28.10.2007 Aktualizacja: 30.05.2022

Koncesja na wykonywanie przewozu lotniczego

Podstawa prawna

Ogólne warunki
Wniosek
Wykaz dokumentów do wniosku
Opłata lotnicza
Kontakt


Podmioty posiadające wydaną przez Prezesa ULC koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego:

xlsplik do pobrania45.5 KB

 


Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  Rady (WE) Nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty, w dalszej części informacji – „rozporządzenie  nr 1008/2008”
  pdf plik do pobrania 144.37 Kb
 • Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, w dalszej części informacji – „ustawa Prawo lotnicze”  http://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-krajowe/204-ustawa-prawo-lotnicze-i-akty-wykonawcze
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców pdfplik do pobrania591.55 KB
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wykazu dokumentów, informacji i oświadczeń, jakie jest obowiązany przedłożyć przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie koncesji lub przewoźnik lotniczy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego, w dalszej części informacji – „rozporządzenie MI” pdfRozporządzenie-MI

Ogólne warunki

Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego, tj. w zakresie wykonywania lotów, w których przewozi się pasażerów, ładunki lub pocztę za wynagrodzeniem lub w ramach najmu.
Z obowiązku uzyskania koncesji zwolnione jest wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

 • przewozu lotniczego realizowanego wyłącznie przy użyciu statków powietrznych bezsilnikowych lub statków powietrznych ultralekkich (o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg),
 • lotów lokalnych (lotów nieobejmujących przewozu pasażerów, ładunku lub poczty między różnymi lotniskami lub innymi zatwierdzonymi miejscami do lądowania).

Koncesja udzielana jest na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy. Przedsiębiorca zamierzający wykonywać działalność gospodarczą w zakresie przewozów lotniczych (za wyjątkiem dwóch ww. kategorii lotów wyłączonych z obowiązku uzyskania koncesji) składa do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wniosek o udzielenie koncesji.
Zgodnie z art. 4 rozporządzenia nr 1008/2008, główne miejsce działalności przedsiębiorcy ubiegającego się o wydanie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego musi znajdować się w tym państwie członkowskim UE, którego organ wydaje koncesję, a wykonywanie przewozów lotniczych oddzielnie lub w połączeniu z każdą inną działalnością handlową przy użyciu statku powietrznego lub z naprawą i konserwacją statków powietrznych, powinno stanowić jego podstawową działalność gospodarczą.

UWAGA!

Mając na uwadze, że:

 • w polskim obszarze prawnym funkcjonują trzy kategorie podmiotów prawnych: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
 • spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną będące spółkami osobowymi, należy kwalifikować jako jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (ustawodawca wyposaża spółki te w zdolność prawną, nie nadaje natomiast statusu osoby prawnej);
 • definicja legalna przedsiębiorstwa, któremu może być przyznana koncesja – zawarta w art. 2 pkt 3 rozporządzenia nr 1008/2008 – wskazuje, iż koncesja może być przyznana każdej osobie fizycznej lub prawnej nastawionej lub nienastawionej na osiągnięcie zysku, lub oficjalnemu organowi posiadającemu osobowość prawną lub jej nieposiadającemu; w katalogu podmiotów uprawnionych do uzyskania koncesji – inaczej niż ma to miejsce w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców – nie znalazły się więc „jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej”, do których należy zakwalifikować spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną;
 • definicja legalna przewoźnika lotniczego – zawarta w art. 2 pkt 10 rozporządzenia nr 1008/2008 – wskazuje, iż przewoźnikiem lotniczym może być przedsiębiorstwo posiadające ważną koncesję lub równoważny dokument;

należy stwierdzić, iż przedsiębiorca działający w formie spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej nie jest uprawniony do uzyskania koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego.

Wniosek

W celu złożenia wniosku o udzielenie koncesji należy wypełnić formularz informacji określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia MI.
pdfRozporzadzenie-MI-07072020-zal.-1.pdf

Wniosek (formularz) należy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji przedsiębiorcy wnioskodawcy.

Do wniosku należy załączyć wszystkie informacje i dokumenty określone poniżej.

Wykaz dokumentów w postępowaniu o przyznanie koncesji

I. Do wniosku o wydanie koncesji na wykonywanie regularnych/nieregularnych przewozów lotniczych przy użyciu statków powietrznych bez ograniczenia maksymalnej masy startowej (MTOM) lub liczby miejsc pasażerskich, przedsiębiorca powinien dołączyć następujące informacje i dokumenty:

1. dokumenty określające status prawny wnioskodawcy będącego osobą prawną – akt zawiązania osoby prawnej stanowiący w przypadku:
• spółki akcyjnej - statut, uwzględniający wszystkie wprowadzone w nim zmiany, i oświadczenie woli o zgodzie na zawiązanie spółki, brzmienie statutu oraz na objęcie akcji,
• prostej Spółki akcyjnej – umowa spółki, uwzględniającą wszystkie wprowadzone w niej zmiany,
• spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - umowę spółki, uwzględniającą wszystkie wprowadzone w niej zmiany.

2. dokument potwierdzający dysponowanie przez wnioskodawcę co najmniej jednym zarejestrowanym na terytorium Unii Europejskiej statkiem powietrznym, którego jest właścicielem, lub który użytkuje na podstawie umowy leasingu bez załogi, o której mowa w art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 1008/2008;

3. dokumenty i oświadczenia, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, potwierdzające spełnianie wymogu dobrej reputacji przez członków zarządu oraz prokurentów – w przypadku osoby prawnej – albo przez osobę fizyczną i prokurentów – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

• gdy posiadają obywatelstwo polskie:
- oświadczenie, że wobec danej osoby nie ogłoszono upadłości, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228),
- zaświadczenie, że dana osoba nie jest wpisana jako dłużnik do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego,
- informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą, że dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, bezpieczeństwu powszechnemu, mieniu, obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, prawom osób wykonujących pracę zarobkową, wiarygodności dokumentów, za przestępstwo wskazane w Kodeksie spółek handlowych oraz za umyślne przestępstwo wskazane w ustawie Prawo lotnicze,

• gdy nie posiadają obywatelstwa polskiego – dokumenty wskazane wyżej dla osób posiadających obywatelstwo polskie albo dokumenty równoważne tym dokumentom, a w przypadku gdy państwo pochodzenia lub państwo stałego zamieszkania, nie wydaje takich dokumentów – oświadczenie pod przysięgą lub w przypadku państw, w których nie istnieje forma oświadczenia pod przysięgą – uroczyste oświadczenie złożone przez wnioskodawcę przed właściwym organem sądowym lub administracyjnym, lub, w stosownych przypadkach, przed notariuszem lub uprawnionym organem zawodowym państwa członkowskiego, z którego osoba ta pochodzi lub w którym ma ona swoje stałe miejsce pobytu. Taki organ, notariusz lub uprawniony organ zawodowy wydają certyfikat potwierdzający autentyczność oświadczenia złożonego pod przysięgą lub w drodze uroczystego oświadczenia;

4. kopię dokumentu potwierdzającego objęcie wnioskodawcy ważnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w zakresie przewozu lotniczego. Dokument ten powinien być zgodny z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 785/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych zmienionego rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 285/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. oraz z wymogami art. 11 rozporządzenia nr 1008/2008;

5. oświadczenie wnioskodawcy, że nie zgłoszono wniosku o ogłoszenie upadłości oraz że nie znajduje się on w stanie likwidacji;

6. dowód uiszczenia opłaty lotniczej, o której mowa w art. 26a ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo lotnicze;

7. plan gospodarczy**;

8. dokumenty wskazujące na posiadanie przez przedsiębiorcę możliwości finansowania działalności objętej wnioskiem o koncesję:

 • najnowsze wewnętrzne sprawozdanie zarządcze oraz, gdy jest dostępne poddane kontroli biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy,
 • przewidywany bilans oraz rachunek zysków i strat na kolejne trzy lata,
 • podstawa przewidywanych kosztów i przychodów w formie danych liczbowych w stosunku do takich pozycji jak paliwo, taryfy i stawki, wynagrodzenia, konserwacja, amortyzacja, wahania kursu walutowego, opłaty lotniskowe, opłaty nawigacyjne, koszty obsługi naziemnej, ubezpieczenie itd. (na kolejne 3 lata),
 • prognozy dotyczące ruchu lotniczego/przychodów (na kolejne 3 lata),
 • szczegółowe dane dotyczące kosztów rozpoczęcia działalności ponoszonych w okresie od złożenia wniosku do rozpoczęcia działalności objętej wnioskiem oraz wyjaśnienie, w jaki sposób proponuje się sfinansować te koszty,
 • szczegółowe dane dotyczące istniejących i przewidywanych źródeł finansowania (dla kolejnych 3 lat),
 • informacje dotyczące powiązań przedsiębiorcy z innymi przedsiębiorcami – w przypadku gdy przedsiębiorca jest częścią grupy przedsiębiorstw,
 • przewidywane rachunki przepływów pieniężnych oraz plany dotyczące płynności w okresie pierwszych trzech lat prowadzenia operacji,
 • szczegółowe dane dotyczące finansowania nabycia/leasingu statku powietrznego, w tym, w przypadku leasingu, terminy i warunki umowy;

9. dowód uiszczenia opłaty skarbowej –w sytuacjach przewidzianych przez ustawę o opłacie skarbowej; w szczególności w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (zwolnione z opłaty skarbowej jest złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez uprawniony organ - upoważniające do odbioru dokumentów).

**
Plan gospodarczy powinien obejmować okres przynajmniej pierwszych 3 lat prowadzenia operacji. Powinien on zawierać szczegółowy opis planowanej działalności handlowej przewoźnika lotniczego w danym okresie, uwzględniający spodziewany rozwój rynku i planowane inwestycje, w tym skutki finansowe i gospodarcze tej działalności.
Plan gospodarczy powinien zawierać w szczególności następujące informacje:

 • oznaczenie przedsiębiorcy,
 • rodzaj i zakres dotychczasowej działalności przedsiębiorcy,
 • datę planowanego rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego,
 • krótką analizę rynku, na którym przedsiębiorca planuje rozpocząć działalność gospodarczą, wraz z przewidywaniami co do jego rozwoju w okresie objętym planem i pozycji przedsiębiorcy na tym rynku,
 • szczegółowy opis planowanej działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego, w tym określenie rodzaju, zakresu i warunków oferowanych usług, jak również określenie wykorzystywanych statków powietrznych,
 • założenia dla prognoz finansowych,
 • prognozy finansowe dotyczące wyników działalności przedsiębiorcy w okresie objętym planem gospodarczym, w szczególności umożliwiające ocenę spełnienia wymogów określonych w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 1008/2008,
 • opis inwestycji planowanych przez przedsiębiorcę,
 • opis powiązań finansowych przedsiębiorcy z inną działalnością gospodarczą, w którą przedsiębiorca jest zaangażowany bezpośrednio lub przez przedsiębiorstwa powiązane.

Plan gospodarczy musi wykazywać, że przedsiębiorca:
a) może w każdym momencie wypełnić swoje istniejące i potencjalne zobowiązania, ustalone na podstawie realistycznych założeń, przez okres 24 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia operacji; oraz
b) może pokryć koszty stałe i operacyjne ponoszone w związku z prowadzonymi operacjami zgodnie ze swym planem gospodarczym i ustalone na podstawie realistycznych założeń, przez okres 3 miesięcy od daty rozpoczęcia prowadzenia operacji, nie uwzględniając żadnych przychodów z prowadzonych przez niego operacji.

Powyższe dokumenty dołączane do wniosku powinny zawierać dane aktualne na dzień złożenia wniosku o udzielenie koncesji.
Ponadto, dokumenty wskazane w pkt 3 powinny być sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku.
Przedsiębiorca może przedłożyć kopie ww. dokumentów, z wyjątkiem dokumentów składanych w formie oświadczenia.
Dokumenty sporządzone w języku obcym, z zastrzeżeniem kopii dokumentu potwierdzającego objęcie przedsiębiorcy ważnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w zakresie przewozu lotniczego, dołącza się wraz z tłumaczeniem na język polski.


Dodatkowo Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych danych i dokumentów mogących uprawdopodobnić, że spełni on warunki wykonywania działalności gospodarczej, które będą określone w koncesji lub wynikają z właściwych przepisów.

Ponadto najpóźniej w dniu poprzedzającym wydanie koncesji wnioskodawca zobowiązany jest do posiadania wydanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego certyfikatu AOC będącego decyzją ostateczną.

 

II. Do wniosku o wydanie koncesji na wykonywanie regularnych/nieregularnych przewozów lotniczych przy użyciu statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 ton lub o liczbie miejsc pasażerskich poniżej 20, przedsiębiorca powinien dołączyć następujące informacje i dokumenty:

1. dokumenty określające status prawny wnioskodawcy będącego osobą prawną – akt zawiązania osoby prawnej stanowiący w przypadku:
• spółki akcyjnej - statut, uwzględniający wszystkie wprowadzone w nim zmiany, i oświadczenie woli o zgodzie na zawiązanie spółki, brzmienie statutu oraz na objęcie akcji,
• prostej spółki akcyjnej - umowę spółki, uwzględniającą wszystkie wprowadzone w niej zmiany,
• spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - umowę spółki, uwzględniającą wszystkie wprowadzone w niej zmiany.

2. dokument potwierdzający dysponowanie przez wnioskodawcę co najmniej jednym zarejestrowanym na terytorium Unii Europejskiej statkiem powietrznym, którego jest właścicielem, lub który użytkuje na podstawie umowy leasingu bez załogi, o której mowa w art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 1008/2008;

3. dokumenty i oświadczenia, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, potwierdzające spełnianie wymogu dobrej reputacji przez członków zarządu oraz prokurentów – w przypadku osoby prawnej – albo przez osobę fizyczną i prokurentów – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

• gdy posiadają obywatelstwo polskie:
- oświadczenie, że wobec danej osoby nie ogłoszono upadłości, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228),
- zaświadczenie, że dana osoba nie jest wpisana jako dłużnik do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego,
- informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą, że dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, bezpieczeństwu powszechnemu, mieniu, obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, prawom osób wykonujących pracę zarobkową, wiarygodności dokumentów, za przestępstwo wskazane w Kodeksie spółek handlowych oraz za umyślne przestępstwo wskazane w ustawie Prawo lotnicze,

• gdy nie posiadają obywatelstwa polskiego – dokumenty wskazane wyżej dla osób posiadających obywatelstwo polskie albo dokumenty równoważne tym dokumentom, a w przypadku gdy państwo pochodzenia lub państwo stałego zamieszkania, nie wydaje takich dokumentów – oświadczenie pod przysięgą lub w przypadku państw, w których nie istnieje forma oświadczenia pod przysięgą – uroczyste oświadczenie złożone przez wnioskodawcę przed właściwym organem sądowym lub administracyjnym, lub, w stosownych przypadkach, przed notariuszem lub uprawnionym organem zawodowym państwa członkowskiego, z którego osoba ta pochodzi lub w którym ma ona swoje stałe miejsce pobytu. Taki organ, notariusz lub uprawniony organ zawodowy wydają certyfikat potwierdzający autentyczność oświadczenia złożonego pod przysięgą lub w drodze uroczystego oświadczenia;

4. kopię dokumentu potwierdzającego objęcie wnioskodawcy ważnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w zakresie przewozu lotniczego. Dokument ten powinien być zgodny z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 785/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych zmienionego rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 285/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. oraz z wymogami art. 11 rozporządzenia nr 1008/2008;

5. oświadczenie wnioskodawcy, że nie zgłoszono wniosku o ogłoszenie upadłości oraz że nie znajduje się on w stanie likwidacji;

6. dowód uiszczenia opłaty lotniczej, o której mowa w art. 26a ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo lotnicze;

7. dokumenty finansowe:

 • aktualny bilans sporządzony zgodnie z przepisami o rachunkowości lub jeżeli przepisy o rachunkowości nie wymagają sporządzenia bilansu – inny dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę kapitału netto*** w wysokości co najmniej 100 000 EUR;
 • jeżeli kapitał netto ma wartość niższą - dokumenty wskazujące na posiadanie przez przedsiębiorcę możliwości finansowania działalności objętej wnioskiem o koncesję:
  • najnowsze wewnętrzne sprawozdanie zarządcze oraz, gdy jest dostępne poddane kontroli biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy,
  • przewidywany bilans oraz rachunek zysków i strat na kolejne trzy lata,
  • podstawa przewidywanych kosztów i przychodów w formie danych liczbowych w stosunku do takich pozycji jak paliwo, taryfy i stawki, wynagrodzenia, konserwacja, amortyzacja, wahania kursu walutowego, opłaty lotniskowe, opłaty nawigacyjne, koszty obsługi naziemnej, ubezpieczenie itd. (na kolejne 3 lata),
  • prognozy dotyczące ruchu lotniczego/przychodów (na kolejne 3 lata),
  • szczegółowe dane dotyczące kosztów rozpoczęcia działalności ponoszonych w okresie od złożenia wniosku do rozpoczęcia działalności objętej wnioskiem oraz wyjaśnienie, w jaki sposób proponuje się sfinansować te koszty,
  • szczegółowe dane dotyczące istniejących i przewidywanych źródeł finansowania (dla kolejnych 3 lat),
  • informacje dotyczące powiązań przedsiębiorcy z innymi przedsiębiorcami – w przypadku gdy przedsiębiorca jest częścią grupy przedsiębiorstw,
  • przewidywane rachunki przepływów pieniężnych oraz plany dotyczące płynności w okresie pierwszych trzech lat prowadzenia operacji,
  • szczegółowe dane dotyczące finansowania nabycia/leasingu statku powietrznego, w tym, w przypadku leasingu, terminy i warunki umowy;

8. dowód uiszczenia opłaty skarbowej – w sytuacjach przewidzianych przez ustawę o opłacie skarbowej; w szczególności w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (zwolnione z opłaty skarbowej jest złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez uprawniony organ - upoważniające do odbioru dokumentów).

***
Kapitał netto (*z zastrzeżeniem informacji poniżej) to suma kapitału podstawowego, kapitału z aktualizacji wyceny, kapitału zapasowego, kapitałów rezerwowych pomniejszona o należne wpłaty na kapitał podstawowy oraz udziały własne oraz uwzględniająca zachowany wynik lat ubiegłych (zysk wartość dodatnia, strata wartość ujemna) oraz wynik roku bieżącego (zysk wartość dodatnia, strata wartość ujemna), a także odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna). Tym samym kapitał netto jest utożsamiany z kapitałem własny podmiotu.

*Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż od 1 stycznia 2016 r. weszła w życie zmiana ustawy o rachunkowości w zakresie zasady prezentacji udziałów i akcji własnych oraz należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy. Tym samym przy wyliczeniu wskaźnika „kapitał netto” należy mieć na uwadze ww. zmianę przepisów prawa. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe podmiotu będzie sporządzone z uwzględnieniem ww. nowelizacji, definicja kapitału netto jako utożsamianego z kapitałem własnym będzie następująca:

Kapitał netto to suma kapitału podstawowego, kapitału z aktualizacji wyceny, kapitału zapasowego, kapitałów rezerwowych  uwzględniająca zachowany wynik lat ubiegłych (zysk wartość dodatnia, strata wartość ujemna) oraz wynik roku bieżącego (zysk wartość dodatnia, strata wartość ujemna), a także odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).

Jednocześnie informujemy, że powyższe wytyczne w zakresie rozumienia terminu "kapitał netto" stanowią pogląd Urzędu na treść obowiązującego prawa i należy je traktować jako dobre praktyki.  Wytyczne te nie wiążą Prezesa Urzędu w postępowaniach administracyjnych oraz ewentualnych postępowaniach sądowych.

Powyższe dokumenty dołączane do wniosku powinny zawierać dane aktualne na dzień złożenia wniosku.
Ponadto, dokumenty wskazane w pkt 3 powinny być sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku.
Przedsiębiorca może przedłożyć kopie ww. dokumentów, z wyjątkiem dokumentów składanych w formie oświadczenia.
Dokumenty sporządzone w języku obcym, z zastrzeżeniem kopii dokumentu potwierdzającego objęcie przedsiębiorcy ważnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w zakresie przewozu lotniczego, dołącza się wraz z tłumaczeniem na język polski.

Dodatkowo Prezes Urzędu może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych danych i dokumentów mogących uprawdopodobnić, że spełni on warunki wykonywania działalności gospodarczej, które będą określone w koncesji lub wynikają z właściwych przepisów.

Wymienione w niniejszym punkcie dokumenty mają również zastosowanie w odniesieniu do wnioskodawców, których planowany obrót przekracza 3 miliony EUR rocznie zamierzających wykonywać przewozy regularne.

Ponadto najpóźniej w dniu poprzedzającym wydanie koncesji wnioskodawca zobowiązany jest do posiadania wydanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego certyfikatu AOC będącego decyzją ostateczną.

 

Opłata lotnicza

Wszelkie informacje dotyczące opłat lotniczych znajdują się w zakładce: Opłaty lotnicze i skarbowe > Tabela opłat lotniczych

Przyznanie koncesji
Jak wskazano powyżej, czynności w sprawie udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego podejmowane są na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy. Podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji przedsiębiorcy wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi informacjami i dokumentami (wykaz dokumentów patrz wyżej: Wykaz dokumentów w postępowaniu o przyznanie koncesji) należy dostarczyć do siedziby Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dokumentację można złożyć: - osobiście – w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Lotnictwa Cywilnego, lub - listownie – na adres Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa.  Bieg terminów wyznaczonych prawem na rozpatrzenie wniosku o wydanie koncesji liczony jest od dnia doręczenia wniosku o wydanie koncesji. Zgodnie z art. 10 rozporządzenia 1008/2008 decyzje w sprawie złożonego wniosku podejmowane są  jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy po przekazaniu wszelkich niezbędnych informacji, biorąc pod uwagę wszystkie dostępne dowody. W przypadku stwierdzenia braków w złożonej dokumentacji o charakterze formalnym wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do usunięcia tych braków w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania (zgodnie a art. 64 § 2 KPA). W przypadku gdy w ramach weryfikacji materialnej dokumentów wystąpią wątpliwości bądź konieczność uzupełnienia dokumentacji wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do wyjaśnienia lub uzupełnienia dokumentów (zgodnie z art. 50 KPA).
Koncesja wydawana jest w formie decyzji administracyjnej, po uprzednim spełnieniu przez wnioskodawcę wszystkich wymogów przepisów prawa.
W koncesji określa się:
1) osobę koncesjonariusza i jego siedzibę lub miejsce zamieszkania osoby fizycznej;
2) strukturę kapitałową spółki koncesjonariusza, o ile działa on w takiej formie prawnej;
3) rodzaj, zakres i przedmiot działalności objętej koncesją;
4) obszar działalności,
5) szczególne warunki wykonywania działalności.

Niespełnienie wszystkich wymogów niezbędnych do uzyskania koncesji skutkować będzie wydaniem decyzji w sprawie odmowy wydania koncesji. Od decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego odwołanie nie przysługuje, jednak strona może zwrócić się do Prezesa Urzędu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 Zawieszenie i cofnięcie koncesji

Koncesja jest ważna tak długo jak długo przewoźnik spełnia wymogi do jej utrzymania. W każdym przypadku (niezależnie od źródła pozyskania informacji), w którym zachodzi podejrzenie że przewoźnik nie spełnia wymogów do utrzymania ważności koncesji, podjęte będą czynności mające na celu zweryfikowanie tego podejrzenia. Jeżeli dokonana analiza potwierdza, że przewoźnik nie spełnia któregoś z warunków do utrzymania koncesji, to wszczynane jest postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia lub w stosownych wypadkach zawieszenia posiadanej przez tego przewoźnika koncesji. Ewentualne zawieszenie lub cofnięcie posiadanej koncesji dokonywane jest w ramach trybu przewidzianego w KPA. W przypadku wystąpienia przesłanki inicjującej omawiane postępowanie przewoźnik zawiadamiany jest pisemnie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia lub cofnięcia posiadanej koncesji. Po zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie przewoźnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony, jak również wyznaczony zostanie termin na złożenie dodatkowych wyjaśnień, wniosków oraz wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału dowodowego, a także zgłoszonych żądań. W przypadku, gdy przeprowadzone postepowanie potwierdzi, że wymogi do uzyskania koncesji nie są spełnione, zostanie wydana decyzja administracyjna w sprawie zawieszenia lub cofnięcia koncesji.

Oprócz generalnej przesłanki niedopełnienia wszystkich wymogów do utrzymania ważności koncesji przepisy szczególne przewidują również zawieszenie lub cofnięcie koncesji w przypadku:
• niedopełnienia obowiązku przedłożenia aktualnego dokumentu potwierdzającego objęcie przewoźnika ważnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w wyznaczonym terminie (zgodnie z art. 171a ust. 3 i 4 ustawy Prawo lotnicze), • istotnych wątpliwości co do spełniania przez przewoźnika warunków finansowych rozdziału II rozporządzenia 1008/2008 (zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia 1008/2008),
• zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC) (zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia 1008/2008);
• świadomego lub z powodu zaniedbania dostarczenia Prezesowi Urzędu informacji, których istotne szczegóły są niezgodne z prawdą (zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia 1008/2008).

Ponadto, aktualny stan prawny przewiduje możliwość fakultatywnego podjęcia czynności w sprawie  zawieszenia lub cofnięcia koncesji – np. w przypadku nieprzedłożenia w wyznaczonym terminie sprawozdania finansowego poddanego badaniu biegłego rewidenta (art. 9 ust. 3 rozporządzenia 1008/2008) lub niespełniania wymogu dobrej reputacji (art. 9 ust. 6 rozporządzenia 1008/2008).

Podobnie jak w przypadku decyzji o udzieleniu/odmowie udzielenia koncesji, od decyzji w sprawie cofnięcia lub zawieszenia koncesji odwołanie nie przysługuje, jednak strona może zwrócić się do Prezesa Urzędu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 Koncesja tymczasowa

Koncesja tymczasowa może być wydana przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego – w drodze decyzji administracyjnej – po uprzednim zawieszeniu ważności koncesji na czas ważności koncesji tymczasowej. Koncesja tymczasowa jest wydawana na okres do 12 miesięcy.

Warunkiem wydania koncesji tymczasowej jest:
• brak  zagrożenia bezpieczeństwa,
• odzwierciedlenie w tymczasowej koncesji, w stosownych przypadkach, wszelkich zmian w certyfikacie AOC,

• występowanie realnej perspektywy odbudowy sytuacji finansowej w okresie obowiązywania koncesji tymczasowej. W celu potwierdzenia ostatniego z ww. warunków przewoźnik lotniczy przedstawia Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego program naprawczy potwierdzający realną perspektywę poprawy sytuacji finansowej przewoźnika w okresie obowiązywania koncesji tymczasowej.

Po upływie ważności koncesji tymczasowej Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego bez zbędnej zwłoki stwierdza wygaśnięcie decyzji o zawieszeniu koncesji.

Kontakt

Komórka prowadząca:
Departament Rynku Transportu Lotniczego
Wydział Lotniczej Działalności Gospodarczej (LER-1)
tel. +48 22 520 72 50/51
fax: +48 22 520 73 49

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies