20.11.2007 Aktualizacja: 24.06.2019

Pomoc publiczna

Podstawa prawna
Informacje ogólne
Warunki udzielenia wsparcia dla przedsiębiorcy
Możliwość dofinansowania nowych połączeń
Link do vademecum WE na temat pomocy publicznej
Kontakt


 

Podstawa prawna

- Art 87.1, 87.2, 87.3 i 88 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską
doc plik do pobrania 35.00 KB

- COM_2005_C312_Wytczne Wspólnoty w sprawie finansowania nowych portów lotniczych i linii lotniczych operujących z portów regionalnych
pdf plik do pobrania 486.34 KB

- Decyzja KE w sprawie pomoc na badania i rozwój lotnictwa przez Belgię na rzecz Techspace Aero_6.12.2006
pdf plik do pobrania 65.48 KB

- Decyzja KOM_w sprawie stosowania art. 86 ust.2 do pomocy państwa_28.11.2005
pdf plik do pobrania 87.81 KB

- Altmark judgement_PSO nie stanowi State Aid
pdf plik do pobrania 74.50 KB

- Rozporządzenie 659 z 1999 w sprawie zasad stosowania art 93
pdf plik do pobrania 478.45 KB

- Decyzja 393 z 2004 w sprawie pomocy publicznej Ryanair-Charleroi_12.2.2004
pdf plik do pobrania 499.82 KB

- Decyzja KE w sprawie pomoc na badania i rozwój lotnictwa w Belgii_6.12.2006
pdf plik do pobrania 65.48 KB

- Rozporządzenie 1628 z 2006 w sprawie stosowania art 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej
pdf plik do pobrania 149.52 KB

Informacje ogólne

Generalnie wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi. Kwestie pomocy publicznej regulowane są przez przepisy art. 36, 73, 86-89, 296 TWE.

Za pomoc publiczną mogą być uznane działania typu:

  • bezpośrednie dotacje,
  • zwolnienia podatkowe,
  • odraczanie, rozkładanie na raty podatku lub zaległości podatkowej oraz umarzanie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej,
  • li umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należnych od przedsiębiorcy świadczeń pieniężnych stanowiących środki publiczne oraz odstąpienie od ich ustalania lub poboru,
  • pożyczki, kredyty, poręczenia lub gwarancje udzielane na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.

Warunki udzielenia wsparcia dla przedsiębiorcy

Wsparcie dla przedsiębiorcy podlega przepisom dotyczącym pomocy publicznej, jeśli jednocześnie spełnione są następujące warunki:

1) pomoc adresowana jest do konkretnego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną,
2) pomoc dokonywana jest ze środków publicznych,
3) w wyniku udzielenia pomocy jej beneficjent uzyskuje konkretną korzyść ekonomiczną,
4) pomoc ma charakter selektywny,
5) w przypadku udzielenia pomocy występuje zakłócenie konkurencji lub groźba zakłócenia konkurencji w wymiarze wspólnotowym,
6) pomoc ma wpływ na wymianę handlową wewnątrz Unii.

W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, nie mamy do czynienia z pomocą publiczną w rozumieniu art. 87 ust. 1 TWE.

Najtrudniej jest wykazać zaistnienie dwóch ostatnich przesłanek, dlatego wymagają one indywidualnego rozstrzygnięcia.

Art 87.1 TWE - ogólny zakaz udzielania pomocy) oraz system wyjątków od tego zakazu

„Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Traktacie, jest nie do pogodzenia z regułami wspólnego rynku – w zakresie, w jakim narusza wymianę handlową pomiędzy Państwa Członkowskimi – wszelka pomoc udzielana przez Państwo lub ze źródeł państwowych, bez względu na formę, która przez uprzywilejowanie niektórych przedsiębiorstw lub niektórych gałęzi produkcji zakłóca konkurencję lub grozi jej zakłóceniem”

Art. 87.2 TWE – pomoc dopuszczalna z mocy prawa

Pomoc o charakterze socjalnym dla indywidualnych konsumentów, pod warunkiem, że jest przyznawana bez dyskryminacji ze względu na pochodzenie towaru, - pomoc udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne wydarzenia, - pomoc przyznawana dla pewnych regionów Republiki Federalnej Niemiec, szczególnie dotkniętych podziałem Niemiec, w zakresie niezbędnym do wyrównania strat gospodarczych spowodowanych przez ten podział.

Art. 87.3 TWE – pomoc wymagająca oceny dopuszczalności przez KE

Pomoc jest dopuszczalna, ale dopiero po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej po przeprowadzeniu procedury notyfikacyjnej:

a) pomoc przeznaczona na rozwój gospodarczy tych regionów, których poziom życia jest nienormalnie niski lub w których występuje niedostateczne zatrudnienie (pomoc regionalna - do tej pomocy kwalifikuje się całe terytorium RP),

b) pomoc przeznaczona na realizację projektów posiadających ogólnoeuropejskie znaczenie lub na zapobieżenie poważnym zakłóceniom w gospodarce któregokolwiek Państwa Członkowskiego (jednostki samorządu terytorialnego, rząd - KE musi zaakceptować – dla Urzędów Skarbowych małe znaczenie),

c) pomoc przeznaczona na ułatwienie rozwoju pewnych form działalności lub pewnych regionów gospodarczych, jeżeli nie zmienia ona warunków wymiany w zakresie naruszającym wspólny interes,

d) pomoc przeznaczona na promocję kultury i dziedzictwa narodowego, jeśli nie zmienia ona warunków wymiany handlowej oraz konkurencji we Wspólnocie, w zakresie naruszającym wspólny interes (w tej sprawi brak rozporządzenia i wytycznych),

e) inne rodzaje pomocy, które ustalone zostaną decyzją Rady podjęte na wniosek Komisji większością kwalifikowaną (np. pomoc dla sektora stoczniowego i węglowego).

Art. 88 TWE - badanie zgodności system pomocy z art. 87

Organem sprawującym nadzór oraz wyrażającym zgodę na dzielenie pomocy publicznej jest Komisja Europejska. Oczywiście przepisy unijne przewidują przypadki, gdy bezpośrednia zgoda KE (tj. każdorazowo) nie jest wymagana (dotyczy pomocy de minimis oraz pomocy na szkolenia, na zatrudnienie oraz dla małych i średnich przedsiębiorców – tzw. wyłączenia grupowe). Dlatego też w art. 7 projektu ustawy wprowadzono przepis dotyczący notyfikacji do Komisji Europejskiej projektów programów pomocowych, projektów pomocy indywidualnej oraz projektów pomocy indywidualnej na restrukturyzację. Zatwierdzeniu przez Komisję podlegać będzie również rozporządzenie określające obszary kraju, na których dopuszczalne jest udzielanie pomocy, o której mowa w art. 87 ust. 3 lit. a) oraz 87 ust. 3 lit. c) Traktatu, oraz maksymalne wielkości pomocy dla tych obszarów. W sytuacji, gdy nie jest wymagana zgoda KE- nie ma potrzeby przeprowadzania postępowania notyfikacyjnego.

Możliwość dofinansowania nowych połączeń

Możliwości przedmiotowego wsparcia określane zostały w punktach 74-75 i 79 Wytycznych wspólnotowych dotyczących finansowania portów lotniczych i pomocy państwa na rozpoczęcie działalności dla przedsiębiorstw lotniczych oferujących przeloty z regionalnych portów lotniczych z XII 2005 r. (2005/C 312/01). Dopuszczalne jest jedynie dofinansowanie liniom rozpoczęcie przewozów lotniczych do/z portów regionalnych (obsługujących poniżej 5 mln pasażerów rocznie) na nowych trasach lub nowych połączeń na danej trasie. W długim okresie objęta pomocą trasa musi okazać się rentowna. Dofinansowanie jest udzielane wyłącznie na dodatkowe koszty związane z uruchamianiem połączenia (np. koszty promocji, marketingu i reklamy) i nie może dotyczyć kosztów operacyjnych ponoszonych przez linie lotnicze. Okres udzielania pomocy nie może przekroczyć trzech lat, a wyjątkowych przypadkach pięciu, a wysokość wsparcia nie może przekroczyć 50 % wysokości kosztów kwalifikowanych poniesionych w ciągu tego roku i, w całym okresie wypłacania pomocy, średnio 30 % kosztów kwalifikowanych i powinna ulegać obniżeniu w kolejnych latach. Tego typu pomoc musi być notyfikowana Komisji Europejskiej, a procedury dopłat powinny być jawne i niedyskryminacyjne. Pomoc na otwarcie nowej trasy nie może być przyznana, jeżeli istnieje równoległe połączenie koleją szybkobieżną.

Link - Vademecum WE na temat pomocy publicznej

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/vademecum_on_rules_2007_en.pdf

Kontakt

 

Komórka prowadząca: Wydział Analiz Finansowo-Ekonomicznych (LER-3) Tel. +48 22 520 73 76/06 Fax. +48 22 520 73 49/06 email:
 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies