12.03.2018 Aktualizacja: 14.10.2022


Dotyczy: Zezwolenia na wlot i wykonywanie lotów niehandlowych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej statku powietrznego niemającego ważnego świadectwa zdatności do lotu w rozumieniu Załącznika 8 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. lub w warunkach nieprzewidzianych w świadectwie zdatności do lotu, jeżeli świadectwo zdatności do lotu zostało wydane.
Uwaga:
1.    Zezwolenie jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 MIESIĄCE.
2.    Wyłącza się z obowiązku uzyskania tymczasowego zezwolenia na lot, o którym mowa w art. 145a ust. 1 ustawy, statki powietrzne zarejestrowane w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które posiadają, wydane w państwie rejestracji, ważne dokumenty potwierdzające zdatność do lotu inne niż świadectwo zdatności do lotu.
3.    Wnioski proszę składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:  nie później niż 7 dni przed planowanym przekroczeniem granicy polskiej przestrzeni powietrznej.

Wniosek o wydanie tymczasowego zezwolenia na wlot 

docxplik do pobrania28.05 KB

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies