11.10.2007 Aktualizacja: 27.02.2023

Uzgadnianie i opiniowanie lokalizacji inwestycji

 
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, na podstawie art. 87ust. 1, pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 poz. 1846 z późn. zm.) dla terenów, na których wyznaczono powierzchnie ograniczające przeszkody, zgodnie z art. 87 ust.1, w celu ochrony lotnisk przed działaniami i zdarzeniami, które mogą powodować niedopuszczalne zagrożenia dla ruchu statków powietrznych korzystających z lotniska, uzgadnia projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opiniuje projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz plany zagospodarowania przestrzennego województwa, w przypadku lotniska wpisanego do rejestru lotnisk cywilnych.
 
 Ponadto Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z art. 877 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 poz. 1846 z późn. zm.) może wydać na prośbę wnioskodawcy opinię o możliwości lokalizacji inwestycji ze względu na wysokość zabudowy. Wydanie opinii podlega opłacie lotniczej*
Wniosek o opinię powinien zawierać następujące informacje:
  • rodzaj inwestycji,
  • planowana lokalizacja inwestycji (miejscowość – adres, nr działki, gmina, powiat, województwo),
  • rzędna terenu w metrach nad poziom morza,
  • wysokość całkowita inwestycji w metrach nad poziom terenu (wraz z urządzeniami na dachu, tj. kominy, anteny, itp.),
  • mapa w dowolnej skali z widocznymi rzędnymi terenu i numerami działek oraz ze wskazaną lokalizacją inwestycji,
  • współrzędne geograficzne w układzie WGS 84,
  • dane teleadresowe,
  • inne informacje, które zdaniem wnioskodawcy mogą być pomocne przy wydawaniu opinii.
*W związku z  art. 877 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 poz. 1846 z późn. zm.)   wydanie opinii o możliwości lokalizacji inwestycji ze względu na wysokość zabudowy, o ile przepisy prawa nie nakładają obowiązku zajęcia stanowiska przez Prezesem Urzędu, podlega opłacie lotniczej w wysokości 1360 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 3 lipca 2002 r., tabelą nr 1, część III, podczęść 3.13, ust. 32,   w brzmieniu nadanym obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2023 r. stawek opłat lotniczych (M.P. 2023 r. poz. 196).   
 
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub na jego rachunek:
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000 
NBP o/o Warszawa 
Urząd Lotnictwa Cywilnego 
ul. Marcina Flisa 2 
02 - 247 Warszawa 
rachunek bankowy dochodów budżetu państwa 
IBAN: PL31 1010 1010 0022 9322 3100 0000 
SWIFT CODE: NBPLPLPW 
W tytule przelewu należy podać numery: tabeli, części, podczęści, ustępu. Dodatkowo w tytule przelewu musi znaleźć się informacja identyfikująca daną czynność urzędową z daną opłatą lotniczą (numer sprawy, lokalizacja inwestycji). Potwierdzenie wpłaty należy załączyć do akt sprawy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies