23.05.2013 Aktualizacja: 08.12.2021

Plan skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2015-2019

Rewizja Planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej dla Bałtyckiego FAB na lata 2015-2019
Uprzejmie informujemy, że w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 17 i 19 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 390/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiającego system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych, minister właściwy do spraw transportu w październiku 2016 r. przekazał Komisji Europejskiej rewizję Planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej dla Bałtyckiego FAB na lata 2015-2019 w części dotyczącej efektywności kosztowej trasowych służb żeglugi powietrznej zapewnianych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej w FIR Warszawa.

Rewizja Planu obejmuje zmianę trasowych kosztów ustalonych dotyczących służb żeglugi powietrznej zapewnianych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej w latach 2017-2019, w tym wynikających ze zmiany planu inwestycyjnego Agencji, oraz zmianę założeń inflacyjnych oraz ruchowych dla lat 2017-2019 przyjętych w szczególności do określenia celu skuteczności działania w zakresie trasowej efektywności kosztowej dla Polski. Rewizja Planu nie wpływa na wysokość trasowych kosztów zapewniania służb żeglugi powietrznej pozostałych instytucji objętych Planem oraz w żaden sposób nie wpływa na kwestie skuteczności działania w zakresie terminalowej efektywności kosztowej.

Skorygowane tabele sprawozdawcze opłat trasowych, stanowiące jeden z elementów załącznika C do Planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej dla Bałtyckiego FAB na lata 2015-2019, uwzględniające rewizję przekazaną Komisji Europejskiej w październiku 2016 r. oraz stanowiące podstawę ustalenia stawki jednostkowej opłat trasowych na rok 2017, a także nowy plan inwestycyjny Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej stanowiący załącznik D do Planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej dla Bałtyckiego FAB na lata 2015-2019, znajdują się poniżej.

Plan skuteczności działania służb żeglugi powietrznej Bałtyckiego FAB na lata 2015-2019 załącznik C – tabele sprawozdawcze opłat trasowych:

pdfEP-Poland-PP_RP2-OCT2016-Annex-C_RC-tables.pdf709.42 KB

pdfEP-Poland-PP_RP2-OCT2016-Annex-C_RC-add_inf.pdf1.36 MB

Plan skuteczności działania służb żeglugi powietrznej Bałtyckiego FAB na lata 2015-2019 załącznik D – plan inwestycyjny Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej:

pdfPP_RP2-OCT2016-Annex-D_PANSA_investment-plan.pdf539.42 KB

Powyższa rewizja Planu została poddana ocenie unijnego Organu weryfikującego skuteczność działania (PRB). Raport PRB dostępny jest pod poniższym linkiem:

http://www.eusinglesky.eu/2015.html

 

***

Włączenie lotniska Olsztyn Mazury do Planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej dla Bałtyckiego FAB na lata 2015-2019
Uprzejmie informujemy, że w związku z uruchomieniem nowego lotniska Olsztyn-Mazury, na podstawie art. 5 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 391/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiającego wspólny system opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej, który stanowi, że strefa pobierania opłat terminalowych może ulec zmianie w trakcie okresu odniesienia oraz w związku z decyzją ministra właściwego do spraw transportu wyznaczającą Polską Agencję Żeglugi Powietrznej jako instytucję zapewniającą służby kontroli ruchu lotniczego na lotnisku Olsztyn-Mazury, minister właściwy do spraw transportu wystąpił do Komisji Europejskiej w lipcu 2015 r. w sprawie dokonania zmiany strefy pobierania opłat terminalowych oraz związanej z nią stosownej zmiany w Planie skuteczności działania służb żeglugi powietrznej dla Bałtyckiego FAB na lata 2015-2019.

Zmiana obejmuje włączenie lotniska Olsztyn-Mazury do strefy pobierania opłat terminalowych od 1 stycznia 2016 r. i tym samym objęcie zakresem Planu służb żeglugi powietrznej zapewnianych na lotnisku Olsztyn-Mazury (służba kontroli lotniska oraz osłona meteorologiczna) oraz związanych z nimi kosztów. Koszty zapewniania służb na lotnisku Olsztyn-Mazury, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, zostały przypisane w całości do podstawy kosztowej opłat terminalowych.

Komisja Europejska pismem z 3 grudnia 2015 r. poinformowała ministra właściwego do spraw transportu o pozytywnym stanowisku w zakresie włączenia służb żeglugi powietrznej zapewnianych na lotnisku Olsztyn-Mazury do Planu oraz akceptacji zmiany strefy pobierania opłat terminalowych w Polsce od 1 stycznia 2016 r.

Skorygowane tabele sprawozdawcze opłat terminalowych, stanowiące jeden z elementów załącznika C do Planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej dla Bałtyckiego FAB na lata 2015-2019, uwzględniające służby żeglugi powietrznej zapewniane na lotnisku Olsztyn-Mazury oraz związane z nimi koszty, przekazane Komisji Europejskiej 16 lipca 2015 r., znajdują się poniżej.

Jednocześnie w ramach powyższej zmiany Planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej dla Bałtyckiego FAB na lata 2015-2019 skorygowane zostały tabele sprawozdawcze opłat trasowych w odniesieniu do sposobu prezentacji kosztów osłony meteorologicznej na rok 2015, co było konsekwencją decyzji ministra właściwego do spraw transportu wyznaczającej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy jako instytucję zapewniającą służby osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego w całości terminalowej przestrzeni powietrznej z wyłączeniem lotniska Radom-Sadków (lotnisko nie działające operacyjnie w momencie wyznaczenia Instytutu) na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Skorygowane tabele sprawozdawcze opłat trasowych, stanowiące jeden z elementów załącznika C do Planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej dla Bałtyckiego FAB na lata 2015-2019, uwzględniające przesunięcie kosztów osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego w 2015 roku, znajdują się poniżej.

Plan skuteczności działania służb żeglugi powietrznej Bałtyckiego FAB na lata 2015-2019 załącznik C:
pdfCor_PP_RP2-16JUL2015-Annex-C_TNC_tables.pdf845.88 KB
pdfCor_PP_RP2-16JUL2015-Annex-C_TNC-add_inf.pdf890.14 KB
pdfCor_PP_RP2-16JUL2015-Annex-C_RC_tables.pdf685.84 KB
pdfCor_PP_RP2-16JUL2015-Annex-C_RC-add_inf.pdf1.07 MB

 

Uprzejmie informujemy, że Organ weryfikujący skuteczność działania (PRB) wydał raport końcowy dotyczący oceny planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej Bałtyckiego FAB na lata 2015-2019.

W związku z Urząd Lotnictwa Cywilnego, we współpracy ze stroną litewską opracował corrigendum do tego planu, które uwzględniło uwagi zawarte w raporcie PRB. Corrigendum zostało przekazane do Komisji Europejskiej, która je zaakceptowała i wydała w tej sprawie decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2015/348 z dnia 2 marca 2015 r. dotyczącą zgodności niektórych celów zawartych w planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej, przedłożonych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 549/2004, z ustalonymi na drugi okres odniesienia parametrami docelowymi skuteczności działania obowiązującymi na obszarze całej Unii C(2015) 1293.,

pdfDecyzja_KE_348_2015_zgodność_celów.pdf476.97 KB

pdfRP2_Assessment_Report_Vol_1_Union.pdf1.46 MB

pdfRP2_Assessment_Report_Vol_2_FAB.pdf8.26 MB

pdfCorrigendum_PP-07NOV2014-body.pdf7.45 MB

pdfCorrigendum_PP-07NOV2014-Annex-C_RC_tables.pdf5.13 MB


pdf
Corrigendum_PP-07NOV2014-Annex-C_RC-Add_inf.pdf11.5 MB

pdfCorrigendum_PP-07NOV2014-Annex-C_TNC-add_info.pdf9.02 MB

pdf
Corrigendum_PP-07NOV-Annex_C_TNC_tables.pdf5.93 MB

 

***

Komunikat w sprawie zatwierdzenia Planu skuteczności Baltic FAB

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 czerwca 2014 roku Zarząd Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (Baltic FAB Board) zatwierdził Plan skuteczności działania służb żeglugi powietrznej Bałtyckiego FAB na lata 2015-2019. Plan został opracowany wspólnie przez Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Litewskie Władze Lotnicze.

Dokument był poddany konsultacjom z zarówno krajowym, jak i międzynarodowym środowiskiem lotniczym, uwieńczonym spotkaniem konsultacyjnym, w dniu 15 maja br. w siedzibie Urzędu. Wiele uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji, zostało uwzględnionych w treści planu.

Plan został przekazany do Komisji Europejskiej i będzie przedmiotem oceny, której dokona w imieniu Komisji Organ weryfikujący skuteczność działania (Performance Review Body). Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Komisja Europejska ma 5 miesięcy na dokonanie oceny planu.

Plan skuteczności działania służb żeglugi powietrznej Bałtyckiego FAB na lata 2015-2019
pdfplik do pobrania2.96 MB

Decyzja Zarządu FAB
pdfplik do pobrania484.81 KB

pdfRP2_F_BALT_LT_Annex_A_Puclic_consultation.pdf4.77 MB

pdfRP2_F_BALT_PL_ATS_standards_for_airports.pdf274.52 KB

pdfRP2_F_BALT_PL_ATS_standards_for_Polish_airports_covered_RP2.pdf111.04 KB

pdfRP2_F_BALT_PL_PANSA_contribution_NSP.pdf531.59 KB

pdfRP2-F-BALT-PL-ANNEX-C-TNC_AddInfo.pdf627.35 KB

pdfRP2-F-BALT-PL-ANNEX-C-En_Route_CRCO_MET_1.pdf185.25 KB

pdfRP2-F-BALT-PL-ANNEX-C-EnRoute-AdInfo.pdf819.12 KB

pdfRP2-F-BALT-PL-ANNEX-C-TNC_2_zones_OTHER_1.pdf153.96 KB

pdfRP2-F-BALT-PL-ANNEX-C-TNC_2_zones_WAW_1.pdf150.02 KB

pdfRP2-F-BALT-PL-ANNEX-C-TNC_single_zone_1.pdf153.67 KB

 

***

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej Bałtyckiego FAB na lata 2015-2019

W dniu 15 maja br. w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego odbyło się spotkanie konsultacyjne na temat Planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej na lata 2015-2019. W spotkaniu udział wzięli liczni przedstawiciele międzynarodowego i krajowego środowiska lotniczego. Ostateczna wersja dokumentu po analizie zgłoszonych wniosków zostanie opublikowana na stronach internetowych ULC.

Dokument odnosi się do czterech, ustalonych przez Komisję Europejską, kluczowych obszarów skuteczności działania: bezpieczeństwa, przepustowości, ochrony środowiska oraz efektywności kosztowej, uwzględniając jednocześnie ogólnounijne cele skuteczności działania. Cele zostały zaproponowane na poziomie Bałtyckiego FAB dla wszystkich czterech obszarów i zostaną ostatecznie zatwierdzone przez Zarząd Bałtyckiego FAB.

Spotkanie otworzył dyrektor Departamentu Żeglugi Powietrznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego Wiesław Bączewski, który w imieniu Prezesa ULC powitał uczestników i przedstawił cel spotkania. Spotkanie było prowadzone przez przedstawicieli polskich i litewskich władz nadzorujących.

W spotkaniu uczestniczyli liczni przedstawiciele międzynarodowego i krajowego środowiska lotniczego, m.in.: instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej z Polski i Litwy, związków zawodowych służb ruchu lotniczego, przewoźników lotniczych (w tym stowarzyszeń przewoźników – IATA, AEA), portów lotniczych.

Projekt Planu skuteczności działania, a w szczególności proponowane cele, były przedmiotem dyskusji z krajowym i międzynarodowym środowiskiem lotniczym. Zgłoszono szereg uwag i wniosków. Będą one przedmiotem analiz, a podjęte działania zostaną szczegółowo opisane w ostatecznej wersji planu, która po zatwierdzeniu zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu. Część uwag została zgłoszona przed spotkaniem, a na dalsze komentarze Urząd oczekuje do 23 maja 2014 r.

***

Urząd Lotnictwa Cywilnego rozpoczął działania, w zakresie opracowania planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej Bałtyckiego FAB na lata 2015-2019. We współpracy ze stroną litewską został przygotowany projekt harmonogramu prac z tym związanych, który przedstawiamy poniżej celem konsultacji. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do przesyłania swoich uwag i komentarzy w terminie do 15 listopada 2013 roku, na adres e-mailowy: .
docplik do pobrania43 KB

***

Komisja Europejska rozpoczęła oficjalne konsultacje na temat ogólnoeuropejskich celów w ramach systemu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej dla drugiego okresu odniesienia na lata 2015-2019. W tym celu wydany został przez Performance Review Body (PRB) dokument „Union Wide Targets for the 2nd Reference Period of the Single European Sky Performance Scheme”.

Konsultacje prowadzone są w okresie od 17 maja do 3 lipca 2013 r. Uwagi i komentarze należy zgłaszać poprzez formularz elektroniczny on-line (formularz dostępny w załączonym linku).

http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2013-07-03-sesrp2_en.htm.

Omawiany dokument opisuje założenia i propozycje wskaźników oraz celów dla drugiego okresu odniesienia systemu skuteczności działania na lata 2015-2019.

Drugi okres odniesienia będzie realizowany na podstawie nowego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 390/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiającego system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych, w powiązaniu z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 391/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiającym wspólny system opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej.

Zgodnie z podstawowym założeniem rozporządzenia 390/2013, plany skuteczności działania dla drugiego okresu odniesienia będą opracowywane na poziomie funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej (Functional Airspace Blocks – FAB).

Wskaźniki oraz cele skuteczności działania dla drugiego okresu odniesienia opracowane zostały w czterech obszarach: bezpieczeństwa, przepustowości, ochrony środowiska oraz efektywności kosztowej. Po raz pierwszy cele zostaną określone dla obszaru bezpieczeństwa, w związku z tym, że bezpieczeństwo traktowane jest jako element o charakterze nadrzędnym. Cele te mają dotyczyć wskaźnika efektywności zarządzania bezpieczeństwem oraz zastosowania klasyfikacji Risk Analysis Tool (cele te mają być na poziomie UE oraz FAB. Ponadto na poziomie FAB przewiduje się cel dla tzw. Just Culture.

Dla obszaru przepustowości przewiduje się cele w zakresie opóźnień trasowych ATFM (Air Traffic Flow Management) – na poziomie UE oraz na poziomie FAB, ponadto cel krajowy w zakresie opóźnień ATFM generowanych przez lotniskowe służby żeglugi powietrznej. PRB podkreśla w swoim dokumencie, że w obszarze opóźnień trasowych osiągnięto znaczny postęp dotychczas, jednak zwraca też uwagę, że dzieje się to w warunkach spadku ruchu lotniczego w Europie.

Natomiast obszar ochrony środowiska będzie objęty celami w zakresie wskaźnika horyzontalnej efektywności lotu. Ustalone mają być dwojakie cele – cel dla efektywności lotu mierzonej jako różnica między trasą wynikającą z ostatniego wypełnionego planu lotu i ortodromą oraz cel oparty o różnicę między rzeczywistą trasę lotu a ortodromą.

Obszar efektywności kosztowej ma być przedmiotem największej uwagi w drugim okresie odniesienia. Przewiduje się tutaj cele dla ustalonych kosztów trasowych (w pierwszym okresie ustalona stawka jednostkowa) dla służb trasowych – na poziomie UE oraz w ramach trasowej strefy opłat, a także cele na poziomie UE i strefy opłat terminalowych dla służb terminalowych (lotniskowych).

Warto zwrócić uwagę, że w ramach przygotowań do drugiego okresu odniesienia w omawianym dokumencie zastosowano podejście Total Economic Cost, które polega na tym, że bierze się pod uwagę nie tylko bezpośrednie koszty ponoszone przez użytkowników przestrzeni powietrznej (opłaty nawigacyjne) ale również koszty generowane przez służby żeglugi powietrznej z tytułu opóźnień ATFM oraz nieefektywnej trasy lotu.

pdf Union Wide Targets for the 2nd Reference Period of the Single European Sky Performance Scheme 2.42 Mb
pdf Questionnaire 67.81 Kb

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies