21.08.2019 Aktualizacja: 27.05.2021

Uzgadnianie lokalizacji

Uwaga: inwestycje położone w odległości większej niż 600 m od lotniczego urządzenia naziemnego, których wysokość całkowita wyrażona w metrach nad poziomem morza nie przekracza dopuszczalnych wartości reprezentowanych przez okręgi przedstawiające ograniczenia wysokości zabudowy od lotniczych urządzeń naziemnych, nie wymagają uzgadniania z Prezesem ULC.

 

UZGODNIENIA z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Art. 86 ust. 7 - Prezes Urzędu uzgadnia projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz opiniuje projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, projekty ramowych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitarnego oraz plany zagospodarowania przestrzennego województwa, dla terenów, na których znajduje się lotnicze urządzenie naziemne, wyznaczono powierzchnie ograniczające zabudowę lub wydano decyzję o wprowadzeniu zmian w systemie funkcjonalnym pod względem bezpieczeństwa ruchu lotniczego i prawidłowego funkcjonowania lotniczych urządzeń naziemnych.

 

OPINIE DLA WYSTĄPIEŃ INWESTORÓW PRYWATNYCH

Art. 86 ust. 11 - Prezes Urzędu wydaje opinie o możliwości lokalizacji inwestycji ze względu na wysokość zabudowy na obszarze obowiązywania powierzchni ograniczających zabudowę.
Zgodnie z tabelą Opłat lotniczych, tabela 3.13 Inne certyfikaty, zaświadczenia, zatwierdzenia oraz dokumenty, pkt. 32 Wydanie opinii o możliwości lokalizacji inwestycji ze względu na wysokość zabudowy, o ile przepisy prawa nie nakładają obowiązku zajęcia stanowiska przez Prezesa Urzędu – koszt przygotowania w/w opinii wynosi 1130 zł (potwierdzenie opłaty należy dołączyć do wniosku)

 

WYŁĄCZENIA z UZGADNIANIA

Art. 86 ust. 9 - Przepisów ust. 7 i 8, w zakresie powierzchni ograniczających zabudowę, nie stosuje się do nieruchomych obiektów:
1) o wysokości do 15 m nad poziomem otaczającego terenu lub wody, położonych w odległości większej niż 600 m od urządzenia;
2) o konstrukcjach kratowych, położonych w odległości większej niż 600 m od urządzenia;
3) których rzut poziomy głównej konstrukcji zawiera się w okręgu o promieniu 5 m (w tym maszt z odciągami), położonych w odległości większej niż 600 m od urządzenia.

 

SERWIS MAPOWY POWIERZCHNI BRA


Art. 86 ust. 12 - Informacje o zewnętrznych granicach zasięgu poziomego powierzchni ograniczających zabudowę są udostępniane na stronie internetowej Urzędu.

 

serwis mapowy bra

 

http://caa-pl.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a1a678f73a2f40b89c54f8cba453f071

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies