10.05.2019 Aktualizacja: 08.02.2023

Zgłaszanie przeszkód lotniczych

Informacje ogólne

Uregulowania prawne:

 •  Ustawa z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970)
 •  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym (Dz. U. 2021 r. poz. 264)

Zgłoszenia przeszkody lotniczej do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych dokonuje:

 •  właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty albo osoba, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, w zależności od tego, kto faktycznie włada nieruchomością, na której znajduje się przeszkoda lotnicza;
 •  zarządzający lotniskiem albo jednostka organizacyjna zarządzająca lotniskiem wpisanym wyłącznie do rejestru lotnisk i lądowisk wojskowych albo wpisanym wyłącznie do rejestru lotnisk i lądowisk lotnictwa służb porządku publicznego, w którego granicach powierzchni ograniczających przeszkody znajduje się przeszkoda lotnicza;
 •  podmiot, który uzyskał pozwolenie na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich.

Zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego podlegają przeszkody lotnicze, a w szczególności:

 •  wyższe niż wysokości określone przez wyznaczone powierzchnie ograniczające przeszkody,
 •  o wysokości od 100 m powyżej poziomu otaczającego terenu lub wody, zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej, w tym obiekty ruchome, znajdujące się poza powierzchniami ograniczającymi przeszkody albo w granicach powierzchni ograniczających przeszkody, ale nie wyższej niż wysokości określone przez te powierzchnie,
 •  występujące w pasie drogi startowej bez względu na ich wysokość,
 • inne niż obiekty, o których mowa w pkt. 1–3, które zostały uznane przez Prezesa Urzędu, Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych za przeszkodę lotniczą ze względu na potencjalne zagrożenie dla ruchu statków powietrznych.

Informacje, które powinno zawierać zgłoszenie o przeszkodzie lotniczej

Plik arkusza kalkulacyjnego zawierający:

 • dane kontaktowe podmiotu zgłaszającego: imię i nazwisko, firmę albo nazwę, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
 • datę zgłoszenia,
 • nazwę obiektu,
 • opis obiektu,
 • informacje określające lokalizację obiektu oraz jego najwyższego punktu, podane według układu współrzędnych Światowego Systemu Geodezyjnego 1984 (WGS-84), z rozdzielczością zapisu 1/100 sekundy, a także numer działki ewidencyjnej, na której znajduje się obiekt, wraz z podaniem obrębu geodezyjnego i nazwy miejscowości,
 • informacje określające kontur obiektu podane według układu współrzędnych Światowego Systemu Geodezyjnego 1984 (WGS-84), z rozdzielczością zapisu 1/100 sekundy – w przypadku gdy kontur obiektu nie jest kołem, a odległość między punktem centralnym obiektu i jego najbardziej oddalonym punktem wynosi co najmniej: – 10 m – w przypadku obiektu znajdującego się w granicach powierzchni ograniczających przeszkody albo – 50 m – w przypadku obiektu znajdującego się poza granicami powierzchni ograniczających przeszkody,
 • informacje określające wysokość względną najwyższego punktu obiektu, z rozdzielczością zapisu 1/10 m, oraz wysokość bezwzględną najwyższego punktu obiektu, uwzględniające dominanty, z rozdzielczością zapisu 1/10 m, zgodnie z geodezyjnym układem wysokościowym PL-EVRF2007-NH,
 • informacje określające wysokość wzniesienia terenu w miejscu zlokalizowania obiektu, w odniesieniu do poziomu morza, z rozdzielczością zapisu 1/10 m, zgodnie z geodezyjnym układem wysokościowym PL-EVRF2007-NH,
 • opis i schemat planowanego oznakowania dziennego, ze wskazaniem modelu lamp, jeżeli będą zastosowane,
 • opis i schemat planowanego oznakowania nocnego ze wskazaniem modelu lamp,
 • przewidywany termin osiągnięcia przez obiekt wysokości docelowej,
 • przewidywane terminy osiągnięcia przez obiekt wysokości 100 m powyżej poziomu otaczającego terenu, wody lub przekroczenia wysokości wyznaczonych przez powierzchnie ograniczające przeszkody
 • mapę
 • w skali nie mniejszej niż 1:5000 z naniesionym konturem obiektu – w przypadku obiektu znajdującego się w granicach lotniska,
 • w skali 1:25 000 z naniesionym punktem centralnym obiektu – w przypadku obiektu znajdującego się w granicach powierzchni ograniczających przeszkody,
 • poglądową z naniesionym konturem obiektu i jego punktem centralnym – w przypadku obiektu znajdującego się poza granicami lotniska;
 • zwymiarowane rzuty pionowe obiektu oddające jego kształt.

W przypadku, gdy rozpatrzenie wniosku będzie wymagało dodatkowych informacji wnioskodawca zostanie poinformowany o konieczności uzupełnienia złożonego wniosku.

W przypadku zgłaszania przeszkody lotniczej o charakterze tymczasowym (np. dźwigi) informacje zawarte są w zakładce:

https://ulc.gov.pl/pl/lotniska/4118-dzwigi-budowlane-w-otoczeniu-lotnisk

***

W celu ułatwienia przekazywania wyczerpujących informacji o zgłaszanych przeszkodach lotniczych prosimy o skorzystanie z poniższego formularza zgłaszania przeszkód, który należy wypełnić według zamieszczonej w nim instrukcji. Współrzędne poziome przeszkód oraz ich wartości pionowe muszą być potwierdzone przez uprawnionego geodetę.

Formularz zgłaszania przeszkód
xlsformularz zgłaszania przeszkód300.5 KB

Przykład wypełnionego formularza zgłaszania przeszkód

plik do pobrania

NIE DOTYCZY DŹWIGÓW BUDOWLANYCH!

Sposób przekazania danych:

 •  Formularz zgłaszania przeszkody lotniczej (aktualny plik z linku powyżej);
 • Mapa;
 • Zdjęcie istniejącej przeszkody lotniczej (dla farmy wiatrowej bądź skupiska kilku turbin można przesłać jedno poglądowe);
 • Operat geodezyjny (dziennik pomiarowy + szkic z pomiaru/kodowanie punktów pomiarowych)
 • Zwymiarowane rzuty pionowe obiektu oddające jego kształt.


Formularz zgłaszania przeszkód podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym wraz z załącznikami należy przesłać poprzez ePUAP.
W przypadku braku skrytki ePUAP FORMULARZ.xls wraz z załącznikami należy skompresować (spakować) do pojedynczego pliku .zip oraz przesłać na adres mailowy: , a podpisaną dokumentację przez właściciela i geodetę dostarczyć/wysłać do urzędu drogą pocztową.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies