02.10.2007 Aktualizacja: 08.07.2021

Certyfikacja wyrobów lotniczych

UWAGA! W nawiązaniu do komunikatu Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 września 2009 r. - informującego, że po dniu 28 września 2009 r. nie ma podstaw prawnych do stosowania (…) Biuletynu IKCSP nr 1/97 zmiana 2 - wyjaśniamy, co następuje:

Biuletyn IKCSP Nr 1/97 zmiana 2 nie może być dalej podstawą do przedłużania czasu użytkowania szybowców drewnianych produkcji polskiej. Natomiast przedłużenia, dokonane już dla konkretnych egzemplarzy szybowców na podstawie tego biuletynu, pozostają ważne do czasu wygaśnięcia ich terminu. Również ważne pozostają ograniczenia eksploatacyjne narzucone tym biuletynem i wpisane do książek szybowca i Instrukcji Użytkowania w Locie, chyba że posiadacz Certyfikatu Typu te ograniczenia zmieni.

Dalsza eksploatacja szybowców drewnianych będzie możliwa po określeniu przez posiadacza Certyfikatów Typu (TCH) zasad tej eksploatacji (przeglądy, ograniczenia, żywotność). Zasady te, indywidualne dla każdego typu, powinny zostać zgłoszone jako zmiana poważna i zatwierdzone przez EASA, a następnie opublikowane przez TCH w biuletynach serwisowych.

Sytuacja powyższa dotyczy tych szybowców o konstrukcji drewnianej (lub mieszanej), których Certyfikaty Typu zostały uznane przez EASA. Są to: SZD-9bis Bocian 1D i 1E; SZD-22C Mucha Standard; SZD-24C Foka C; SZD-24-4A Foka 4; SZD-25A Lis; SZD-30 Pirat; SZD-30C Pirat C; SZD-32A Foka 5; SZD-36A Cobra 15 oraz SZD-45A Ogar. Inne szybowce drewniane zostały zaliczone do Aneksu II i zasady ich dalszej eksploatacji będą nadal określane przez ULC indywidualnie dla każdego egzemplarza na wniosek zainteresowanego.


UWAGA! Z dniem 31 marca 2009 PZL Świdnik zrezygnował z wydanego dla śmigłowca PZL Kania Certyfikatu Typu nr EASA.R.501. W związku z tym śmigłowiec PZL Kania został objęty nadzorem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a jego dalsza eksploatacja odbywać się będzie w oparciu o Certyfikat Typu nr BC-147 do którego to ULC wydał Arkusz Danych Technicznych – wydanie IV maj 2006.

UWAGA! W związku z pełnym wdrożeniem przepisów europejskich (Rozporządzenie Komisji (WE) 2042/2003 Załącznik 1 – Part-M) dla lotnictwa nie wykorzystywanego w zarobkowym przewozie lotniczym (CAT) Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że po dniu 28 września 2009 r. nie ma podstaw prawnych do stosowania Biuletynu Eksploatacyjnego Aeroklubu RP nr DT-O/1/97 oraz Biuletynu IKCSP nr 1/97 zmiana 2.

 

Dokumenty te nie spełniają kryteriów określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 748/2012 załącznik 1 (Part-21) z późn. zm. oraz Rozporządzeniu Komisji (UE) 1321/2014 załącznik 1 (Part-M) z późn. zm.

Posiadacze certyfikatów Typu (TCH) statków powietrznych, których dotyczyły te Biuletyny powinni, w porozumieniu z EASA, wprowadzić do Instrukcji Obsługi Technicznej oraz Instrukcji Użytkowania w Locie odpowiednie zapisy:

 • wskazujące na sposób dalszej eksploatacji zabudowanych przyrządów lub wymiany na nowe;
 • określające zasady dalszej eksploatacji szybowców „drewnianych” w zakresie ograniczeń ich żywotności. 

Nadzór lotniczy, prowadzony w imieniu Prezesa ULC przez Inspektoratu Certyfikacji  Wyrobów Lotniczych (LTT-3), w odniesieniu do projektowania, produkcji, prób i utrzymania ciągłej zdatności  wyrobów lotniczych polega na:

1. Prowadzeniu, w ramach udzielonej akredytacji przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), procesów na rzecz EASA w zakresie:

 • certyfikacji wyrobów lotniczych  przed wydaniem Certyfikatu Typu lub Uzupełniającego Certyfikatu Typu,
 • certyfikacji organizacji projektujących i produkujących,
 • ciągłego nadzoru i audytowania zatwierdzonych organizacji projektujących i produkujących,
 • certyfikacji statku powietrznego związanego ze zmianą lub rozszerzeniem zakresu wydawanych certyfikatów
 • opracowywaniu założeń do dyrektyw zdatności wyrobów lotniczych.

2. Realizacji czynności certyfikacyjnych i nadzoru, w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji EASA, w tym:

 • nadzorowanie prac związanych z projektowaniem, budową i wydawaniem pozwoleń na wykonywanie lotów dla typów statków powietrznych, o których mowa w Załączniku II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 i wyłączonych ze stosowania niektórych przepisów na podstawie art. 33.2 ustawy Prawo lotnicze, w tym statków powietrznych kategorii specjalnej,
 • certyfikacja organizacji produkujących,
 • wydawanie dyrektyw zdatności.

Wnioski w sprawach pozostających w kompetencji EASA nalęzy kierować bezpośrednio do EASA, wzory wniosków są dostępne do pobrania na odpowiedniej stronie EASA.

Wnioski w sprawach pozostających w kompetencji ULC należy kierować do Dyrektora Departamentu Techniki Lotniczej. Wzory wniosków do pobrania – patrz poniżej.

Druki i wzory dokumentów 

Departament Techniki Lotniczej przypomina o obowiązku spełniania formalnych wymagań dotyczących sposobu reprezentowania strony, ustalonych w przepisach prawa, w przypadku składania pism i wniosków do Urzędu.
Osoby prawne, występujące w postępowaniu administracyjnym jako strony, działają przez swoich ustawowych lub statutowych przedstawicieli zgodnie z reprezentacją wynikającą z KRS.


Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, strona postępowania może również działać przez pełnomocnika. W takich przypadkach do akt każdej sprawy powinien zostać dołączony oryginał pełnomocnictwa albo jego kopia poświadczona za zgodność przez notariusza. Zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do składanego pełnomocnictwa.


Stwierdzone braki będą skutkować wezwaniem do ich usunięcia w określonym czasie, a ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Wzory dokumentów potrzebnych do certyfikacji statków powietrznych kategorii specjalnej:

Wniosek o objęcie nadzorem budowy, o uznanie zdatności do lotu lub o przekwalifikowanie do kategorii specjalnej statku powietrznego

Wniosek o wydanie Pozwolenia na Wykonywanie Lotów w kategorii specjalnej

Wniosek o odnowienie ważności Pozwolenia na Wykonywanie Lotów w Kategorii Specjalnej

Wniosek o wydanie Zezwolenia na Loty w szczególnych okolicznościach

Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji technicznej

Deklaracja zgodności statku powietrznego

Wzór strony tytułowej Instrukcji Obsługi Technicznej – statku powietrznego w kategorii specjalnej

Wzór strony tytułowej Instrukcji Użytkowania w Locie – statku powietrznego w kategorii specjalnej

Wzór strony tytułowej Instrukcji Obsługi Technicznej – amatorskiego statku powietrznego w kategorii specjalnej

Wzór strony tytułowej Instrukcji Użytkowania w Locie – amatorskiego statku powietrznego w kategorii specjalnej

Wzory obowiązkowych napisów i tabliczek statku powietrznego kategorii specjalnej

docxWniosek ULC Form NCAO

docxWniosek ULC Form NPOA Part 21

Informujemy Państwa, że WSK-PZL Rzeszów S.A. przestał być posiadaczem Certyfikatu Typu dla rodziny silników PZL-3.

Certyfikaty nr CB-106 i CB-108 zostały anulowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

W związku z powyższym informujemy, że z dniem 12.09.2005 roku ww. silniki utraciły zdatność do dalszej eksploatacji.

Wykaz typów statków powietrznych Aneksu II do rozporządzenia 216/2008 wpisanych do Rejestru lub Ewidencji Cywilnych Statków Powietrznych 

 

Wykaz statków powietrznych Aneksu II

 

Certyfikaty Typu i Zatwierdzenia EASA

ULC przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1194/2009 z dnia 30 listopada2009 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących, po 28 września 2010 r. należy stosować zmieniony formularz EASA Nr 1. Wytyczne ULC w tym zakresie przedstawiamy w załączonym przykładzie druku oraz instrukcji wypełniania.

Załącznik nr 1
doc plik do pobrania 45.00 Kb
Załacznik nr 2
doc plik do pobrania 73.00 Kb

Wykaz Organizacji Projektujących posiadających zatwierdzenie EASA:

 • Organizacje DOA, lista do pobrania ze strony EASA: 

https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/aircraft-products/design-organisations

 • Organizacje ADOA:

https://www.easa.europa.eu/download/doa-adoa/List-of-Approved-ADOA.pdf

Wykaz Organizacji Produkujących posiadających zatwierdzenie według wymagań EASA:

https://www.easa.europa.eu/download/poa/easa-apo.pdf

Wykazy Certyfikatów Typu wydanych lub uznanych przez EASA, ich posiadaczy oraz zatwierdzonych przez EASA poziomów hałasu dla wyrobów (statki powietrzne, silniki, śmigła) są do pobrania ze strony:

https://www.easa.europa.eu/document-library/product-certification/type-certificates/easa-product-lists#main-content

 

Arkusze danych do polskich Certyfikatów Typu szybowców i motoszybowców

 

Wzorcowy Program lotów próbnych dla statków powietrznych lotnictwa ogólnego
docplik do pobrania123 KB

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 Protokół dla szybowca
docplik do pobrania90.5 KB

Załącznik nr 2 Protokół dla samolotu
docplik do pobrania103 KB

Załącznik nr 2.1 Przykład wypełnienia dla s-tu kat. specjalnej
docplik do pobrania107.5 KB

Załącznik nr 3 Protokół dla motoszybowca
docplik do pobrania99.5 KB

Załącznik nr 4 Protokół dla śmigłowca
docplik do pobrania104 KB

Załącznik nr 5 Protokół dla balonu
docplik do pobrania89 KB

***

Informacja nt. Programów Lotów Próbnych Kontrolnych dla statków powietrznych będących w RCSP RP.

W związku z opublikowaniem rozporządzeń MTBiGM na podstawie art. 53c ust.1 i 2 oraz art. 33 ust 2 i 4 ustawy Prawo lotnicze, które między innymi regulują wymagania dotyczące zatwierdzania dokumentacji technicznej przez Prezesa ULC oraz wymagania podanego w Part M, pkt. M.A.301 , ppkt. 8 uprzejmie informujemy, że dla uproszczenia procedur nadzoru i wprowadzenia ułatwień dla użytkowników w terminie od 3 maja 2013 roku nie jest już wymagane zatwierdzanie Programów lotów próbnych kontrolnych w ULC.

Powyższe dotyczy wszystkich użytkowanych statków powietrznych będących w RCSP RP.

Jednocześnie wyjaśniamy, że właściciel, użytkownik lub organizacja CAMO powinna posiadać opisane zasady wykonywania lotów próbnych kontrolnych, przy czym dotychczasowe zatwierdzone programy mogą być wykorzystane pod warunkiem ich aktualizacji bez zatwierdzania w ULC.

Celem ujednolicenia tych zasad zalecane jest wykorzystanie, zamieszczonych na stronie internetowej ULC i dotychczas stosowanych, wzorców programów lotów próbnych kontrolnych po uprzednim dostosowaniu do potrzeb własnych właściciela / użytkownika statku powietrznego.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies