcie Obsługi Klienta.


Uregulowania prawne:
•    Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, z późn. zm.), art. 53 ust. 2.,
•   Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska (Dz. U. z 2012 r., poz. 953),
•    Załącznik I (Part-21) do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiającego zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (Dz. Urz. L 224 z 21.08.2012, str.1-85, z późn. zm.).

Informacja dotycząca wymagań w odniesieniu do hałasu i emisji statków powietrznych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 w art. 9 ust. 2 stanowi, że w odniesieniu do hałasu i emisji statki powietrzne inne niż bezzałogowe statki powietrzne oraz ich silniki, śmigła, części i wyposażenie nieinstalowane muszą spełniać wymogi ochrony środowiska zawarte w poprawce 12 w tomie I, poprawce 9 w tomie II oraz w pierwszym wydaniu tomu III załącznika 16 do konwencji chicagowskiej, w ich wersjach mających zastosowanie w dniu 1 stycznia 2018 r.

Zasadnicze wymogi dotyczące zgodności z wymogami ochrony środowiska określone w załączniku III do rozporządzenia 2018/1139 mają zastosowanie do wyrobów, części i wyposażenia nieinstalowanego w zakresie, w jakim postanowienia konwencji chicagowskiej, o których mowa wyżej, nie zawierają wymogów ochrony środowiska.

EASA opublikowała bazę danych w zakresie hałasu i państwa UE są zobowiązane do wystawiania takich świadectw ściśle według zamieszczonych tam danych. EASA respektuje nie tylko podane w tomie I Załącznika 16 procedury pomiaru hałasu i jego dopuszczalne poziomy, ale także ograniczenia stosowania wymagań w stosunku do starszych statków powietrznych pomimo, że w jej bazie danych takie typy i modele występują.

Rozdział 6 Załącznika 16 zwalnia z obowiązku przeprowadzania certyfikacji w zakresie hałasu, a więc i posiadania świadectwa hałasu, następujące samoloty z maksymalną certyfikowaną masą startową do 8.618 kg:

               *  samoloty zaprojektowane jako rolnicze lub przeciwpożarowe oraz samoloty akrobacyjne,

            *  samoloty, dla których wniosek o certyfikat typu był złożony przed 1 stycznia 1975 r. lub świadectwo zdatności do lotu dla poszczególnego samolotu było wydane po raz pierwszy przed 1 stycznia 1980 r.

Ponieważ w wielu przypadkach trudno jest uzyskać informację na temat daty złożenia wniosku o certyfikat typu, należy zatem kierować się tym ostatnim warunkiem i przyjąć, że zwolnione z obowiązku posiadania świadectwa hałasu są samoloty wyprodukowane przed 1 stycznia 1980 r.

Jeśli dla takich samolotów zostały już wydane świadectwa hałasu, to na żądanie właściciela samolotu i po zwrocie świadectwa do ULC będzie zwracana wniesiona opłata lotnicza.

Należy jednak pamiętać wykonując loty do państw, na których lotniskach jest pobierana opłata hałasowa, jak np. Niemcy, że za lądowanie samolotem bez świadectwa hałasu pobierana jest znacznie wyższa opłata.

Rozdział 10, dotyczący nowszych samolotów lekkich, dodatkowo zwalnia także z obowiązku posiadania takiego świadectwa szybowce z napędem pomocniczym (niezdolne do samodzielnego startu) oraz łodzie latające i amfibie.

Dla śmigłowców dużych taką datą graniczną jest data złożenia wniosku o certyfikat typu: 1 stycznia 1985r., zaś dla śmigłowców lekkich, o maksymalnej masie startowej do 3.175 kg: 11 listopada 1993 r.

W stosunku do ultralekkich statków powietrznych polski nadzór lotniczy jeszcze nie wymaga posiadania świadectw hałasu.

Samoloty wyprodukowane po 1 stycznia 1980 r. oraz śmigłowce po powyższych datach muszą zatem posiadać świadectwo hałasu. Poziom hałasu musi być określony na podstawie badań w locie i jeśli danych takich nie ma, wówczas posiadacz certyfikatu typu lub zatwierdzona organizacja projektująca składa wniosek o przeprowadzenie certyfikacji w zakresie hałasu.

Informacja na temat Mechanizmu Kompensacji i Redukcji CO2 dla Lotnictwa Międzynarodowego (CORSIA)

Uprzejmie informujemy, że Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) opublikowała na swoich stronach internetowych https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/default.aspx tekst Załącznika 16 cz. 4 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym wraz z materiałami towarzyszącymi. Załącznik poświęcony został regulacjom związanym z Mechanizmem Kompensacji i Redukcji CO2 dla Lotnictwa Międzynarodowego (CORSIA).

Głównym celem mechanizmu jest utrzymanie od 2021 roku zerowego przyrostu emisji CO2 w cywilnym lotnictwie międzynarodowym, w stosunku do emisji z lat 2019-2020. Zobowiązania kompensacji i redukcji emisji CO2 zaczną obowiązywać w 2021 roku, jednak pierwsze obowiązki po stronie przewoźników lotniczych oraz Państw będą miały miejsce już w 2019 roku i będą dotyczyły m.in. monitorowania emisji. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, uczestnikami mechanizmu będą operatorzy lotniczy wykonujący przewóz międzynarodowy statkami powietrznymi o MTOW>5700 kg, emitujący więcej niż 10.000 ton CO2 rocznie, z wyłączeniem lotów humanitarnych, medycznych oraz przeciwpożarowych.   

Aktualnie trwają prace w Grupie Ekspertów ds. Zmian Klimatu podlegającej Dyrektoriatowi ds. Działań Klimatycznych w strukturach Komisji Europejskiej (KE) nad implementacją przepisów niniejszego załącznika do prawa Unii Europejskiej. Komisja planuje implementację przepisów poprzez nowelizację Dyrektywy w sprawie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) wraz z aktami delegowanymi. Celem prac jest możliwie maksymalne zintegrowanie mechanizmu CORSIA z EU ETS, co ma m.in. zapobiec dublowaniu się obowiązków wynikających z tych systemów.    

Zachęcamy szczególnie operatorów lotniczych wykonujących przewóz międzynarodowy do zapoznania się z niniejszym materiałem.

***

Informacja dotycząca dalszego stosowania gaśnic halonowych na pokładach statków powietrznych - 
pdfplik do pobrania233.22 KB
Smugi kondensacyjne: powstawanie i interakcje środowiskowe
pdfplik do pobrania228.29 KB
Emisja spalin z silników lotniczych
plik do pobrania 162.26 Kb
Certyfikacja statków powietrznych pod względem uciążliwości akustycznych a odrębny charakter norm poziomu dźwięku w środowisku.
plik do pobrania 239.48 Kb

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies