16.05.2019 Aktualizacja: 20.11.2020

Plan skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2020-2024

Trzeci okres referencyjny (Reference Period –RP3) obejmuje lata 2020 – 2024.


Wstępne założenia dotyczące poziomu ambicji na okres referencyjny obejmujący lata 2020 – 2024 zawarto w dokumencie opracowanym przez Performance Review Body (PRB) opracowanym w czerwcu 2016 r. (PRB White Paper – RP3 Performance Objectives). Tym samym zainicjowany został proces tworzenia celów na okres RP3, rozpoczęto dyskusję z państwami członkowskimi oraz instytucjami zaangażowanymi w funkcjonowanie i rozwój żeglugi powietrznej oraz użytkownikami przestrzeni powietrznej na temat możliwości poprawy funkcjonowania systemu skuteczności działania w kolejnych latach. Wskazano, iż wzrost poziomu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej osiągnięty w trakcie poprzednich okresów referencyjnych, spodziewane wdrożenie technicznych systemów wspomagających proces zarządzania ruchem lotniczym m.in. w ramach Single European Sky ATM Research (SESAR) oraz implementacja nowych rozwiązań funkcjonalnych będą podstawą do opracowania celów na okresu – RP3.


Z punktu widzenia procesu tworzenia planów skuteczności działania kluczową kwestią są rozwiązania prawne i proces legislacyjny dotyczący tego obszaru. Bazując na doświadczenia z poprzednich lat, Komisja Europejska zidentyfikowała potrzebę dostosowania niektórych przepisów do nowych wymagań, które będą miały kluczowe znaczenie w realizacji przyszłych zadań. W opublikowanej w grudniu 2015 r. Lotniczej Strategii dla Europy – Aviation Strategy for Europe KE wskazała na potrzebę zmiany rozporządzeń wykonawczych Komisji (EU) Nr 390/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiającej system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych oraz Nr 391/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiającej wspólny system opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej. Działanie to ma na celu uproszczenie obowiązujących procedur, zapewnienie transparentności w podejmowaniu decyzji oraz aktywne włączenie wszystkich zainteresowanych stron w rozwój systemu zarządzania ruchem lotniczym i zwiększenie zdolności całego sektora lotniczego w Europie. Prowadzone w latach 2017-2018 przez ekspertów lotniczych i przedstawicieli ośrodków naukowych analizy jak również konsultacje ze środowiskiem lotniczym mające na celu poprawę stanu prawnego związanego z systemem skuteczności działania przyniosły rozwiązanie w postaci nowego, jednolitego rozporządzenia wykonawczego Commission Implementing Regulation (EU) laying down a performance and charging scheme in the Single European Sky wraz z Annex. Rozporządzenie zostało przyjęte w trakcie posiedzenia ad hoc Single Sky Committee w dniu 17 grudnia 2018 r.


Przyjęcie nowelizacji rozporządzeń wykonawczych miało zasadniczy wpływ na planowanie celów skuteczności działania na okres RP3 oraz ich wartości. PRB przesłało wstępny zakresu celów unijnych w dokumencie „PRB Advice to the Commission in the setting of Union-wide performance targets for RP3”  z dnia 30 września 2018 r.:
eu-wide-target-ranges-for-rp3-for-stakeholder-consultation
prb-annex-a-impact-of-proposed-regulation
prb-annex-b-rp3-simulated-reference-values-for-the-capacity-kpa
prb-annex-c-cost-and-capacity-interdependency-study
Następnie wraz z postępem prac nad nowym rozporządzeniem wykonawczym, PRB uaktualniło zakres celów unijnych, który w finalnej formie zostanie przekazany do Komisji Europejskiej do połowy lutego 2019 r. Po zakończeniu etapu prac w KE, zostaną one poddane głosowaniu na forum Single Sky Committee pod koniec marca br. Następnie, zgodnie z nowym rozporządzeniem, KE ma obowiązek zaprezentowania propozycji ogólnounijnych Key Performance Indicators - KPI do dnia 1 czerwca 2019 r.
W propozycji celów unijnych na okres RP3 w dalszym ciągu zachowane zostaną te same cztery obszary skuteczności działania: efektywność kosztowa (KPA COST EFFICIENCY), przepustowość (KPA CAPACITY), bezpieczeństwo (KPA SAFETY) oraz środowisko (KPA ENVIRONMENT).
W zakresie KPA COST EFFICIENCY, PRB zaproponowało następujące wartości celu UE:

Total Cost – minus 1,8% w całym okresie referencyjnym;

Determined Unit Cost – minus 4,1%.

Total Cost – minus 0,8% w latach 2020-2022;

Determined Unit Cost – minus 3,3% w latach 2020-2022.

Total Cost – minus 3,3% w latach 2023-2024;

Determined Unit Cost – minus 5,3% w latach 2023-2024.

W zakresie KPA CAPACITY, PRB zaproponowało następujące wartości celu UE:

  2020 2021 2022 2023 2024
Wartość opóźnienia: w minutach na lot 0,80 0,70 0,60 0,50 0,50

W zakresie KPA SAFETY, PRB zaproponowało następujące wartości celu UE:
Do oceny KPA SAFETY w okresie RP3 będzie stosowany jedynie wskaźnik Effectiveness of Safety Management (EoSM), który będzie wyznaczany dla instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej (Air Navigation Services Provider - ANSP). Wskaźnik ten będzie nawiązywał do wyników osiągniętych przez ANSP w dotychczasowym okresie, tj.:
    poziom E dla okresu RP2 będzie odpowiadał poziomowi D dla Safety Risk Management,
    poziom D z okresu RP2 będzie odpowiadał poziomowi C we wszystkich pozostałych wskaźników (Safety Policy and Objectives, Safety Assurance, Safety Promotion, Safety Culture).

W zakresie KPA ENVIRONMENT, PRB zaproponowało następujące wartości celu UE:
 

  2020 2021 2022 2023 2024
horyzontalna efektywność lotu na trasie dla faktycznej trajektorii 2,53% 2,47% 2,40% 2,40% 2,40%

Czas na opracowanie celów lokalnych i planów skuteczności działania przez poszczególne państwa przewidziany jest w drugim i trzecim kwartale br. Zgodnie z harmonogramem zawartym w nowym rozporządzeniu wykonawczym „Commission Implementing Regulation (EU) laying down a performance and charging scheme in the Single European Sky” władze lotnicze państw członkowskich zobowiązane są do przekazania lokalnych planów skuteczności działania wraz z celami dla obszarów skuteczności działania do dnia 1 października 2019 r.

Performance Plan Consultation Meeting, 22 sierpnia 2019 r.
W celu zapewnienia udziału wszystkich instytucji i podmiotów zainteresowanych właściwym funkcjonowaniem systemu skuteczności działania w kolejnym okresie referencyjnym w dniu 22 sierpnia 2019 r. planowane jest spotkanie konsultacyjne (Steakholders Consultations).

W dniu 22 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące „Planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2020 – 2024” (Performance Plan Poland - Third Reference Period (2020 – 2024).
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele:
- Ministerstwa Infrastruktury,
- Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP,
- PRB,
- EUROCONTROL / NM,
- Litewskich Władz Lotniczych ,
- Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,
- Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego,
- Warmia i Mazury sp. z o.o.,
- Reprezentanci użytkowników przestrzeni powietrznej, w tym Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych - IATA, Linii Lotniczych: PLL LOT, Lufthansa Group, Ryanair, AMC Aviation Sp. z o.o. oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
- Portów lotniczych: Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A., Portu Lotniczego Łódź im Władysława Reymonta sp. z o.o., Portu Lotniczego Gdańsk sp. z o.o., Portu Lotniczego Warmia i Mazury sp. z o.o., Portu Lotniczego Lublin S.A., Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o., Portu Lotniczego Poznań-Ławica sp. z o.o., oraz Portu Lotniczego Wrocław S.A.
- W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego.


Spotkanie było okazją do dyskusji na temat rozwoju ruchu lotniczego w naszym kraju na tle innych państw europejskich w kontekście funkcjonowania służb żeglugi powietrznej. W ocenie ULC wskaźniki dotyczące polskiej przestrzeni powietrznej zarówno pod względem wzrostu ruchu, jak i wpływu na funkcjonowanie sieci ATM dają podstawę do zakwalifikowania Polski do grona kluczowych państw w dziedzinie ruchu lotniczego, takich jak Francja, Niemcy czy Hiszpania, w trakcie RP3.
W kolejnej części spotkania omówiono kluczowe, lokalne czynniki wpływające na proces opracowania Planu Skuteczności Działania na okres RP3. Specyfika Polski wynika z położenia geograficznego, wielkości ruchu lotniczego pochodzącego spoza obszaru zarzadzania przepływem ruchu, znacznego wzrostu ruchu (powyżej prognoz STATFOR) oraz zaangażowanie Polski w inicjatywy Network Managera w odpowiedzi na kryzys przepustowości w tym zaangażowania PAŻP w inicjatywę 4ACC / eNM, której celem jest zminimalizowanie opóźnień w kluczowym obszarach przestrzeni powietrznej Europy (COREAREA).


W kolejnej części spotkania konsultacyjnego szczegółowo omówiono wszystkie kluczowe obszary skuteczności działania (Key Performance Areas – KPA) i przedstawiono zainteresowanym stronom niezbędne informacje dotyczące celów skuteczności działania w obszarach:
- SAFETY (Bezpieczeństwa)
- ENVIRONMENT (Ochrony środowiska)
- CAPACITY (Przepustowości)
- COST EFFICIENCY (Efektywności kosztowej).
Na zakończenie spotkania konsultacyjnego przedstawiony został harmonogram dalszych działań związanych z implementacja Planu Skuteczności Działania.
Po spotkaniu konsultacyjnym, Urząd Lotnictwa Cywilnego dokonał oceny i w uzasadnionych wypadkach przyjął uwagi zainteresowanych stron dotyczące planu i celów zaprezentowanych w trakcie spotkania.

Zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2019/317 z dnia 11 lutego 2019 r. ustanawiającego system skuteczności działania i opłat w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej oraz uchylającego rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 390/2013 i (UE) nr 391/2013 (Dz.U. L 56 z 25.2.2019). Komisja Europejska dokonała weryfikacji planu skuteczności działania pod względem formalnym.
Uwagi i zalecenia zostały przekazane za pismem Verification of completeness of Poland’s draft performance plan for the third reference period in accordance with Article 13(1) of the Implementing Regulation (EU) 2019/317 z dnia 31.10.2019 r. Uwzględniając powyższe uwagi, dokonano poprawek w treści Planu oraz załączników wskazanych przez Komisję.
Zweryfikowany Plan Skuteczności Działania Służb Żeglugi Powietrznej na lata 2020-2024 został zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury w dniu 19.11.2019 r., a następnie przekazany zgodnie z otrzymanymi wytycznymi, do Komisji Europejskiej.

Dokument wraz z załącznikami zawierającymi szczegółowe informacje na temat celów skuteczności działania i warunków ich realizacji przez poszczególne instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej jest dostępny na stronie Komisji Europejskiej:
https://webgate.ec.europa.eu/SSKY/index.html

 

Wybuch pandemii COVID-19 wpłynął na cały sektor lotniczy, dramatycznie zmniejszając wielkość ruchu lotniczego w Europie. Sytuacja taka ma bezpośredni wpływ na warunki funkcjonowania instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej.

Nadzwyczajne okoliczności spowodowane pandemią COVID-19 mają także znaczny wpływ na działania związane z wdrażaniem systemu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej w trzecim okresie referencyjnym (Reference Period – RP3) na 2020–2024.

Komisja Europejska podjęła działania, których celem jest ograniczenie negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na ruch lotniczy, zapewnienie  elastycznego reagowania na zmienione warunki funkcjonowania w jej trakcie, jak również stworzenie warunków do powrotu do normalnego funkcjonowania w okresie późniejszym. Wprowadzono przepisy stanowiące odstępstwo od „Rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/317 z dnia 11 lutego 2019 r. ustanawiającego system skuteczności działania i opłat w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej oraz uchylającego rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 390/2013 i (UE) nr 391/2013” oraz postanowiono o ustanowieniu przepisów szczególnych dotyczących ustalania skorygowanych ogólnounijnych docelowych parametrów skuteczności działania na okres RP3. W rezultacie tych działań przyjęto „Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1627 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie nadzwyczajnych środków w trzecim okresie odniesienia (2020–2024) systemu skuteczności działania i opłat w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej w związku z pandemią COVID-19”.

Celem rozporządzenia jest umożliwienie Komisji i państwom członkowskim szybkiego wdrożenia odpowiednich środków w odniesieniu do procesu ustalania docelowych parametrów skuteczności działania dla RP3 oraz złagodzenia skutków finansowych kryzysu związanego z COVID-19 dla użytkowników przestrzeni powietrznej.


Dodatkowe pytania dotyczące Planu Skuteczności Działania prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»