21.08.2019 Aktualizacja: 15.07.2021

Oznakowanie przeszkód lotniczych

Przeszkody lotnicze oznakowuje się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym (Dz.U. z 2021 r. poz 264).

Zgodnie z § 61 ust. 1 rozporządzenia, podmioty obowiązane do oznakowania przeszkód lotniczych, posiadających oznakowanie zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. poz. 1193 oraz z 2006 r. poz. 53) dostosują oznakowanie dzienne lub nocne tych przeszkód do wymagań określonych w obowiązującym rozporządzeniu przy najbliższej renowacji odpowiednio oznakowania dziennego lub nocnego, w związku z czym nie zachodzi konieczność natychmiastowej zmiany przedmiotowego oznakowania istniejących obiektów, stanowiących przeszkody lotnicze, w tym elektrowni wiatrowych. Pod pojęciem renowacja oznakowania rozumie się celowe i kompleksowe odnowienie całego oznakowania dziennego lub/i nocnego przeszkody lotniczej. Definicja ta nie obejmuje prac serwisowych, napraw okresowych czy też innych napraw części składowych obiektu (np. fragmentu łopaty turbiny wiatrowej, gdzie nie zachodzi potrzeba jej zdemontowania) lub innych prac związanych z daną przeszkoda lotniczą.

Na mocy przepisu § 61 ust. 2 rozporządzenia, ustalenie rodzaju oznakowania przeszkody lotniczej lub rezygnacja z trwałego lub tymczasowego jej oznakowania, dokonane zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych, oraz zgody na odstąpienie od wymogów dotyczących powierzchni ograniczających, udzielone zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. poz. 1192, z 2006 r. poz. 946 oraz z 2017 r. poz. 1942), zachowują ważność – nie ma więc potrzeby ponownie występować o zezwolenia na zmianę sposobu lub rodzaju oznakowania.

Mając na uwadze, iż obecnie produkowane turbiny wiatrowe są malowane fabrycznie jasnymi kolorami (np.: biel złamana, biel papirusowa, jasno-szary), w celu jednolitej interpretacji wymagań z rozporządzenia, przyjmuje się za kolor biały następujące wartości palety RAL: 1013, 7035, 7038, 7047, 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018. Wymienione palety RAL mają zastosowanie dla wszystkich przeszkód lotniczych.

W przypadkach, gdy proces realizacyjny budowy turbin wiatrowych został już rozpoczęty przed dniem wejścia w życie rozporządzenia (np.: turbiny zostały już przetransportowane z miejsca produkcji lub zostały dla nich wydane pozwolenia na budowę, złożono zamówienia na produkcję), które to turbiny z uzasadnionych przyczyn nie będą mogły zostać oznakowane w sposób zgodny z wymaganiami przedmiotowego rozporządzenia do czasu instalacji, będą mogły mieć zastosowanie przepisy § 40 i § 41 rozporządzenia, przewidujące możliwość wystąpienia z wnioskiem do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o zezwolenie na zmianę sposobu lub rodzaju oznakowania.

Zwolnienia z obowiązku oznakowania przeszkody lotniczej albo zezwolenia na zmianę sposobu lub rodzaju jej oznakowania udziela się na wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 872 ust. 2 ustawy bądź osoba fizyczna uprawiona na podstawie pełnomocnictwa przez ten podmiot. Złożenie pełnomocnictwa oraz wydanie decyzji przez Prezesa ULC w oparciu o KPA, podlega opłatom skarbowym, opisanym poniżej.

Opłatę skarbową wnosi się do Centrum Obsługi Podatnika
m. st. Warszawy,
ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa
(właściwy organ podatkowy dla spraw prowadzonych w ULC)

Przelewem:
Nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
z dopiskiem np. „opłata skarbowa za potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów”

lub gotówką w kasie Centrum Obsługi Podatnika
Najczęściej występujące opłaty skarbowe (na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej - Dz. U. nr 225 poz. 1635):
• potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów (5 zł za każdą zaczęta stronicę)
• złożenie pełnomocnictwa (17 zł)
• wydanie przez Prezesa ULC decyzji w oparciu o KPA, jeżeli wydanie takiej decyzji nie jest ujęte w wykazie opłat zawartych w ustawie prawo lotnicze (10 zł, opłata ta nie dotyczy decyzji wydawanych w oparciu o rozporządzenie 261/2004/WE – ochrona praw pasażera)

Do wniosku, o którym mowa powyżej, należy każdorazowo załączyć:

1) dane kontaktowe wnioskodawcy: imię i nazwisko, firmę albo nazwę, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej;
2) opis przeszkody lotniczej;
3) informacje określające lokalizację przeszkody lotniczej oraz jej najwyższego punktu albo najwyższego poziomu
4) informacje określające kontur przeszkody lotniczej podane według układu współrzędnych Światowego Systemu Geodezyjnego 1984 (WGS-84), z rozdzielczością zapisu 1/100 sekundy – w przypadku gdy kontur przeszkody lotniczej nie jest kołem, a odległość między punktem centralnym przeszkody lotniczej i jej najbardziej oddalonym punktem wynosi co najmniej:
a) 10 m – w przypadku przeszkody lotniczej znajdującej się w granicach powierzchni ograniczających przeszkody albo
b) 50 m – w przypadku przeszkody lotniczej znajdującej się poza granicami powierzchni ograniczających przeszkody;
5) mapę:
a) w skali nie mniejszej niż 1:5000 z naniesionym konturem przeszkody lotniczej – w przypadku przeszkody lotniczej znajdującej się w granicach lotniska,
b) w skali 1:25 000 z naniesionym punktem centralnym przeszkody lotniczej – w przypadku przeszkody lotniczej znajdującej się w granicach powierzchni ograniczających przeszkody,
c) poglądową z naniesionym konturem przeszkody lotniczej i jej punktem centralnym – w przypadku przeszkody lotniczej znajdującej się poza granicami lotniska;
6) informacje określające wysokość względną najwyższego punktu przeszkody lotniczej, z rozdzielczością zapisu 1/10 m, oraz wysokość bezwzględną najwyższego punktu przeszkody lotniczej, uwzględniające dominanty, z rozdzielczością zapisu 1/10 m ;
7) informacje określające wysokość wzniesienia terenu w miejscu zlokalizowania przeszkody lotniczej, w odniesieniu do poziomu morza, z rozdzielczością zapisu 1/10 m;
8) zwymiarowane rzuty pionowe przeszkody lotniczej oddające jej kształt;
9) projekt oznakowania przeszkody lotniczej – w przypadku wniosku o zezwolenie na zmianę sposobu lub rodzaju jej oznakowania.
10) uzasadnienie zmiany sposobu lub rodzaju oznakowania przeszkody lotniczej albo rezygnacji z jej oznakowania ze względu na funkcjonowanie przeszkody lotniczej lub jej oddziaływanie na otoczenie;
11) opinię Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa) – w przypadku przeszkody lotniczej znajdującej się poza granicami powierzchni ograniczających przeszkody

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 22 520 75 09 lub mailowo


Serdecznie zachęcamy do składania wniosków z wykorzystaniem Elektronicznej Skrzynki Podawczej

ePUAP: /ULCPR/SkrytkaESP

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies