17.11.2015 Aktualizacja: 17.02.2023


Ograniczone prawa przewozowe - procedura konkursowa

 

Procedura konkursowa przeprowadzana jest w celu wyłonienia przewoźników lotniczych, którym wydane zostaną  upoważnienia w sytuacji, gdy z umowy międzynarodowej wynikają ograniczenia dotyczące liczby częstotliwości lub liczby przewoźników lotniczych uprawnionych do wykonywania przewozów.

Prezes ULC dokonuje podziału praw przewozowych kierując się zasadą przejrzystości oraz niedyskryminacji, biorąc pod uwagę poniższe kryteria:

- zapewnienie zrównoważonego rozwoju transportu lotniczego, turystyki i handlu w Unii Europejskiej, w tym zapewnienie przewozów całorocznych; 

- zdolności finansowe i operacyjne przewoźnika lotniczego do realizacji przewozów lotniczych objętych wnioskiem; 

- zapewnienie najkorzystniejszej oferty konsumentom, uwzględniając:

  1. a) liczbę operacji lotniczych w tygodniu na danej trasie, biorąc pod uwagę konieczność wspierania konkurencji między przewoźnikami lotniczymi,
  2. b) konkurencyjny poziom opłat za przewóz lotniczy i związane z nim usługi,
  3. c) sposób dystrybucji dokumentów przewozowych;

- zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska, w tym oferowanie przewozów wykonywanych statkami powietrznymi wpisanymi do certyfikatu przewoźnika lotniczego występującego z wnioskiem; 

- historię wykonywania przewozów na wnioskowanych trasach lub obszarach, z uwzględnieniem wysokości wcześniej poniesionych nakładów na rozwój przewozów lotniczych do danego państwa, jeżeli zostały poniesione.

 

Dodatkowe informacje:

Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie upoważnienia inicjującego procedurę konkursową jest ogłaszana przez Prezesa ULC w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewoźnicy lotniczy zainteresowani wydaniem upoważnienia w ramach procedury konkursowej składają wnioski w terminie 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia.

Rozpatrzenie wniosku o wydanie upoważnienia na wykonywanie przewozów lotniczych na określonych trasach lub obszarach podlega opłacie lotniczej w wysokości 2664 zł.

Podane informacje mają charakter niewiążący i zostały przygotowane wyłącznie dla celów informacyjnych. Zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

W ramach prowadzonej procedury konkursowej Prezes ULC może wezwać do złożenia dodatkowych informacji i dokumentów.

Opłatę lotniczą można uiścić:

przelewem na konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
NBP O/O Warszawa
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
CODE SWIFT – NBPLPLPW
w tytule przelewu należy podać nazwę przewoźnika oraz oznaczenie „Tab.1, 1.2 upoważnienie”Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) – 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002096/U/D20182096Lj.pdf

 

  • Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1183 z późn. zm.) – 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20021301112/U/D20021112Lj.pdf

 Kontakt:

Wydział Przewozów Lotniczych

tel.: 22 520 73 09; 22 520 73 91; 22 520 73 20

fax: 22 520 73 53

e-mail:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies