11.10.2007 Aktualizacja: 12.03.2021

Uregulowania prawne dotyczące lotnisk i lądowisk

Regulacje międzynarodowe:
- Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisana w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. - Konwencja chicagowska (Dz. U z 1959 r. Nr 35, poz. 212, z późn. zm.),
- Oświadczenie Rządowe w sprawie mocy obowiązującej załączników do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym podpisanej w Chicago 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. Nr 146, poz. 1413 z 2003 r.),
- Obwieszczenie nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC z 2019 r. poz. 4),
- Obwieszczenie nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC z 2019 r. poz. 5).

 

Regulacje unijne:
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91,
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, uzupełnione o zmianę nr 2 wprowadzoną rozporządzeniem Komisji (EU) nr 2018/401 z dnia 14 marca 2018 r.,
- „Akceptowalne sposoby spełnienia wymagań (AMC) oraz materiały zawierające wytyczne (GM) w zakresie wymagań dla władz, organizacji i funkcjonowania lotnisk” wprowadzone Decyzją Dyrektora Wykonawczego EASA 2014/012/R, wydanie pierwsze z dnia 27 lutego 2014 r, uzupełnione o aktualizację:
 zmianę nr 1 - Decyzja nr 2016/009/R z dnia 23 maja 2016 r.,
 zmianę nr 2 - Decyzja 2017/017/R z dnia 10 lipca 2017 r.,
 zmianę nr 3 - Decyzja 2020/009/R z dnia 15 lipca 2020 r.,
 zmianę nr 4 - Decyzja 2020/021/R z dnia 14 grudnia 2020 r.,
 zmianę nr 5 - Decyzja 2021/003/R z dnia 4 marca 2021 r.,
- „Specyfikacje certyfikacyjne (CS) i materiały zawierające wytyczne (GM) do projektowania lotnisk” :
 wydanie 1 - Decyzja nr 2014/013/R z dnia 27 lutego 2014 r.,
 wydanie 2 - Decyzja nr 2015/001/R z dnia 25 stycznia 2015 r.,
 wydanie 3 - Decyzja nr 2016/027/R z dnia 8 grudnia 2016 r.,
 wydanie 4 - Decyzja nr 2017/021/R z dnia 8 grudnia 2017 r.,
 wydanie 5 - Decyzja nr 2021/004/R z dnia 4 marca 2021 r.,
- „Specyfikacje certyfikacyjne (CS) i materiały zawierające wytyczne (GM) do projektowania naziemnych lotnisk dla śmigłowców (VFR), zlokalizowanych na lotniskach objętych wymaganiami rozporządzenia UE 2018/1139” wydanie pierwsze z dnia 23 maja 2019 roku wprowadzone decyzją nr 2019/012/R,
- Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/469 z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 923/2012, rozporządzenie (UE) nr 139/2014 i rozporządzenie (UE) 2017/373 w odniesieniu do wymogów dotyczących zarządzania ruchem lotniczym/służb żeglugi powietrznej, projektowania struktur przestrzeni powietrznej i jakości danych, bezpieczeństwa drogi startowej oraz uchylające rozporządzenie nr 73/2010,
- Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2020/1234 z dnia 9 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 139/2014 w odniesieniu do warunków i procedur składania deklaracji przez organizacje odpowiedzialne za zapewnianie służby zarządzania płytą postojową,
- Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2020/2148 z dnia 8 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 139/2014 w odniesieniu do bezpieczeństwa dróg startowych i do danych lotniczych.

 

Regulacje krajowe:
- Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 poz. 1970),
- art. 30 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2020 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1843),
- art. 59a ust. 5 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk, którym przyznano zwolnienie ze stosowania przepisów Unii Europejskiej, oraz lotnisk dla śmigłowców, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2154),
- art. 59a ust. 6 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 2156),
- art. 59a ust. 7 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej (tj. z dnia 23 stycznia 2020 r. Dz.U. z 2020 poz. 260),
- art. 63 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk (tj. Dz.U. 2018 poz. 2145),
- art. 73 ust. 4 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych (Dz. U. 2015 poz. 1059),
- art. 83 ust. 1 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie warunków eksploatacji lotnisk (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 91),
- art. 85 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych (Dz. U. 2013 r. poz. 487),
- art. 92 ust. 2 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym (Dz.U. 2021 poz. 264),
- art. 93 ust. 9 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk (Dz. U. z 2013 r. poz. 795),
- art. 163 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 września 2020 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz. U. z 2020 poz. 1694).
- art. 187a ust. 2 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań dla ogrodzeń lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2019 poz. 2155).

Inne przepisy:
- Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1380, z 2020 r. poz. 471),
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, 1495, z 2020 r. poz. 424, 1086),
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia stawek opłat lotniczych obowiązujących w 2021 r. (M. P. z 2021 r. poz. 180),
- Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298).

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies