19.05.2014 Aktualizacja: 25.02.2020

Zgoda na prowadzenie operacji przy użyciu statków powietrznych zarejestrowanych w państwie trzecim

Podstawa prawna

art. 13 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. – w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 293 z 31.10.2008, str. 3)

Warunki ogólne

Wspólnotowi przewoźnicy lotniczy mogą swobodnie korzystać ze statków powietrznych leasingowanych z załogą, zarejestrowanych we Wspólnocie, z wyjątkiem przypadków, w których prowadziłoby to do zagrożenia bezpieczeństwa.

Wspólnotowy przewoźnik lotniczy, leasingujący od innego przedsiębiorstwa statek powietrzny z załogą, zarejestrowany w państwie trzecim, uzyskuje od właściwego organu wydającego koncesje (Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego) uprzednią zgodę na prowadzenie operacji. Organ może udzielić zgody, jeśli:

a) wspólnotowy przewoźnik lotniczy wykaże właściwemu organowi, że wszystkie normy bezpieczeństwa odpowiadające normom nałożonym przez prawo wspólnotowe lub krajowe, są spełnione; oraz

b) spełniony jest jeden z poniższych warunków:

  1. wspólnotowy przewoźnik lotniczy uzasadni leasing wyjątkowymi potrzebami; w tym przypadku zgoda może zostać udzielona na okres nieprzekraczający siedmiu miesięcy i może zostać jednokrotnie przedłużona na dalszy okres nieprzekraczający siedmiu miesięcy;
  2. wspólnotowy przewoźnik lotniczy wykaże, że leasing jest konieczny dla zaspokojenia sezonowego zapotrzebowania w zakresie pojemności, którego nie można racjonalnie zaspokoić przez leasing statków powietrznych zarejestrowanych we Wspólnocie; w tym przypadku zgoda może zostać przedłużona; lub
  3. wspólnotowy przewoźnik lotniczy wykaże, że leasing jest konieczny w celu pokonania trudności operacyjnych, a leasing statków powietrznych zarejestrowanych we Wspólnocie nie jest możliwy ani racjonalny; w tym przypadku zgoda jest ograniczona w czasie ściśle niezbędnym do pokonania trudności.

Wymagane dokumenty

W celu uzyskania zgody Prezesa Urzędu na prowadzenie operacji przy użyciu statków powietrznych zarejestrowanych w państwie trzecim niezbędne jest złożenie wniosku wraz ze stosownym uzasadnieniem wskazującym na zaistnienie warunków uzasadniających wydanie omawianej zgody.

Do wniosku dołącza się dodatkowo dokument potwierdzający objęcie przedsiębiorstwa ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z przewozem lotniczym i ruchem statków powietrznych. Dokument ten powinien być zgodny z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 785/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych zmienionego rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 285/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. oraz z wymogami art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty.

Opłata lotnicza

Wszelkie informacje dotyczące opłat lotniczych znajdują się w zakładce: Opłaty lotnicze i skarbowe > Tabela opłat lotniczych
 

Kontakt

Komórka prowadząca: Departament Rynku Transportu Lotniczego, Wydział Lotniczej Działalności Gospodarczej (LER-1)
tel. +48 22 520 72 50/51
fax: +48 22 520 72 50
e-mail:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies