11.11.2007 Aktualizacja: 29.07.2019

Obowiązek użyteczności publicznej

Obowiązek użyteczności publicznej

PSO nakładane na trasę lotniczą

PSO nakładane na zarządzającego lotniskiem

Kontakt

PSO nakładane na trasę lotniczą


Ramy prawne
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty
• Art. 197 ustawy Prawo lotnicze
• Wytyczne interpretacyjne dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 – Obowiązek użyteczności publicznej

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu oraz wojewody lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego, może, w drodze rozporządzenia:
1) nałożyć obowiązek użyteczności publicznej w stosunku do regularnego przewozu lotniczego między dwoma portami lotniczymi położonymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub między portem lotniczym położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a innym portem lotniczym położonym na terytorium Unii Europejskiej,
2) określić okres oraz warunki wykonywania obowiązku użyteczności publicznej, o którym mowa w pkt 1 powyżej
– z uwzględnieniem polityki państwa w zakresie rozwoju regionalnego oraz zasady niedyskryminacji między wspólnotowymi przewoźnikami lotniczymi.
Warunki i wymogi odnoszące się do obowiązku użyteczności publicznej określono w art. 16–18 rozporządzenia nr 1008/2008. W art. 16 określono ogólne zasady dotyczące obowiązku użyteczności publicznej. Zawiera on kryteria dotyczące wymogów w zakresie nakładania i ciągłości obowiązku użyteczności publicznej, kryteria oceny dla państw członkowskich, przepisy dotyczące procedury publikacji i rozpoczynania wykonywania przewozów na trasach objętych obowiązkiem użyteczności publicznej, warunki i procedury ograniczania dostępu do trasy, a także procedurę stosowaną w sytuacjach nadzwyczajnych. W art. 17 określono sposób, w jaki przeprowadza się procedurę przetargu publicznego. Zawiera on przepisy dotyczące treści zaproszenia do składania ofert i późniejszej umowy, procedury publikacji oraz informacji udzielanych oferentom, kryteriów wyboru ofert, rekompensaty i informacji przekazywanych Komisji po zakończeniu procedury przetargowej. Natomiast art. 18 zawiera przepisy dotyczące badania i przeglądu decyzji podejmowanych na podstawie poprzedzających artykułów.
Interpretacja kryteriów zastosowanych w rozporządzeniu nr 1008/2008 oraz opis obowiązujących procedur, znajdują się w Wytycznych interpretacyjnych dotyczących rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 – Obowiązek użyteczności publicznej. Ponadto znajdują się tam odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, na które w rozporządzeniu brak jednoznacznej odpowiedzi.

Link do strony Komisji Europejskiej dotyczącej PSO:

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/internal-market/pso_en


PSO nakładane na zarządzającego lotniskiem


Ramy prawne
• Art.183 ustawy Prawo lotnicze


Na wniosek jednostki samorządu terytorialnego, zawierający propozycję rekompensaty zarządzającemu lotniskiem nadwyżki kosztów nad przychodami lub przyznania innych świadczeń, Prezes Urzędu może zawrzeć z zarządzającym lotniskiem umowę w zakresie wykonywania przez niego obowiązku użyteczności publicznej, zapewniającego funkcjonowanie lotniska o stosunkowo niedużym ruchu lotniczym, lecz ważnym dla miasta lub regionu, z zachowaniem określonych wymagań w zakresie regularności i ciągłości ruchu lotniczego na tym lotnisku.
Podstawą zawarcia powyższej umowy z zarządzającym lotniskiem jest uprzednie ustalenie w umowie pomiędzy Prezesem Urzędu, a wnioskującą jednostką samorządu terytorialnego współfinansowania wykonywania przez zarządzającego lotniskiem obowiązkiem użyteczności.
Dofinansowanie przez Prezesa ULC realizacji obowiązku użyteczności publicznej nie może przekraczać:
1) dofinansowania zarządzającego lotniskiem przez wnioskującą jednostkę samorządu terytorialnego;
2) łącznych kosztów eksploatacji lotniska, bez amortyzacji.


Kontakt
Komórka prowadząca: Stanowisko ds. Standardów i Analiz w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego (LER-6) Tel. +48 22 520 73 66 email:

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies