28.10.2007 Aktualizacja: 30.03.2018

Prawo sprzedaży przewozów lotniczych

Podstawa prawna
Warunki ogólne
Wniosek i wymagane dokumenty
Opłata lotnicza
Opłata skarbowa
Kontakt


Podstawa prawna

art. 196 i 196a ustawy Prawo Lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z 2014 r. poz. 768 oraz z 2015 r. poz. 978, 1221, 1586 i 1893), dalej „ustawa Prawo lotnicze”
link do ustawy Prawo lotnicze:
http://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-krajowe/204-ustawa-prawo-lotnicze-i-akty-wykonawcze

Warunki ogólne

Zgodnie z art. 196 ust. 2 ustawy Prawo lotnicze, przewoźnik lotniczy z państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo UE, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) może prowadzić sprzedaż przewozów lotniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po uzyskaniu zezwolenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, dalej „Prezes Urzędu”, wydawanego na wniosek tego przewoźnika, przy zachowaniu zasady wzajemności.
Przewoźnik lotniczy z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym może prowadzić sprzedaż przewozów lotniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak przedsiębiorca polski.

Prezes Urzędu może odmówić udzielenia zezwolenia:

• jeżeli udzielenie zezwolenia byłoby sprzeczne z wiążącymi umowami lub przepisami międzynarodowymi;
• wnioskodawca nie spełnił wymagań, o których mowa w art. 196 ust. 2 i 3 ustawy Prawo lotnicze.

Zezwolenie może być cofnięte gdy:
• zostanie wydane prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności objętej zezwoleniem;
• przedsiębiorca przestanie spełniać warunki określone przepisami prawa, wymagane do prowadzenia działalności określonej w zezwoleniu;
• przedsiębiorca nie usunie w wyznaczonym terminie, stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z przepisami prawa regulującymi działalność objętą zezwoleniem.

Do zezwoleń na prowadzenie sprzedaży przewozów lotniczych przez przewoźnika lotniczego z państwa trzeciego, w zakresie nieuregulowanym ustawą Prawo lotnicze stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.).

W zezwoleniu na prowadzenie sprzedaży przewozów lotniczych określa się:
- przewoźnika, jego siedzibę i oddział;
- zakres i przedmiot działalności objętej zezwoleniem;
- obszar działalności;
- okres ważności zezwolenia;
- szczególne warunki wykonywania działalności.

Zezwolenia udziela się na czas nieoznaczony.

Wniosek i wymagane dokumenty

W celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie sprzedaży przewozów lotniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przewoźnik lotniczy powinien wystąpić z wnioskiem o jego wydanie do Prezesa Urzędu.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

- certyfikat przewoźnika lotniczego wydany przez właściwy organ obcego państwa;
- zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru sądowego oddziału przedsiębiorstwa przewoźnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- zaświadczenie albo oświadczenie o nadaniu oddziałowi numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
- zaświadczenie albo oświadczenie o nadaniu oddziałowi numeru indentyfikacyjnego (REGON);
- określające podmiot reprezentujący przewoźnika lotniczego z państwa trzeciego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazując jego:
a) nazwisko i adres – w przypadku osoby fizycznej,
b) nazwę, siedzibę i adres oraz status – w przypadku osoby prawnej albo spółki prawa handlowego nieposiadającej osobowości prawnej;
- pełnomocnictwo do działania ALBO pełnomocnictwo do odbioru dokumentów udzielone przez przewoźnika osobie fizycznej mającej miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
- w przypadku złożenia pełnomocnictwo do działania - dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Wyżej wymienione oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wniosek i załączone do niego dokumenty składa się w języku polskim, bądź z ich oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

Wniosek i wymagane dokumenty mogą zostać przekazane do ULC:

- na adres pocztowy - Urząd Lotnictwa Cywilnego, Departament Rynku Transportu Lotniczego, Wydział Przewozów Lotniczych, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa;
- osobiście do Punktu Obsługi Klienta ULC.

Do pobrania:
Wzór pełnomocnictwa do odbioru dokumentów

docPeln_do_doreczen_-_wzor.doc35 KB


Wzór pełnomocnictwa do działania

docPeln_do_działania_-_wzor.doc35.5 KB
 

Opłata lotnicza

Na podstawie art. 26a ustawy Prawo lotnicze oraz zgodnie z Tabelą nr 1, Część I, pkt 1.2 ust. 4 załącznika 6 do ww. ustawy, rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie przez obcego przewoźnika lotniczego sprzedaży przewozów lotniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez Prezesa Urzędu podlega opłacie lotniczej w wysokości 6 404,00 zł (kwota zwaloryzowana na podst. art. 26a ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo lotnicze, w drodze obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2018 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” z 2018 r., poz. 193).
Opłatę lotniczą można uiścić:
a) gotówką w kasie Urzędu Lotnictwa Cywilnego; kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 15:00;
lub
b) przelewem na konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego:
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
NBP O/O Warszawa
IBAN: PL 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
CODE SWIFT – NBPLPLPW
w tytule przelewu należy podać nazwę przewoźnika oraz oznaczenie „Tab.1, 1.2 zezwolenie na sprzedaż przewozów”
Dokument potwierdzający wykonanie przelewu prosimy przesłać na nr faksu 0048 22 5207353 lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Opłata skarbowa 


Opłatę skarbową w wysokości 17 zł za złożenie pełnomocnictwa do działania przed Prezesem Urzędu należy:
a) wpłacić gotówką:
w kasie Urzędu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
lub
b) przelewem:
nazwa i adres odbiorcy: Dzielnica Włochy m. st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
KOD SWIFT: CITIPLPX
IBAN: PL 77 1030 1508 0000 0005 5003 5049
W tytule przelewu należy wpisać nazwę przewoźnika i słowo „pełnomocnictwo”.
Dokument potwierdzający wykonanie przelewu należy przesłać na nr faksu 0048 22 5207353 lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na sprzedaż przewozów lotniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
pdfplik do pobrania131.94 KB

 

Kontakt

Komórka prowadząca: 
Departament Rynku Transportu Lotniczego, Wydział Przewozów Lotniczych (LER-2) 
tel. + 48 22 520 73 09
+ 48 22 520 73 91
+ 48 22 520 73 20
fax: + 48 22 520 73 53
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»