20.04.2011 Aktualizacja: 08.12.2021

Plan skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2012-2014

Działając na podstawie art. 10 rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 691/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. ustanawiającego system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2096/2005 ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego jako państwowa władza nadzorująca opracował krajowy plan skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2012-2014.

Prace nad dokumentem trwały od listopada 2010 r., kiedy to odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w tej sprawie. W pracach tych uczestniczyły następujące instytucje i podmioty:
Urząd Lotnictwa Cywilnego, Ministerstwo Infrastruktury, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Dowództwo Sił Powietrznych, przedstawiciele przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”. Dokument ma w związku z tym charakter interdyscyplinarny – zaangażowane były instytucje podległe i nadzorowane przez różne resorty – Ministerstwo Infrastruktury (ULC, PAŻP), Ministerstwo Środowiska (IMGW) oraz Ministerstwo Obrony Narodowej (DSP).

Krajowy plan skuteczności działania służb żeglugi powietrznej opracowany został w odniesieniu do czterech ustalonych przez Komisję Europejską obszarów skuteczności działania: bezpieczeństwa, przepustowości, ochrony środowiska i efektywności kosztowej, z uwzględnieniem określonych ogólnounijnych celów skuteczności działania. Obowiązkowe cele ogólnounijne zostały ustalone w odniesieniu do dwóch obszarów – przepustowości (opóźnienie ATFM na trasie) oraz efektywności kosztowej (trasowa ustalona stawka jednostkowa).

Zgodnie z wymogami rozporządzenia 691/2010 przeprowadzone zostały w dniu 12 maja br. konsultacje z zainteresowanymi stronami. Na konsultacje zaproszeni zostali i uczestniczyli w nich: przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, portów lotniczych, krajowych i zagranicznych przewoźników lotniczych oraz organizacji zrzeszających przewoźników lotniczych, a także przedstawiciele związków zawodowych PAŻP. W wyniku przeprowadzonych konsultacji zgłoszone uwagi zostały w miarę możliwości uwzględnione i plan został zmieniony.

Plan ten został w dniu 15 czerwca zaakceptowany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i przekazany do Ministerstwa Infrastruktury, celem przyjęcia go na poziomie krajowym – zgodnie z wymogami art. 12 rozporządzenia 691/2010.

W j.polskim
pdf plik do pobrania 3.22 Mb

W j. angielskim
pdf pobierz plik pdf 21/06/2011 3.20 Mb

W dniu 23 listopada 2011 r., na podstawie art. 13 ust 3 rozporządzenia 691/2010 Komisja Europejska przyjęła zalecenie C (2011) 8329 final (Dz. Urz. UE C 348 z 29.11.2011), które dotyczyło planów skuteczności działania i celów w zakresie skuteczności działania.  W zaleceniu poproszono m. in. aby Polska poprawiła  cel w zakresie przepustowości

W odpowiedzi,  władze polskie w dniu 23 stycznia 2012 r. przekazały Komisji Europejskiej pocztą elektroniczną Uzupełnienie do planu skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej na lata 2012-2014.

W uzupełnieniu, w zakresie przepustowości, biorąc pod uwagę priorytet bezpieczeństwa, Strona Polska zadeklarowała zmniejszenie średniej wartości opóźnienia ATFM po trasie do 0,48 minuty/ lot w roku 2014. Trudności z poprawą wartość celu wynikają z opóźniającego się wdrożenia przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP) nowego systemu zarządzania ruchem lotniczym Pegasus_21 oraz prognoz mówiących o wzroście ruchu lotniczego dla Polski.

Uzupełnienie w obszarze efektywności kosztowej oparte zostało na kalkulacjach przedstawionych przez PAŻP, z jednoczesną weryfikacją kosztów ULC oraz IMGW PIB – które uległy zmniejszeniu, a także uwzględnieniu wzrostu kosztów EUROCONTROL. EUROCONTROL przeprowadziła weryfikację kluczy podziałowych dla budżetu służących oszacowaniu składek poszczególnych państw, w rezultacie czego w październiku 2011 r. organizacja przedstawiła nowe podstawy kosztowe dla poszczególnych państw na okres 2012-2014. Różnica dotyczyła dwóch czynników:

  • Wzrostu udziału procentowego Polski w części I budżetu EUROCONTROL do 1,933%,
  • Wzrostu ogólnej kwoty części I budżetu EUROCONTROL wynikającego z wyłączenia z „Zasady Użytkownik Płaci” wpływów z Produktów i Usług Dozorowania.


W ponownej ocenie Performance Review Body stwierdziło, że cele przyjęte przez Polskę zarówno w zakresie przepustowości jak i efektywności kosztowej nie wnoszą odpowiedniego wkładu do celów ogólnoeuropejskich i wymagają dalszej poprawy.

W czerwcu 2012 r. władze Polski przesłały do Komisji Europejskiej dodatkowe założenia i wyjaśnienia, w których poinformowano Komisję, że Polska przyjmie pierwotny plan skuteczności działania (z czerwca 2011) w zakresie efektywności pod względem kosztów, z jedną zmianą dotyczącą kosztów EUROCONTROL.

Natomiast w odniesieniu do obszaru przepustowości wyjaśniono, że Polska będzie wymagać od swojej instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej (PAŻP) opracowania i wdrożenia planów przepustowości umożliwiających osiągnięcie wartości odniesienia na koniec roku 2014 wynoszącej 0,26 minuty średniego opóźnienia ATFM dla lotu IFR. Osiągniecie tej wartości będzie wymagało znacznego wsparcia ze strony menedżera sieci.


Cele skuteczności działania dla Polski zostały zatwierdzone ostatecznie decyzją Komisji Europejskiej C(2012) 5106 final z dnia 19 lipca 2012 r. i są one następujące:


Cele skuteczności działania dla Polski:

Cele dla Polski

wskaźnik

2012

2013

2014

przepustowość

Opóźnienie ATFM po trasie (w minutach/ lot)

0,48

Stawka jednostkowa ustalana po trasie (PLN 2009)

145,62

145,12

137,28Założenia na potrzeby ustalenia celu efektywności kosztowej
doc plik do pobrania 33.00 Kb

Polish Performance Plan
pdf plik do pobrania 1.25 Mb

Plan Skuteczności Działania służb żeglugi powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej
pdf plik do pobrania 1.38 Mb

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies