26.09.2007 Aktualizacja: 15.12.2020

Definicje / Słowniczek

Lotnisko zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970) jest to wydzielony obszar na lądzie, wodzie lub innej powierzchni w całości lub w części przeznaczony do wykonywania startów, lądowań i naziemnego lub nawodnego ruchu statków powietrznych, wraz ze znajdującymi się w jego granicach obiektami i urządzeniami budowlanymi o charakterze trwałym, wpisany do rejestru lotnisk.

Częścią lotniczą lotniska zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970) jest obszar trwale przeznaczony do startów i lądowań statków powietrznych oraz do związanego z tym ruchu statków powietrznych, wraz z urządzeniami służącymi do obsługi tego ruchu, do którego dostęp jest kontrolowany.

Zarządzający lotniskiem zgodnie z art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970) jest to podmiot, który został wpisany jako zarządzający do rejestru lotnisk cywilnych.

Lotnisko użytku publicznego zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970) jest to lotnisko otwarte dla wszystkich statków powietrznych w terminach i godzinach ustalonych przez zarządzającego tym lotniskiem i podanych do publicznej wiadomości.

Lotnisko użytku wyłącznego zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970) jest to lotnisko wykorzystywane przez zarządzającego tym lotniskiem, użytkowników lotniska wymienionych w dokumentacji rejestracyjnej tego lotniska oraz za zgodą zarządzającego lotniskiem – przez innych użytkowników lotniska.

Portem lotniczym zgodnie z art. 2 ust. 17 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970) jest lotnisko użytku publicznego wykorzystywane do lotów handlowych.

Lądowisko zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970) jest to obszar na lądzie, wodzie lub innej powierzchni, który może być w całości lub w części wykorzystywany do startów i lądowań naziemnego lub nawodnego ruchu statków powietrznych.

Przeszkoda lotnicza

Zgodnie z art. 871 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970)  przeszkodami lotniczymi są obiekty:

  • wyższe niż wysokości określone przez wyznaczone powierzchnie ograniczające przeszkody;
  • o wysokości od 100 m powyżej poziomu otaczającego terenu lub wody, zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej;
  • występujące w pasie drogi startowej bez względu na ich wysokość;
  • inne niż obiekty, o których mowa w pkt 1 - 3, które zostały uznane przez Prezesa Urzędu, Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych za przeszkodę lotniczą ze względu na potencjalne zagrożenie dla ruchu statków powietrznych.

Obowiązek użyteczności publicznej w odniesieniu do zarządzającego lotniskiem - zgodnie z art. 2 ust. 18 lit. b ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970) polega na zobowiązaniu zarządzającego lotniskiem do zapewnienia funkcjonowania lotniska, z zachowaniem określonych wymagań, których zarządzający lotniskiem nie spełniłby, kierując się jedynie interesem handlowym lub statutowym na warunkach określonych zgodnie z ustawą Prawo lotnicze.

Rejestr lotnisk cywilnych zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970) Prezes Urzędu prowadzi rejestr lotnisk cywilnych.  Rejestr lotnisk jest jawny. Dokumenty stanowiące podstawę do dokonania wpisu w rejestrze podlegają ochronie zgodnie z przepisami o tajemnicach prawnie chronionych.

Wypisy z rejestru wydaje się na wniosek zainteresowanych podmiotów.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies