25.08.2010 Aktualizacja: 02.12.2021

Komunikaty

Zmiana nr 14 do PNO 965
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Decyzją nr 38 z 1 grudnia 2021 r. wprowadził zmianę 14 do „Podręcznika certyfikacji i nadzoru operacyjnego PNO-965”. Zapraszamy do zapoznania się z przedmiotową zmianą:

zipPNO-965_zm._14.zip3.9 MB

Zmiana nr 13 do PNO 965
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Decyzją nr 9 z 17 lipca 2020 r. wprowadził zmianę 13 do „Podręcznika certyfikacji i nadzoru operacyjnego PNO-965”. Zapraszamy do zapoznania się z przedmiotową zmianą:

zippliki do pobrania14.56 MB

Szkolenie UPRT – zmiany w przepisach

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego przypomina, że od 20 grudnia 2019 r. zaczęła obowiązywać Decyzja Dyrektora Wykonawczego EASA nr 2019/005/R z 27 lutego 2019 r. wprowadzająca zmianę 8 do wydania 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji UE nr 965/2012 – Definicje oraz zmianę 13 wydania 2 AMC/GM do Part-ORO (załącznik III do rozporządzenia Komisji UE nr 965/2012) w zakresie szkoleń załóg lotniczych –„UPRT upset prevention and recovery training”.

Operatorzy, których dotyczą ww. zmiany są zobowiązani do aktualizacji programów szkoleniowych i przedstawienia ich do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

 

Podsumowanie najważniejszych zmian w przepisach prawnych, które miały miejsce w 2019 roku.


Prawo EU:


1. Nowe, uproszczone wymagania w odniesieniu do operacji wykonywanych przy użyciu balonów (PART BOP)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/394 z dnia 13 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 w zakresie usunięcia wymagań dotyczących operacji lotniczych wykonywanych balonami z dnia 13 marca 2018 r.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/395 z dnia 13 marca 2018 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące eksploatacji balonów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008

Stosuje się od 8 kwietnia 2019 r.


2. Nowe, uproszczone wymagania w odniesieniu do operacji wykonywanych przy użyciu szybowców (PART SAO) oraz zatwierdzenia aplikacji EFB typu B (operacje CAT)

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/1975 z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 w odniesieniu do wymagań dotyczących operacji lotniczych wykonywanych przy użyciu szybowców i elektronicznej torby pilota

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/1976 z dnia 14 grudnia 2108 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące eksploatacji szybowców na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Stosuje się od 9 lipca 2019 r.


3. Loty próbne po obsłudze oraz operacje niezarobkowych z udziałem zmniejszonego personelu pokładowego na pokładzie

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2019/1384 z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 965/2012 i (UE) nr 1321/2014 w odniesieniu do użytkowania statków powietrznych wymienionych w certyfikacie przewoźnika lotniczego do operacji niezarobkowych i operacji specjalistycznych, ustanowienia wymogów operacyjnych dotyczących przeprowadzania lotów próbnych po obsłudze, ustanowienia przepisów dotyczących operacji niezarobkowych z udziałem zmniejszonego personelu pokładowego na pokładzie oraz wprowadzenia aktualizacji redakcyjnych dotyczących wymogów w zakresie operacji

Stosuje się od 24.09.2019 r.


4. Obliczania osiągów samolotu podczas lądowania

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 2019/1387 z dnia 01 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 w odniesieniu do wymagań dotyczących obliczania osiągów samolotu podczas lądowania oraz standardów oceny stanu nawierzchni drogi startowej, aktualizacji informacji na temat niektórych elementów wyposażenia i wymogów bezpieczeństwa statku powietrznego oraz operacji wykonywanych bez zezwolenia na wykonywanie operacji o wydłużonym zasięgu

Stosuje się od 25.09.2019 r.

Poniższe przepisy stosuje się od 5/11/2020:
CAT.OP.MPA.300;
CAT.OP.MPA.301;
CAT.OP.MPA.303;
CAT.OP.MPA.311;
CAT.POL.A.105(d);
CAT.POL.A.255;
CAT.POL.A.355.

5. Zapobiegania sytuacjom krytycznym i wyprowadzania samolotu z takich sytuacji, zmiany w zakresie UPRT

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2018/1974 z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139

Stosuje się od 20.12.2019 r.

Prawo krajowe:


1. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze - dostosowanie do regulacji UE, min. zmiany w zakresie kontroli, czasu pracy załóg.

Stosuje się od 01 kwietnia 2019 r.


Weszły do stosowania następujące akty wykonujące ustawę:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu operacji uznawanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka z dnia 7 czerwca 2019 r.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okresów służby i wypoczynku członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną, w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego z dnia 16 września 2019 r.


Przestały obwiązywać:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie inspekcji obcych statków powietrznych
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowych warunków rozliczania czasu pracy członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 11 września 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91.
Treść tekstu rozporządzenia nr 2018/1139 dostępna jest pod linkiem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32018R1139

W rozporządzeniu można znaleźć informacje na temat środków zabezpieczających (art. 70) i przepisów dotyczących elastyczności (art. 71 i 76 ust. 7).
https://www.easa.europa.eu/document-library/regulations/flexibility-provisions

Informacja dotycząca wprowadzania zmian do dokumentacji operatorów
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego przypomina, że od dnia 28 października 2014 r., czyli od daty obowiązywania przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012, nastąpiła zmiana zasad wprowadzania zmian do dokumentacji Operatorów. Przepis ORO.GEN.130 załącznika III do rozporządzenia oraz AMC i GM do tego punktu, szczegółowo określają zakres i sposób wprowadzania zmian, w tym określają, które zmiany wymagają „uprzedniego zatwierdzenia Prezesa Urzędu”. Jedną z nowości jest obowiązek ustanowienia i uzyskania zatwierdzenia Prezesa Urzędu procedury opisującej sposób wprowadzania i zgłaszania zmian niewymagających uprzedniego zatwierdzenia (ORO.GEN.115 (b)).

Tym samym, Operator powinien opracować i zawrzeć w swojej dokumentacji procedurę procedowania zmian (zarządzania zmianą), zarówno wymagających, jak i niewymagających uprzedniego zatwierdzenia. Procedura zmiany musi brać pod uwagę współpracę z nadzorem (Prezesem Urzędu) oraz skuteczną dystrybucję zmian – ORO.AOC.150(a).

Procedura wprowadzania zmian niewymagających uprzedniego zatwierdzenia powinna określać:
• dopuszczalny zakres zmian, np. poprzez wykaz/listę dopuszczalnych zmian;
• wskazanie osoby odpowiedzialnej za zatwierdzanie takich zmian;
• udział osoby na stanowisku ds. monitorowania spełnienia wymagań CMM;
• sposób i terminy przekazywania/zgłaszania  zmiany do Nadzoru;
• sposób nadzoru i zabezpieczenia przed przekroczeniem uprawnień wynikających z zatwierdzenia tej procedury;
• postępowanie Operatora ze zmianą wdrożoną do stosowania, po otrzymaniu pisma z Nadzoru o przekroczeniu uprawnień – wycofanie zmiany ze stosowania (ARO.GEN.330(c)).

Każda zmiana, zarówno wymagająca jak i nie uprzedniego zatwierdzenia, powinna być poddana analizie ryzyka związanego ze zmianą w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem Operatora zgodnie z ORO.GEN.200(a)(3) oraz AMC1 ORO.GEN.200(a)(3) punkt e).
W przypadku przekroczenia uprawnień Operatora, w zakresie wprowadzania zmian niewymagających uprzedniego zatwierdzenia, Prezes Urzędu jest zobowiązany do sklasyfikowania ich jako nieprawidłowości poziomu 1 lub 2 (ARO.GEN.330 (c)) oraz podjęcia działań, o których mowa w ARO.GEN.350.

Na stronie ULC w zakładce Operacje Lotnicze -> Certyfikacja -> procedura uzyskania AOC wg 965/2012 znajduje się druk AOC-ULC-05, który jest wymagany do stosowania przy przekazywaniu zmian niewymagających uprzedniego zatwierdzenia. Korzystanie z druku ułatwi komunikację Klient-Urząd, pozwoli również na formalne wysyłanie dokumentacji w danej sprawie drogą elektroniczną zgodnie z art. 39 kpa. Przy zmianach wymagających zatwierdzenia w dalszym ciągu wymagane jest złożenie formalnego wniosku o zatwierdzenie (druk ULC-AOC-01_965). Stosowanie odpowiednich druków pozwoli uniknąć wątpliwości, czy dana zmiana przekazana do ULC jest zmianą wymagającą zatwierdzenia czy też nie.

Szkolenie CRM

Prezes Urzędu przypomina, że od dnia 1 października 2016 r. zaczynają obowiązywać Decyzje Dyrektora Wykonawczego EASA nr 2015/022/R oraz 2015/023/R zmieniające AMC/GM do rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 oraz 1178/2011.
Niniejsze decyzje wprowadzają nowe elementy, które mają być uwzględnione w istniejących procedurach i programach szkolenia CRM załóg lotniczych oraz personelu pokładowego. Operatorzy, których to dotyczy są zobowiązani do aktualizacji swoich procedur kwalifikacji instruktorów CRM, prowadzenia szkoleń, sylabusów szkoleń CRM oraz przedstawienia ich do zatwierdzenia do Prezesa Urzędu.

Szkolenie UPRT

Prezes Urzędu przypomina, że od dnia 4 maja 2016 r. zaczyna obowiązywać Decyzja Dyrektora Wykonawczego EASA nr 2015/012/R z 4 Maja 2015 wprowadzająca zmianę 2 do wydania 2 AMC/GM do Part-ORO (załącznik III do rozporządzenia Komisji UE nr 965/2012) w zakresie szkoleń załóg lotniczych – „UPRT upset prevention and recovery training”. Operatorzy, których to dotyczy są zobowiązani do aktualizacji programów szkoleniowych i przedstawienia ich do zatwierdzenia do Prezesa Urzędu. (link do AMC w zakładce Operacje lotnicze->nowe prawo UE:  http://www.ulc.gov.pl/_download/operacje_lotnicze/Part_ORO_AMC_GM_Issue_2_zm_2.pdf)

 

Zmiana nr 4 do PNO 965
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Decyzją nr 12 z dnia 24.03.2016 r. wprowadził zmianę 4 do „Podręcznika certyfikacji i nadzoru operacyjnego PNO-965”. Zapraszamy do zapoznania się z podręcznikiem zawierającym przedmiotową zmianę:
pdfPNO_965_Dział_0_zm_4.pdf1.7 MB
pdfPNO_965_Dział_1_zm_4.pdf4.5 MB
pdfPNO_965_Dział_2_zm_4.pdf5.37 MB
pdfPNO-965_Dział_3_zm_2.pdf3.62 MB
pdfPNO-965_Dział_4_zm_2.pdf1.12 MB
pdfPNO-965_Dział_5_zm_4.pdf3.79 MB
pdfPNO-965_Dział_6_zm_4.pdf1.43 MB
pdfPNO-965_Dział_7_zm_4.pdf139.98 KB

***

Prezes Urzędu zaprasza do zapoznania się z Opinią EASA nr 01/2016, „Revision of the European operational rules for balloons” dotyczącą propozycji nowych zasad wykonywania operacji z wykorzystaniem balonów. Opinia zawiera propozycje zmiany aktualnie obowiązujących przepisów unijnych – tj. wyłączenie przepisów operacyjnych dla balonów z rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012, z wyjątkiem wymagań określonych w załączniku II (część ARO) oraz nowego rozporządzenia w sprawie zasad wykonywania operacji z wykorzystaniem balonów. Zaproponowane zmiany mają na celu utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń regulacyjnych.

Tekst Opinii oraz AMC i GM do projektu nowego rozporządzenia w sprawie zasad wykonywania operacji z wykorzystaniem balonów, są dostępne na stronie EASA, pod adresem: http://easa.europa.eu/document-library/opinions/opinion-012016

***


Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego informuje, że dnia 18 lutego 2016 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Komisji (UE) nr 83/2014 z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008. Rozporządzenie ustanawia nowe wymagania w zakresie ograniczeń i wymogów dotyczących czasu pracy, służby oraz wypoczynku dla załóg statków powietrznych wykonujących operacje CAT, prowadzone przy użyciu samolotu.
Zgodnie z przepisem ARO.OPS.230 Ustalanie grafików zakłócających, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podjął decyzję o zastosowaniu dla wszystkich operatorów CAT, posiadających Certyfikat Przewoźnika Lotniczego (AOC) wydany przez Prezesa Urzędu - grafiku zakłócającego „typu wczesnego”.

Odniesienia do przepisów/ podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. Ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 216/2008.
2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 83/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r., zmieniające rozporządzenie nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady nr 216/2008-Podczęść FTL (Flight and Duty Time Limitations and Rest Requirements)
3. Akceptowalne sposoby spełnienia do Part-ORO (Podczęść FTL)
4. Materiały doradcze AMC do Part-ORO (podczęść FTL)
5. Specyfikacje certyfikacyjne CS-FTL.1
6. Materiały doradcze  GM  do CS-FTL.1

Niezbędne działania
1. Operator, który chce uzyskać zatwierdzenie indywidualnych programów określania czasu lotu (IFTSS) zgodnie z przepisem ARO.OPS.235 powinien ustanowić, wdrożyć, realizować programy określania czasu lotu odpowiednie dla rodzajów prowadzonych operacji oraz przedstawić Prezesowi Urzędu kierunek swojego działanie.
2. Prezes Urzędu zatwierdza indywidualne programy określania czasu lotu, opracowane przez operatorów w oparciu o przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 216/2008, Rozporządzenia Komisji (UE)  nr 83/2014 oraz CS-FTL.1.
3. Operator jest zobowiązany przedłożyć do zatwierdzenia programy zarządzania ryzykiem wystąpienia zmęczenia FRMS jako integralną część swojego systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS w przypadku, gdy przewiduje:
•    Planowanie załóg o nieznanym stopniu zaaklimatyzowania zgodnie z ORO.FTL.205 b) 3),
•    Ograniczenia czasu wypoczynku załóg zgodnie  CS FTL.1.235 c).
4. Jeżeli indywidualny program określania czasu lotu odbiega od obowiązujących specyfikacji certyfikacyjnych (CS-FTL.1), operator może ubiegać się o zatwierdzenie indywidualnych programów określających czas lotu, na podstawie  art. 22 ust.2 rozporządzenia PEiR nr 216/2008.
5. Jeżeli indywidualny program określania czasu lotu odbiega od obowiązujących przepisów wykonawczych – operator może wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na odstępstwo od przepisów wykonawczych do Rozporządzenie PEiR nr 216/2008 na podstawie art.14 ust.6 tegoż rozporządzenia.

Zatwierdzone odstępstwa podlegają niezależnej ocenie Prezesa Urzędu i EASA. W ciągu dwóch lat od odejścia od przepisów lub wdrożeniu odstępstwa operator gromadzi dane dotyczące odstępstwa lub odejścia, analizuje je pod kątem wpływu na zmęczenie załogi oraz składa okresowo sprawozdania do organu.

Stosowne zmiany do Instrukcji Operacyjnej część A rozdział 7 należy przedkładać do zatwierdzenia wraz z wnioskiem ULC-AOC-01-965.

***

Zmiana nr 18 do PNO
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Decyzją nr 49 z dnia 29.10.2015 r. wprowadził zmianę 18 do „Podręcznika certyfikacji przewoźnika lotniczego i bieżącego nadzoru operacyjnego (PNO)”. Zapraszamy do zapoznania się z przedmiotową zmianą.
zipplik do pobrania2.25 MB

Prezentacja z seminarium dotyczącego SPO z dnia 19 maja 2015 r.
pdfplik do pobrania2.78 MB

Ważna informacja dla operatorów AOC samolotów o MCTOM mniejszej niż 5 700 kg i MOPS mniejszej niż 9

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, przypomina, że po dniu 8 kwietnia 2015 roku zacznie obowiązywać wymóg wyposażenia samolotów użytkowanych w przewozie lotniczym (AOC) w pasy bezpieczeństwa z systemem mocowania dla górnej części tułowia na każdym siedzeniu pasażerskim oraz pasy przytrzymujące na każdej koi.

Wymagania te nakłada przepis CAT.IDE.A 205 a) 3) z załącznika IV do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U.UE.L. 296 z 25.10.2012, str. 1, z późn. zm.)

W przypadku wystąpienia ograniczonych w czasie, nieprzewidzianych, pilnych okoliczności lub potrzeb związanych z użytkowaniem - operatorzy mogą wystąpić  z wnioskiem o zwolnienie od istotnych wymagań ustanowionych w rozporządzeniu 216/2008/(WE), przedstawiając dowody wskazujące, że zastosowane zwolnienie nie ma negatywnego wpływu na poziom bezpieczeństwa.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Operacyjno-Lotniczego pod numerem telefonu tel. +48 (22) 520 72 32 lub tel. +48(22)520 7272 albo mailowo na adres lub .

Zmiana nr 17 do PNO

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Decyzją nr 33 z dnia 26.09.2014 r. wprowadził do stosowania zm. 17 do „Podręcznika certyfikacji przewoźnika lotniczego i bieżącego nadzoru operacyjnego (PNO)”.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem:
pdfDział 01.54 MB
pdfDział 14.49 MB
pdfDział 22.54 MB
pdfDział 31.74 MB
pdfDział 4688.66 KB
pdfDział 51.54 MB
pdfDział 6171.34 KB

 

***

Nowe przepisy dla lotnictwa ogólnego – Part NCO

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że od dnia 28 października br. dla niezarobkowych operacji lotniczych, wykonywanych z wykorzystaniem statków powietrznych innych niż skomplikowane technicznie statki powietrzne z napędem silnikowym, zaczynają obowiązywać przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, zmienione przez rozporządzenie Komisji (UE) nr 800/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. oraz przez rozporządzenie Komisji (UE) nr 379/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r.

Wejście w życie powyższego rozporządzenia oznacza stosowanie załącznika VII (Part-NCO) do operacji niezarobkowych wykonywanych z wykorzystaniem statków powietrznych innych niż skomplikowane technicznie statki powietrzne z napędem silnikowym z poniższymi wyjątkami:

a. NCO.OP.190  (Użycie dodatkowego tlenu) – szybowce,
b. NCO.IDE.A.155  lit b) ppkt 1 (Dodatkowy tlen w samolotach z kabiną bez hermetyzacji) – samoloty,
c. NCO.IDE.H.155 lit b ppkt 1 (Dodatkowy tlen w śmigłowcach z kabiną bez hermetyzacji) – śmigłowce,
d. NCO.IDE.S.130 lit. a) (Dodatkowy tlen) – szybowce,
e. NCO.IDE.B.121 lit. a)  (Dodatkowy tlen) – balony,
f. NCO.IDE.A.170 (Awaryjny nadajnik lokalizacyjny (ELT)) – samoloty,
g. NCO.IDE.H.170 (Awaryjny nadajnik lokalizacyjny (ELT)) – śmigłowce,
h. NCO.IDE.S.115 lit. a) ppkt 2 (Operacje VFR – przyrządy pilotażowe i nawigacyjne) – szybowce,
i. NCO.IDE.S.120 lit. b)  (Loty chmurowe – przyrządy pilotażowe i nawigacyjne) – szybowce.

Przepisy wymienione w lit. a – i będą miały zastosowanie od dnia 25.08.2016 r.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 dotyczy tylko tych statków powietrznych, które posiadają świadectwo typu wydane przez EASA. Dla pozostałych statków powietrznych w dalszym ciągu będą stosowane przepisy załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych – tj. „Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych lotnictwa ogólnego i usługowego oraz obowiązków ich użytkowników (PL-6)”.

***

Certyfikacja przewoźników lotniczych wykonujących operacje lotnicze z wykorzystaniem szybowców i balonów, wg rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. certyfikacja przewoźników lotniczych, wykonujących operacje lotnicze z wykorzystaniem szybowców i balonów, będzie prowadzona w oparciu o przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008.

W procesie certyfikacji będą miały zastosowanie wymogi zawarte w załączniku III (Part-ORO) oraz odpowiednie części załącznika IV (Part-CAT). Jednocześnie Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że w pierwszej połowie listopada odbędą się warsztaty, w ramach których omówione zostaną szczegółowe wymagania związane z nowymi przepisami.

***

Notyfikacja odstępstwa w przedmiocie wymagań dotyczących czasu lotu i służby oraz wypoczynku dla członków załogi lotniczej
Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków rozliczania czasu pracy członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu (Dz. U. z 2014 poz. 663) RP skorzystała z procedury przewidzianej w art. 8 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3922/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego, zgodnie z którą Państwo Członkowskie może przyjąć lub utrzymać przepisy dotyczące: OPS 1.1105 punkt 6, OPS 1.1110 punkty 1.3 oraz 1.4.1, OPS 1.1115, a także OPS 1.1125 punkt 2.1 1 części Q załącznika III, do czasu ustanowienia zasad wspólnotowych opartych na wiedzy naukowej i najlepszych praktykach.
docplik do pobrania28.5 KB

 ***

Komunikat wydany na bazie EASA SIB No: 2014-14
Dotyczy: wszystkich operatorów statków powietrznych wykorzystujących system CPDLC w europejskiej przestrzeni powietrznej w modzie VDL 2.

W związku z wyjątkowo dużą ilością zgłoszeń dotyczących problemów z transmisją danych przesyłanych za pomocą łącza CPDLC pracującego w modzie VDL 2, operatorzy korzystający z takiego systemu powinni zapewnić dostosowanie i wdrożenie procedur operacyjnych przewidujących sposób postępowania załogi w przypadku zaistnienia problemów z transmisją danych za pomocą systemu CPDLC oraz uwzględnić na etapie operacyjnego przygotowania lotu możliwość zaistnienia takiego problemu.
Pełna treść komunikatu:
docplik do pobrania26.5 KB

 ***

Notyfikacja odstępstw od przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012
Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Komisji (UE) nr 800/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 skorzystano z procedury zgłaszania odstępstw przewidzianych w art. 10 ust. 3 zmienionego rozporządzenia (UE) nr 965/2012. 
Pełny komunikat:
docplik do pobrania36 KB


***

Wytyczne nr 4 Prezesa ULC
W dniu 3 czerwca 2013 roku Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podpisał wytyczne nr 4 w sprawie prowadzenia operacji lotniczych w obszarach zanieczyszczonych pyłem wulkanicznym.
pdf plik do pobrania 392.72 Kb

***

Komunikat  w sprawie personelu pokładowego - aktualizacja

W dniu 8.03.2013 przedstawiciel Urzędu Lotnictwa Cywilnego uczestniczył w spotkaniu organizowanym przez EASA w zakresie przepisów dotyczących szkolenia wstępnego personelu pokładowego oraz wydawania Świadectw dopuszczenia do pracy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele EASA, Komisji Europejskiej oraz nadzorów lotniczych. Spotkanie zostało zorganizowane w związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do EASA z Państw Członkowskich w zakresie interpretacji przepisów, które wchodzą w życie w dniu 8.04.2013 – Part-CC. W związku z wnioskami wynikającymi z tego spotkania Prezes Urzędu uaktualnił Komunikat w sprawie personelu pokładowego. Przewoźnicy, którzy już złożyli wnioski o wydanie stosownego upoważnienia lub zamierzają takie wnioski złożyć proszeni są o zaktualizowanie swoich procedur.

Informacja dotycząca nowych przepisów dla personelu pokładowego:

pdf plik do pobrania 675.66 Kb

Poniżej znajdą Państwo materiały ze spotkania, m.in. prezentację EASA oraz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

pdf plik do pobrania 354.82 Kb
pdf plik do pobrania 513.44 Kb


***
Przypominany o zbliżającym się terminie wprowadzenia istotnych zmian w zawartości niektórych pól w planie lotu.
W piśmie ICAO State Letter AN 13/2.1-080/50 z dnia 25 czerwca 2008 r., określono zakres i harmonogram wprowadzania zmian.
Modyfikacja zawartości pól formularza FPL wprowadzona została Zmianą 1 do 15 Edycji PANS-ATM, Doc 4444, ostateczny i nieprzekraczalny  termin wprowadzenia zmiany określono na 15 listopada 00:00 UTC 2012.

Zmiana będzie miała bardzo istotny wpływ na wszystkie podmioty wysyłające i przetwarzające plany lotu .
Operatorzy statków powietrznych, biura odpraw załóg, firmy świadczące usługi administracyjne i operacyjne, wszyscy nadawcy i odbiorcy planów lotu powinni zweryfikować procedury i zapisy odnoszące się do przetwarzania planów lotu , przygotować odpowiednie zmiany i przeprowadzić szkolenia personelu operacyjnego z zakresu zmian wprowadzonych przez ICAO.

Więcej informacji na:

http://www.eurocontrol.int/articles/icao-flight-planning-modifications-2012
http://www2.icao.int/en/FITS/FITSLibrary/FPL%2020102%20Generic%20Guidance%20Material.pdf

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies