26.10.2015 Aktualizacja: 12.10.2021

Certyfikacja ANSP

Certyfikat instytucji zapewniającej zarządzanie ruchem lotniczym lub zapewniającej służby żeglugi powietrznej (ATM / ANS Provider – Air Traffic Management / Air Navigation Services Provider) potwierdza zdolność podmiotu do świadczenia usług w zakresie:

a) służb ruchu lotniczego (ATS – Air Traffic Services) obejmujących:
- służby kontroli obszaru (ACC – Area Control Service),
- służby kontroli zbliżania (APP – Approach Control Service),
- służby kontroli lotniska (TWR – Aerodrome Control Service),
- służby informacji powietrznej (FIS – Flight Information Service),
- lotniskową służbę informacji powietrznej (AFIS – Aerodrome Flight Information Service),
- służbę alarmową (Alerting Service),
- Biuro Odpraw Załóg (ARO – Air Traffic Services Reporting Office),

b) służb łączności, nawigacji i dozorowania (CNS – Communication, Navigation and Surveillance Services) obejmujących:
- służby łączności (COM – Communication Service),
- służby nawigacji (NAV – Navigation Service),
- służby dozorowania (SUR – Surveillance Service),

c) służb meteorologicznych (MET – Meteorological Services),
d) służb informacji lotniczej (AIS – Aeronautical Information Service),
e) funkcji lokalnego zarządzania przepływem ruchu lotniczego (ATFM – Air Traffic Flow Management),
f) funkcji zarządzania przestrzenią powietrzną (ASM – Airspace Management) na poziomie taktycznym.


Etapy procesu certyfikacji
Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 września 2020 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym proces certyfikacji składa się z następujących etapów:

1) złożenia wniosku – polegającego na ocenie, czy wniosek spełnia wymogi formalne, o których mowa w § 22–24;
2) oceny dokumentacji – polegającego na weryfikacji adekwatności złożonych dokumentów i informacji do zakresu działalności wskazanej we wniosku i jej zgodności z wymaganiami, o których mowa w rozdziale 5;
3) praktycznej weryfikacji spełnienia wymagań – polegającego na przeprowadzeniu czynności sprawdzających w podmiocie wnioskującym o przeprowadzenie procesu certyfikacji i u jego podwykonawców, jeżeli są wskazani we wniosku oraz jeżeli wymagają tego odrębne przepisy, w ich rzeczywistym środowisku, w tym niezbędnych testów praktycznych, prowadzących do wykazania przez podmiot wnioskujący o przeprowadzenie procesu certyfikacji, że:
    a) posiada on zdolność wykonywania działalności w lotnictwie cywilnym,
    b) spełnia wymagania, o których mowa w rozdziale 5, stanowiące podstawę certyfikacji,
   c) zapewnia wykonywanie działalności wskazanej we wniosku zgodnie z instrukcjami wykonawczymi lub innymi dokumentami pozytywnie zweryfikowanymi przez Prezesa Urzędu na etapie oceny dokumentacji;
4) akceptacji, w tym zatwierdzeń wymaganych do prowadzenia certyfikowanej działalności w lotnictwie cywilnym, na podstawie przepisów, o których mowa w rozdziale 5.


Zgłoszenie formalnego wniosku w sprawie rozpoczęcia certyfikacji
Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia 550/2004 WE z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej (Dz. U. L 096 , 31/03/2004 P. 0010 – 0019) i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 września 2020 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz.U. 2020 poz. 1694), wniosek o certyfikację instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej powinien być złożony do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na adres:


Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
ul. M. Flisa 2
02-247 Warszawa


W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu instytucji zapewniającej zarządzanie ruchem lotniczym lub zapewniającej służby żeglugi powietrznej (ATM / ANS Provider – Air Traffic Management / Air Navigation Services Provider) szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić podmiot w procesie certyfikacji, określa rozporządzenie nr 2017/373.

Wzór certyfikatu instytucji zapewniającej zarządzanie ruchem lotniczym lub zapewniającej służby żeglugi powietrznej (ATM / ANS Provider – Air Traffic Management / Air Navigation Services Provider) określa dodatek 1 do załącznika II do rozporządzenia nr 2017/373.

Dokumenty do pobrania:
1. Procedura procesu certyfikacji – docplik do pobrania 35 KB
2. Wniosek o wszczęcie procesu certyfikacji – docxWniosek_o_certyfikację_instytucji_.docx26.9 KB
3. Charakterystyka przedsiębiorstwa – docplik do pobrania77.5 KB
4. Charakterystyka zawodowa personelu kierowniczego – docplik do pobrania69.5 KB


Zasadnicze akty prawne:
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 września 2020 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz.U. 2020 poz. 1694);
2. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawiające wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylające rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 677/2011 (Dz. Urz. UE L 62 z 8.03.2017).

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies