12.06.2017 Aktualizacja: 16.07.2019


Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) z siedzibą w Kolonii, została powołana w 2002 roku i zrzesza 32 państwa. Do jej głównych celów należy: zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla obywateli Unii Europejskiej, zapewnienie najwyższego poziomu ochrony środowiska, ujednolicanie procesu regulacyjnego oraz certyfikacyjnego w Krajach Członkowskich, wspieranie jednolitego rynku lotniczego i stworzenie warunków do równego traktowania w jego ramach, a także współpraca z innymi międzynarodowymi organizacjami lotniczymi i prawodawcami.

Do zakresu zadań Agencji należy:

  • Proponowanie projektów przepisów wykonawczych we wszystkich dziedzinach związanych z misją EASA;
  • Certyfikacja i zatwierdzanie produktów i organizacji w dziedzinach, w których EASA ma wyłączne kompetencje (np. zdatność do lotu);
  • Zapewnienie nadzoru i wsparcia państwom członkowskim w dziedzinach, w których EASA ma wspólne kompetencje (np. operacje lotnicze, zarządzanie ruchem lotniczym);
  • Promowanie stosowania europejskich i światowych standardów;
  • Współpraca z podmiotami międzynarodowymi w celu osiągnięcia globalnego poziomu bezpieczeństwa obywateli UE na całym świecie.
  • Podstawa prawna funkcjonowania: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91

Prezes ULC jest Przedstawicielem Polski w EASA i jest członkiem Zarządu EASA (EASA Management Board). Zarząd EASA skupia przedstawicieli państw członkowskich i Komisji Europejskiej. Zarząd odpowiada za określanie priorytetów Agencji, ustanawianie budżetu i monitorowanie działalności Agencji.

Komitet EASA

Komitet EASA, działający w ramach struktur Komisji Europejskiej na podstawie artykułu127 rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91, wspomaga Komisję Europejską w ramach tzw. procedury komitetowej. Spotkania Komitetu EASA odbywają się trzy razy w roku. Przedmiotem jego prac są projekty aktów wykonawczych do rozporządzenia 2018/1139 (rozporządzeń oraz decyzji).. Państwa członkowskie głosują nad przedłożonymi przez EASA rozwiązaniami. Przedstawicielem Polski w Komitecie EASA jest członek kierownictwa ULC.

 

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»