26.09.2007 Aktualizacja: 15.03.2022

Wymagania dotyczące składanych dokumentów

Zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970) oraz z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ewidencji lądowisk (Dz. U. z 2013 r. poz. 795), aby dokonać wpisu lądowiska do ewidencji lądowisk zgłaszający lądowisko składa wniosek o wpis lądowiska zawierający:
1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu zgłaszającego lądowisko;
2) dane zawarte w instrukcji operacyjnej lądowiska obejmujące:
a) nazwę lądowiska,
b) położenie lądowiska z określeniem gminy, powiatu, województwa,
c) dane adresowe zgłaszającego lądowisko (imię i nazwisko lub nazwa podmiotu zgłaszającego lądowisko oraz osoby upoważnionej do jego reprezentowania, adres obejmujący nazwę województwa, powiatu, gminy, jednostki pomocniczej – jeżeli występuje, miejscowości o statusie miasta lub wsi, miejscowości stanowiącej część miasta lub wsi, ulicy lub placu, numer porządkowy, kod pocztowy), numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej,
d) opis drogi dojazdowej do lądowiska i rodzaju nawierzchni drogi dojazdowej,
e) odległość lądowiska od najbliższej miejscowości,
f) opis przeznaczenia lądowiska,
g) współrzędne geograficzne punktu odniesienia lądowiska wyrażone zgodnie z zasadami Światowego Systemu Geodezyjnego (World Geodetic System 1984) z dokładnością do 1/10 sekundy,
h) wzniesienie punktu odniesienia lądowiska nad poziom morza wyrażone w metrach,
i) informacje dotyczące powierzchni terenu lądowiska,
j) opis rodzaju nawierzchni lądowiska i ich parametrów zgodnie z tabelą określoną karcie ewidencyjnej lądowiska, o której mowa w § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ewidencji lądowisk,
k) dane dotyczące pomocy nawigacyjnych wraz z ich lokalizacją,
l) procedury wykonywania lotów z lądowiska oraz informacje o ograniczeniach dotyczących ich wykonywania,
m) określenie warunków korzystania z lądowiska,
n) opis istniejących przeszkód lotniczych,
o) opis oznakowania dziennego i nocnego przeszkód lotniczych, jeżeli występuje,
p) strefę lotów akrobacyjnych, jeżeli została wyznaczona,
q) plan lądowiska w postaci mapy w skali nie większej niż 1:5000 określający:
– główne elementy infrastruktury lądowiska,
– urządzenia i wyposażenie lądowiska, w szczególności wskaźnik kierunku wiatru,
– granice lądowiska,
r) plan ratowniczy lądowiska zawierający w szczególności:
 podstawowe dane o lądowisku, w tym dane techniczne lądowiska;
 ogólną informację o statkach powietrznych najczęściej wykonujących starty i lądowania z lądowiska,
 instrukcję alarmowania jednostek przewidzianych do udziału w działaniu ratowniczym, zakres czynności podejmowanych, przez zgłaszającego lądowisko w przypadku zdarzenia lotniczego do momentu przybycia jednostek przewidzianych do udziału w działaniu ratowniczym,
 opis zabezpieczenia ratowniczego i gaśniczego w trakcie wykonywania startów, lądowań, postoju oraz tankowania statków powietrznych,
 opis terenu lądowiska, kierunków podejścia i wznoszenia, pól lądowań awaryjnych, usytuowania szpitali oraz innych mających znaczenie elementów dla skutecznego przeprowadzenia działań ratowniczych, w promieniu 1 km dla lądowiska dla śmigłowców lub 3 km dla lądowiska dla statków powietrznych innych niż śmigłowce, od punktu odniesienia lądowiska, opisanych na mapie w skali 1:25 000 lub większej,
 informację o terminie aktualizacji planu ratowniczego lądowiska, dokonywanej nie rzadziej niż raz w roku,
s) mapę obszaru lądowiska w skali 1:25 000 lub większej, z oznaczoną granicą lądowiska oraz wskazującą istniejące przeszkody lotnicze w promieniu 3000 m od punktu odniesienia lądowiska,
t) podłużne oraz poprzeczne profile pól wznoszenia podejścia w skali pionowej 1:1000 i poziomej 1:500.


Ponadto, zgłaszający lądowisko powinien dołączyć do wniosku:
1) dokument potwierdzający zgodę posiadacza nieruchomości, na której znajduje się lądowisko, wraz z dokumentem poświadczającym tytuł prawny do nieruchomości,
2) pozytywną opinię instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego w zakresie zarządzania ruchem lotniczym, w szczególności z uwzględnieniem planu organizacji ruchu lotniczego na lądowisku oraz w jego rejonie, wraz ze wskazaniem sposobów uniknięcia ewentualnych kolizji z pozostałymi uczestnikami ruchu lotniczego,
3) pozytywną opinię właściwej miejscowo gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) w zakresie:
a) zgodności z ustaleniami polityki przestrzennej gminy, określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w przypadku, gdy obowiązuje on na terenie, na którym jest planowane lądowisko,
c) możliwości wykorzystania terenu na cele lądowiska.

Powyższe dokumenty należy złożyć w oryginałach lub poświadczyć za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052).

Ponadto należy dokonać opłaty lotniczej za wpis lądowiska w kwocie 1208 zł do ewidencji lądowisk na numer konta Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
Narodowy Bank Polski
Numer konta bankowego: 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

przelewem z zagranicy:
IBAN: PL31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
SWIFT CODE: NBPLPLPW

Jeżeli strona ustanowiła w postępowaniu pełnomocnika, opłatę skarbową za pełnomocnictwo (17 zł) wnosi się do Centrum Obsługi Podatnika:

m. st. Warszawy,
ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa
(właściwy organ podatkowy dla spraw prowadzonych w ULC)

Przelewem:
Nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
z dopiskiem np.: „opłata skarbowa za pełnomocnictwo...”

lub gotówką w kasie Centrum Obsługi Podatnika.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ewidencji lądowisk, zgłaszający lądowisko składa wniosek o wpis lądowiska do ewidencji lądowisk co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem użytkowania lądowiska.

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies