28.10.2007 Aktualizacja: 22.03.2023

Zezwolenia na obsługę naziemną w portach lotniczych

Podstawa prawna
Warunki ogólne
Wymagane dokumenty
Wytyczne w zakresie Planu gospodarczego
Opłata lotnicza
Wykaz agentów handlingowych
Kontakt


ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE USŁUG OBSŁUGI NAZIEMNEJ NA RZECZ OSÓB TRZECICH

Podstawa prawna

• art. 173 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012, poz. poz. 933 i 951 i 1544 oraz z 2013 poz. 134, 628, 829 i 912)
• rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych (Dz. U. z 2013, poz. 1378)
• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej lotniczą (Dz. U. z 2013, poz. 67)

Warunki ogólne

I. Uzyskania zezwolenia wymaga wykonywanie działalności gospodarczej na lotniskach użytku publicznego w zakresie obsługi naziemnej statków powietrznych, załóg, pasażerów i ładunku, wykonywanej na rzecz przewoźników lotniczych i innych użytkowników statków powietrznych.

Obowiązek uzyskania zezwolenia, o którym mowa nie dotyczy:

1) przewoźników lotniczych wykonujących własną obsługę naziemną własnych statków powietrznych, załóg, pasażerów, bagażu, towarów lub poczty;
2) podmiotów wykonujących obsługę naziemną statków powietrznych, załóg, pasażerów, bagażu, towarów lub poczty w ramach działalności prowadzonej na swoją rzecz.

II. Liczba zezwoleń dla agentów obsługi naziemnej nie podlega ograniczeniom, z zastrzeżeniem określonym w art. 176b ww. ustawy.

III. W celu uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług obsługi naziemnej przedsiębiorca powinien wystąpić z wnioskiem do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Ww. wniosek powinien zawierać:
1) oznaczenie przedsiębiorcy, siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
2) numer wpisu we właściwym rejestrze przedsiębiorców, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru;
3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, o ile taki posiada;
4) określenie kategorii usług obsługi naziemnej lub rodzajów usług w poszczególnych kategoriach usług obsługi naziemnej, na które ma być udzielone zezwolenie;
5) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
6) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), o ile taki posiada;
7) miejsce wykonywania działalności (port lotniczy lub porty lotnicze);
8) określenie okresu, na który ma być udzielone zezwolenie;
9) określenie terminu rozpoczęcia działalności.

Wymagane dokumenty

IV. Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych (Dz. U. z 2013, poz. 1378) do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

1) umowę założycielską lub statut osoby prawnej ze wszystkimi zmianami – możliwe jest złożenie w formie kopii;

2) dokument potwierdzający tożsamość osoby fizycznej będącej wnioskodawcą, ze wskazaniem stałego miejsca zamieszkania oraz poświadczający jej obywatelstwo – w formie kopii dokumentu;

3) oświadczenie o przestrzeganiu przez przedsiębiorcę standardów w zakresie ochrony środowiska naturalnego;

4) oświadczenie o przestrzeganiu przez przedsiębiorcę standardów w zakresie bezpieczeństwa urządzeń i osób, chyba że sprawdzenia spełnienia tych wymagań dokonuje się w procesie certyfikacji, o której mowa w art. 160 ustawy;

5) oświadczenie o przestrzeganiu przez przedsiębiorcę wymagań dotyczących ochrony lotnictwa.

V. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w okresie poprzedzającym złożenie wniosku, w celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej pozwalającej na prowadzenie działalności w zakresie obsługi naziemnej do wniosku dołącza się dodatkowo:

1) zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, jeżeli przedsiębiorca jest obowiązany do jego sporządzenia na podstawie przepisów o rachunkowości lub innych przepisów szczególnych, a także opinię biegłego rewidenta, jeżeli obowiązek badania sprawozdania finansowego wynika z przepisów o rachunkowości lub innych przepisów szczególnych – możliwe jest złożenie w formie kopii;

2) roczną deklarację podatkową o podatku dochodowym za rok obrotowy poprzedzający złożenie wniosku – dla przedsiębiorców innych niż wymienieni w pkt 1 i prowadzących działalność w roku obrotowym poprzedzającym złożenie wniosku – możliwe jest złożenie w formie kopii;

3) aktualny wypełniony formularz dotyczący informacji finansowych, jaki przedsiębiorca składał do Głównego Urzędu Statystycznego – dla przedsiębiorców obowiązanych do składania formularzy na podstawie przepisów o statystyce publicznej – możliwe jest złożenie w formie kopii.

VI W przypadku przedsiębiorców rozpoczynających działalność, a także przedsiębiorców, o których mowa w pkt V, do wniosku dołącza się dodatkowo:

1) oświadczenia, że wobec przedsiębiorcy nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, nie znajduje się on w stanie likwidacji oraz że nie zgłoszono wniosku o ogłoszenie jego upadłości;

2) plan gospodarczy wskazujący, że wnioskodawca posiada zdolność finansową i gospodarczą pozwalającą na prowadzenie działalności w zakresie obsługi naziemnej w wybranych kategoriach usług przez okres co najmniej 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności – możliwe jest złożenie w formie kopii. Wytyczne w zakresie informacji, które powinny znaleźć się w Planie gospodarczym znajdują się poniżej w zakładce: Wytyczne w zakresie Planu gospodarczego.

VII. Dokumenty powinny zawierać dane aktualne na dzień złożenia wniosku, przy czym dokumenty,

o których mowa w IV pkt 1 pkt 3–5 oraz w VI pkt 1, powinny być ponadto wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed ich złożeniem.

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z tłumaczeniem na język polski

VIII. Zgodnie z art. 177 ust. 3 ustawy Prawo lotnicze jednym z warunków do uzyskania zezwolenia jest spełnienie wymogów dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

W celu spełnienia wymogów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o przedstawienie dokumentu potwierdzającego objęcie przedsiębiorstwa ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej stosownie do zakresu wskazanego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej lotniczą (Dz. U. z 2013, poz. 67).

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC podmiotów, o których mowa w odniesieniu do jednego
zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych kwoty:
1) 5 000 000 SDR dla podmiotów świadczących usługi określone w art. 176 pkt 3–5 i 7 ustawy;
2) 1 500 000 SDR dla podmiotów świadczących usługi określone w art. 176 pkt 1–2, 6 i 8–11 ustawy.

Wytyczne w zakresie Planu gospodarczego

W związku z brakiem w przepisach prawa szczegółowych informacji dotyczący danych, które powinny się znaleźć w planie gospodarczym, przygotowane zostały Wytyczne w zakresie planu gospodarczego. Ich celem jest ułatwienie przedsiębiorcom przygotowania planu gospodarczego na etapie wnioskowania o wydanie zezwolenia na obsługę naziemną w portach lotniczych, pozwolą na ocenę przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zdolności finansowej i gospodarczej pozwalającej na prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej w zakresie obsługi naziemnej. Niniejsze wytyczne stanowią minimalne wymagania w odniesieniu do planu gospodarczego. W przypadku wątpliwości co do przesłanych przez wnioskodawcę informacji i danych finansowych Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może wezwać wnioskodawcę do przesłania bardziej szczegółowych danych finansowych lub udzielenia wyjaśnień.

Wytyczne z zakresie przygotowywania planu gospodarczego dla podmiotów wnioskujących o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obsługi naziemnej 

docxwytyczne_plan_gosp_obsluga_naziemna.docx


Wytyczne z zakresie przygotowywania planu gospodarczego dla podmiotów wnioskujących o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obsługi naziemnej

pdfwytyczne_plan_gosp_obsluga_naziemna.pdf

Opłata lotnicza

Wszelkie informacje dotyczące opłat lotniczych znajdują się w zakładce: Opłaty lotnicze i skarbowe > Tabela opłat lotniczych


Wykaz podmiotów handlingowych

xlsxwykaz_podmiotow_handlingowych_22_03_2023.xlsx


Kontakt

Komórka prowadząca: Departament Rynku Transportu Lotniczego, Wydział Lotniczej Działalności Gospodarczej (LER-1)
tel. +48 22 520 72 50/51
fax: +48 22 520 72 50
e-mail:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies